Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 16 ब

   

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 16 ब
  क्रमांक दिनांक विषय डाउनलोड
  1
  02/03/2015
  विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीतसेच शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिीम आदेशाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.
  (262.05 KB )
  2
  21/02/2015
  शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसारव शैक्षणिक सरळसेवा भरतीसाठी तसेच शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिीम आदेशाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही.
  (271.16 KB )
  3
  24/07/2014
  विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीसुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबत
  (198.42 KB )
  4
  24/07/2014
  शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत.
  (195.07 KB )
  5
  24/07/2014
  विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीसुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबत
  (195.07 KB )
  6
  17/10/2013
  मागासवर्गीयांकरिता पदोन्नतीसाठी छोटया संवर्गातील आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती
  (1.09 MB )
  7
  21/08/2013
  मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत
  (999.77 KB )
  8
  21/08/2013
  मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ
  (999.77 KB )
  9
  30/07/2013
  मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
  (950.39 KB )
  10
  18/05/2013
  मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
  (1.81 MB )
  11
  18/05/2013
  मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती.
  (245.46 KB )
  12
  10/04/2012
  मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत
  (67.45 KB )
  13
  07/01/2012
  अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या बिगर आदिवासी कर्मचारी/अधिकारी यांना शासकीय सेवेत घेतल्यानंतर त्यांच्या सेवेत पडलेला खंड नियमीत करणेबाबत.
  (125.74 KB )
  14
  05/01/2012
  मागासवर्गीयांकरिता पदोन्नतीसाठी छोटया संवर्गातील आरक्षित पदे
  (70.97 KB )
  15
  12/12/2011
  शासन परिपत्रक दि.5.11.2009 मधील क्र.7 च्या आदेशास मा. उच्च
  न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे सुधारित आदेश निर्गमित करण्याबाबत.
  16
  13/04/2011
  मागासवर्गीयाचा अनुशेष भरला जाण्याच्या दृष्टीने दि. 14.4.2011 पासून विशेष मोहिम राबविण्याबाबत
  (101.71 KB )
  17
  10/08/2010
  केंद्र शासन ऑप्फिस मेंमारेंडम
  (95.79 KB )
  18
  05/01/2009
  अनुसूचित जाती कल्याण समिती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती कल्याण समितीने बिंदूनामावली व आरक्षणाची पदे भरण्याबाबत केलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत
  19
  27/10/2008
  छोटया संवर्गामध्ये मागास प्रवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही.
  (115.67 KB )
  20
  28/05/2008
  मागावर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यकारी पदावर नियुक्त्या करण्याबाबत
  (83.78 KB )
  21
  15/12/2005
  अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या बिगर आदिवासी कर्मचारी/अधिकारी यांना शासकीय सेवेत घेतल्यानंतर त्यांच्या सेवेत पडलेला खंड नियमीत करणेबाबत.
  (1.54 MB )
  22
  07/05/2005
  भटक्या जमातीमध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या जातींना सवलती देण्याबाबत .
  (144.86 KB )
  23
  14/02/2005
  पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर लागू करणेबाबत.
  (869.2 KB )
  24
  26/10/2004
  आरक्षणाची पदे पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भातील विहित कार्यपध्दती.
  (149.51 KB )
  25
  24/07/2004
  शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबत
  (195.07 KB )
  26
  30/06/2004
  अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर दिनांक 15 जून, 1995 पूर्वीच सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी/अधिकारी यांची शासकीय/निमशासकीय सेवेतील जेष्ठता निश्चित करण्याबाबत.
  (108.65 KB )
  27
  24/06/2004
  अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर दिनांक 15 जून, 1995 पूर्वीच सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी/अधिकारी यांची शासकीय/निमशासकीय सेवेतील जेष्ठता निश्चित करण्याबाबत.
  (1.83 MB )
  28
  25/05/2004
  पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर लागू करणेबाबत.
  (252.11 KB )
  29
  25/10/2002
  शासन निर्णय क्र.बीसीसी-2001/353/प्र.क्र.14/2001/16-ब
  (304 KB )
  30
  25/10/2002
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या गडचिरोली जिल्हयासाठी गट-क व गट-ड (वर्ग- 3 व वर्ग-4) साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत
  (304 KB )
  31
  13/08/2002
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या गडचिरोली जिल्हयासाठी गट-क व गट-ड (वर्ग- 3 व वर्ग-4) साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत
  (484.65 KB )
  32
  13/08/2002
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या गडचिरोली या जिल्हयांसाठी गट-क व गट-ड (वर्ग 3 व वर्ग 4) साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत.
  (484.65 KB )
  33
  27/05/2002
  अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवेने नियुक्त /अथवा पदोन्नत झालेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांना शासकीय/निमशासकीय सेवत 2 टक्के आरक्षणाबाबत.
  (727.14 KB )
  34
  28/01/2002
  विधानमंडळाच्या समित्या, समिती समोर उपस्थिती, समितीस पुरवावयाची माहिती व समित्यांच्या शिफारशीवरील कार्यवाही करणेबाबत.
