Close

  संस्थात्मक रचना

  सामान्य प्रशासन विभाग
  मुख्यमंत्री / राज्यमंत्री / मुख्य सचिव
  अ.क्र. अपर मुख्य सचिव(सेवा) प्रधान सचिव विशेष चौकशी अधिकारी-१ सचिव (सा.वि.स.) व विशेष चौकशी अधिकारी-२ प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी प्रधान सचिव,विशेष प्रकल्प (सुवर्ण त्रिकोण ) प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी सचिव (प्र.सु.र.व का.) प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) सचिव व महासंचालक (माहितीजनसंपर्क )
  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अनुकंपा नेमणूक , विभागीय परीक्षा इ. अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी विभागीय चौकशी राज्य सेवा अधिकारी विभागीय चौकशी ,चारित्र्य पडताळणी विषयक धोरण राज्यपाल सचिव / परीवारिाक प्रबंधक आस्थापना विशेष प्रकल्प (सुवर्ण त्रिकोण) निवडणूक प्रशासकीय सुधारणा माहिती तंत्रज्ञान माहिती जनसंपर्क
  आस्थापना मंडळे, गोपनीय अहवाल इ. जनगणना , विशेष कार्यकारी अधिकारी संविधान समांतर आरक्षण व कर्मचारी संघटना मान्यता, मागण्या इ.बाबी राज्य निवडणूक आयोग आस्थापना रचना व कार्यपद्धती कार्यअभ्यास पथक अधी परीक्षक पुस्तके प्रकाशने
  सर्व सेवा विषयक बाबी, बदलीचा कायदा माजी सैनिक कल्याण , स्वातंत्र्य सैनिक सर्व बाबी सरळसेवा व पदोन्नतीची बिंदू नामावली तपासून देणे व आरक्षण निष्चित करुन देणे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण आस्थापना नागरी विमान सेवा विज्ञान व तंत्रज्ञान कक्ष
  भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांची संपूर्ण आस्थापना विशेष कार्यकारी वनयुक्ती धोरण सामाजिक विकास मंत्री स्वीय कर्मचारीवृंद आस्थापना विधानमंडळ कामकाज राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग
  विभागीय चौकशी, म.ना.से. (वर्तणूक) व (शिस्त व अपिल) नियम संकीर्ण प्रशासकीय बाबी मागासवर्गीयांना सेवेतील आरक्षण व सवलती मंत्री आस्थापना, गृह व्यवस्थापन रोख शाखा माहितीचा अधिकार
  चौकशी अधिकारी आस्थापना, भ्रष्टाचार निर्मूलन, अण्णा हजारे यांच्या तक्रारीवरील समन्वयन दक्षता आयोग, परदेश दौरे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेले कर्मचारी कार्यालयीन जागा व दूरध्वनी लोकशाही दिन पालकमंत्री / पालक सचिव नियुक्ती
  भविष्य निर्वाह निधी पेसा (PESA) क्षेत्रातील पद भरती निवास व्यवस्था नियंत्रक महाराष्ट्र कार्यनियमावली व अनुदेश
  शासकीय निवासस्थाने आदिवासी बहुल जिल्हयासाठी आरक्षणाची टक्केवारी निष्चित करणे राजशिष्टाचार 20 कलमी कार्यक्रम जबाबदार प्रशासन
  ५०/५५ वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन विषयी चे धोरण , लोक आयुक्त आस्थापना मागासवर्गीय कर्मचार्यांकडून प्राप्त निवेदनावर कार्यवाही करणे अतिमहत्वाच्या व्यक्ती, अतिथी गृहे , महाराष्ट्र सदन, निवास व्यवस्था आरक्षण सीमा प्रश्न
  १० मंत्रालयीन सेवा (गट अ ते गट क यांचे संवर्ग निहाय नियंत्रण ) मागासवर्गीयांच्या शासन सेवेतील अनुशेष भरून काढण्यासाठी विशेष भरती मोहिम राबविणे शासकीय परीवहन सेवा सार्वजनिक सुट्ट्या, जयंती, पुण्यतिथी इ.
  ११ सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना,समन्वय /अग्रीमे, गृह व्यवस्थापन, रोख शाखा, नोंदणी शाखा मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांबाबतचे अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग अर्थसंकल्प थकीत संदर्भ व प्रकरणे यांच्यावर संनियंत्रण व मासिक अहवाल
  १२ मंत्रालय उपहारगृहे सेवेसंदर्भात मागासवर्गीयाबाबत उच्चस्तर समितीने केलेल्या शिफारशीवर कार्यवाही करणे मंत्र्यांचे खातेवाटप
  १३ प्रशिक्षण धोरण व समन्वय