Close

  कोणाचे कोण

  Loader
  अवर सचिव
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  श्री.म.स.घोगरेअवर सचिव30 (रा.शि.), 3 रा मजला (मुख्य)22793460
  श्री.प्र.ए.डोकेअवर सचिव30 (रा.शि.), 3 रा मजला (मुख्य)22793460
  श्री.अ.ज.खंदारेअवर सचिव31 (रा.शि.),3 रा मजला (मुख्य)22793361
  श्री.यो. म. गोसावीअवर सचिव33 (निवडणूक शाखा) 611 -अ (विस्तार) 6 वा मजला22026441
  श्री.आ.आ.कवळेअवर सचिव33 (निवडणूक शाखा) 611 -अ (विस्तार) 6 वा मजला22855948
  श्री.श.व.दळवीअवर सचिव33 (निवडणूक शाखा) 611 -अ (विस्तार) 6 वा मजला22855948
  श्रीम.रि.सु.दत्तरॉयअवर सचिव34, 34-अ, सा. वि.स. 613, 6 वा मजला (विस्तार)22821077
  श्री.सं.स.नवगिरेअवर सचिवका.23-अ 6 वा मजला,विस्तार22023358
  रिक्तअवर सचिव39-माहिती व तंत्रज्ञान 719 (विस्तार)22818015
  श्री.अ.वि.जोशीअवर सचिव21-रोख, 21-आस्था,2 रा मजला22872184
  श्रीम.अ.अ.परबअवर सचिवस्वासैक 19 वा मजला (न.प्र. भ.)22813286
  श्री.दे. सां. भगुरेअवर सचिव21-अ, 22 2 रा मजला22793896
  Loader
  कक्ष अधिकारी
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  श्रीम.सु.स.शिंदेकक्ष अधिकारी16-ब, 4 था मजला विस्तार22793355
  श्री.प्रशांत सु.वामनकक्ष अधिकारी16-क
  श्रीम.सं.अ.टांकसाळेकक्ष अधिकारी17, 6 वा मजला, मुख्य22793692
  श्री.अ.रा.रेडेकरकक्ष अधिकारी18, 631 विस्तार22793655
  श्री.कि.ब.ननावरेकक्ष अधिकारी18-अ, 713 वि.7 वा मजला22794228
  श्रीम.न.ना.चव्हाणकक्ष अधिकारीसीपीटीपी, 713 वि.7 वा मजला22794216
  रिक्तकक्ष अधिकारीसीपीटीपी-अ, 713 वि.7 वा मजला22794216
  श्री.सु.शि.निकमकक्ष अधिकारीसीपीटीपी- ब, 713 वि.7 वा मजला22794216
  श्रीम.दि.म.परांजपेकक्ष अधिकारीमंत्रालय लो. दि.क., 631 विस्तार22793826
  श्रीम.म.प्र.किणीकक्ष अधिकारी19, 553 विस्तार22881897
  रिक्तकक्ष अधिकारी19-अ, 556 विस्तार22025295
  रिक्तकक्ष अधिकारी19-ब