Close

  कोणाचे कोण

  Loader
  अवर सचिव
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  श्री.दे.पां. कोळपकरअवर सचिव23, 25 (अर्थसंकल्प कक्ष ),3 रा मजला (मुख्य)22022158
  श्री.म. कि. वाव्हळअवर सचिवसा.अ. 1 , 28-अ ,718 (विस्तार)22794179
  श्रीम.क्रांती पाटीलअवर सचिव20-अ,37,38,3 रा मजला (मुख्य)22825266
  श्री.दि.ब.मोरेअवर सचिवमहाव्यवस्थापक,उपहारगृह,पोटमाळा22793293
  Loader
  कक्ष अधिकारी
  नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी कक्ष क्रमांक
  श्री.अ.रा.गणवीरकक्ष अधिकारी20-अ, 3 रा मजला, मुख्य22822153
  श्रीम.यो.शा.डांगरेकक्ष अधिकारी21-अ, 2 रा मजला मुख्य22793347
  श्रीम.क.हे.धारपकक्ष अधिकारी21-आस्था, 2 रा मजला मुख्य22885228
  श्री.प्र. कि.सांगळेकक्ष अधिकारी21-रोख, 2 रा मजला मुख्य22793896
  श्रीम.सु.ग. गावडेकक्ष अधिकारी22, 631 विस्तार22793655
  श्री.दिपक वं पाटीलकक्ष अधिकारी23, न.प्र.भ.19 वा मजला22022158
  श्रीम.माधुरी अं.जगतापकक्ष अधिकारी23-अ, 639 विस्तार22881968
  रिक्तकक्ष अधिकारी24, 612 विस्तार22885228
  श्रीम.पु.अ.निकतकक्ष अधिकारी25, 3 रा मजला, मुख्य22025932
  श्रीम.प्रि.सं.जोशीकक्ष अधिकारी26, 3 रा मजला, मुख्य22825266
  श्रीम.नि.रा.गोलमकक्ष अधिकारी27, 725 विस्तार22793338
  श्रीम.सु.दि.पवारकक्ष अधिकारी28, न.प्र.भ.6 वा मजला22850410