Close

  राज्य माहिती आयुक्त नियुक्ती – कार्यासन ६

  आगाऊ वेतनवाढ
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1
  संकीर्ण २०१९/प्र. क्र.५२/६
  महाराष्ट्र राज्‍य माहिती आयोगातील राज्य माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे भरण्याबाबत
  (मराठी) (20.2 MB)