Close

  कोणाचे कोण

  Loader
  सह सचिव / उप सचिव
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  श्री.सां.द.सुर्यवांशीसहसचिव4 था मजला22025333
  श्री.भरत बुधाजी गावडेसहसचिव558 (विस्तार), 5 वा मजला22024946
  श्री.प्र.ज.साजणीकरसहसचिव560 (विस्तार), 5 वा मजला22023024
  श्री. रा. को. धनावडेसहसनिव3 रा मजला (मुख्य)22023132
  श्री.सोमनाथ ना. बागुलसहसनिव6 वा मजला22023901
  श्री. वि. मा. पाटीलउपसचिव6 वा मजला (मुख्य)22024240
  श्री. राजेंद्र क्षीरसागरसहसनिव भाप्रसेमुख्य सचिव कार्यालय, 6 वा मजला22024454
  Loader
  अवर सचिव
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  रिक्तअवर सचिव10 6 वा मजला (मुख्य)22874955
  श्रीम.क.श्री.पोतदारअवर सचिव10-अ 725 अे (विस्तार)22850920
  श्री.जयंत आ. विसपुतेअवर सचिव11, 11-अ ,725 अे (विस्तार)22023121
  श्रीम.सु.सं.राणेअवर सचिव13, 13-अ, 15 711 (विस्तार)22845307
  श्री.सु.ए.आंधळेअवर सचिव16-ब, 4 था मजला विस्तार22025177
  श्री.वि.बा.मानेअवर सचिव14, 14-अ व 14-ब,559 (विस्तार)22793827
  श्री. अ.म. चेमटेअवर सचिव16-अ,4 वा मजला (विस्तार)
  श्री.रं.अ.खडसेअवर सचिव16-ब,4 था मजला विस्तार22025177
  श्री.कि.का.शिंदेअवर सचिव19,19-अ, 6 वा मजला, 63922794289
  श्री.दी.पां.लांजेकरअवर सचिव24, 26 (रोख), 27,3 रा मजला (मुख्य)22794005
  श्री.अ.भि.मोरयेअवर सचिव29-अ, 36 (सीमा प्रश्न) 12 वा मजला न.प्र.भ.22883286
  श्री.मि.ना.हरदासअवर सचिव30 (रा.शि.),3 रा मजला (मुख्य)22793460
  Loader
  कक्ष अधिकारी
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  श्री.श्री.ह.जांभवडेकरकक्ष अधिकारी12, 548 मुख्य22026820
  श्रीम‍.वि.ल.भोईटेकक्ष अधिकारी12, 548 मुख्य22026820
  श्रीम.राजश्री विठ्ठल चव्हाणकक्ष अधिकारी12-अ, 713 विस्तार22793618
  श्रीम.स्मि.प्र.जोशीकक्ष अधिकारी13, 631 विस्तार22793826
  श्रीम.क.वि.कुलकर्णीकक्ष अधिकारी13-अ, 433 विस्तार22023208
  श्री.प्रशांत श्रीधर शेलारकक्ष अधिकारी14, 557 विस्तार22793344
  श्रीम.वृषाली विनोद ‍भिंगार्डेकक्ष अधिकारी14-अ, 558 विस्तार22794172
  श्री.वि.र.जाधवकक्ष अधिकारी14-ब, 559 विस्तार22794257
  रिक्तकक्ष अधिकारी15, 623 विस्तार22832069
  श्रीम.प.भ.पालांडेकक्ष अधिकारी16-अ, 4 था मजला विस्तार22854303
  श्रीम.अ.ज.तामोरेकक्ष अधिकारी16-ब, 4 था मजला विस्तार22793355
  श्रीम.मेघा कांदळकरकक्ष अधिकारी16-ब, 4 था मजला विस्तार22794013