Close

  मासिक फलनिष्पती

  मासिक फलनिष्पती
  शीर्षक View / Download
  ” जानेवारी 2019 ” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष (मराठी) (161.85 KB)
  Accessible Version : पहा(162 KB)
  ” डिसेंबर 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवा (मराठी) (149.86 KB)
  Accessible Version : पहा(150 KB)
  ” नाेव्हेंबर 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनि (मराठी) (194.12 KB)
  Accessible Version : पहा(194 KB)
  ” अाॅक्टाेबर 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गो (मराठी) (152.63 KB)
  Accessible Version : पहा(153 KB)
  ” सप्टेंबर 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोष (मराठी) (181.08 KB)
  Accessible Version : पहा(181 KB)
  “ऑगस्ट 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवारा (मराठी) (237.9 KB)
  Accessible Version : पहा(238 KB)
  “जुलेै 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवारा (मराठी) (200.64 KB)
  Accessible Version : पहा(201 KB)
  “जून 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवारा (मराठी) (189.37 KB)
  Accessible Version : पहा(189 KB)
  मे 2018 या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवारा (मराठी) (159.53 KB)
  Accessible Version : पहा(160 KB)
  एप्रिल 2018” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवारा (मराठी) (199.18 KB)
  Accessible Version : पहा(561 KB)
  मार्च २०१८ मधील मासिक फलनिष्पती (मराठी) (237.37 KB)
  Accessible Version : पहा(237 KB)
  फेब्रुवारी २०१८ मधील मासिक फलनिष्पती (मराठी) (233.83 KB)
  Accessible Version : पहा(234 KB)