  (731.5 KB )
  35
  20/11/2001
  शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळसेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न- विशिष्ट आणि तांत्रिक पदे यासाठी लागणारे प्रशिक्षण
  (938.1 KB )
  36
  10/11/2000
  मागासवर्गीयांच्या सेवा भरती सेवविषयक आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाची सहमती घेणेबाबत.
  (622.32 KB )
  37
  22/09/1999
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत.
  (633.22 KB )
  38
  22/09/1999
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत
  (633.22 KB )
  39
  11/09/1998
  मागासवर्गीयांचा सरळसेवा भरती तसेच पदोन्नतीमधील अनुशेष भरून काढण्याची विशेष भरती मोहिम सुरू करण्याबाबत.
  (2 MB )
  40
  01/09/1998
  शासकीय/निमशासकीय इत्यादी सेवेतील एकाकी पदांना (Isolated Post) लागू करण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात.
  (358.08 KB )
  41
  29/08/1998
  मागासवर्गीयांचा सरळसेवा भरती अनुशेष भरून काढण्याची विशेष भरती मोहिम सुरू करण्याबाबत.
  (659.85 KB )
  42
  24/07/1998
  विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय/निमशासकीय सेवेत आरक्षण.
  (344.45 KB )
  43
  18/10/1997
  आर. के. सभरवाल आणि इतर विरूध्द पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश.
  (1.29 MB )
  44
  01/09/1997
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत.
  (4.3 MB )
  45
  01/09/1997
  अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत
  (4.3 MB )
  46
  06/08/1997
  सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत.
  (344.67 KB )
  47
  29/03/1997
  सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत (47.22 KB )
  48
  29/03/1997
  सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत.
  (1.58 MB )
  49
  01/11/1996
  एकाकी पदाच्या आरक्षणाबाबत
  (634.91 KB )
  50
  12/07/1996
  एकाकी पदाच्या आरक्षणाबाबत
  (4.22 MB )
  51
  15/02/1996
  सुधारित बिंदू नामावली सरळ सेवा आणि पदोन्नती.
  (1.94 MB )
  52
  15/02/1996
  सुधारित बिंदू नामावली सरळ सेवा आणि पदोन्नती. (75.99 KB )
  53
  26/12/1995
  विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय/निमशासकीय सेवेत आरक्षण. (25.74 KB )
  54
  15/12/1995
  विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय/निमशासकीय सेवेत आरक्षण.
  (64.15 KB )
  55
  15/09/1995
  सरळ सेवेतील वाढीव आरक्षण तसेच महिला आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण दर्शविणारी सुधारित 200 बिंदू नामावली.
  (67.36 KB )
  56
  26/07/1995
  शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 1074/प्र.क्र.68/16-ब
  (349.04 KB )
  57
  26/07/1995
  विशेष मागास प्रवर्गाकरिता पदोन्नतीमध्ये आरक्षण
  (36.56 KB )
  58
  15/06/1995
  विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय, निमशासकीय सेवेत आरक्षण.
  (674.46 KB )
  59
  15/06/1995
  विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय, निमशासकीय सेवेत आरक्षण
  (674.46 KB )
  60
  08/12/1994
  सेवस आरक्षण
  (151.18 KB )
  61
  05/12/1994
  मागासवर्गीयांसाठी आरिात पदे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अदलाबदलीने पदे भरणे, पदे आरक्षणातून मुक्त करणे
  (82.62 KB )
  62
  05/12/1994
  मागासवर्गीयांसाठी आरिात पदे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अदलाबदलीने पदे भरणे, पदे आरक्षणातून मुक्त करणे
  (172.83 KB )
  63
  18/06/1994
  मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण- पदोन्नतीमधील आरक्षण तसेच बिंदू नामावली इत्यादीमध्ये बदल.
  (364.59 KB )
  64
  18/06/1994
  मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकी व निमशासकीय सेवेत आरक्षण-पदोन्नतीमधील आरक्षण तसेच बिंदू नामावली इत्यादींमध्ये बदल
  (72.51 KB )
  65
  23/03/1994
  मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण
  (122.12 KB )
  66
  21/02/1994
  एकाकी पदाच्या आरक्षणाबाबत
  (83.52 KB )
  67
  21/06/1993
  धनगर व वंजारी समाजाचा अंतर्भाव केल्यानंतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचे वाढविलेले 6 टक्के आरक्षण सर्व बाबींकरिता लागू करणेबाबत.
  (82.62 KB )
  68
  01/09/1992
  धनगर व वंजारी समाजाचा अंतर्भाव केल्यानंतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचे 4 टक्के आरक्षण 6 टक्के करण्याबाबत.
  (450.88 KB )
  69
  27/03/1991
  भरती प्रक्रिया मर्यादा 5 टक्के पेक्षा जास्त नसणे या आरक्षित, पदांचे मागासवर्गीयांच्या तीन गटात आपापससात अदलाबदल करून पदे भरणेबाबतचे सुधारित आदेश.
  (113.46 KB )
  70
  25/01/1991
  गुणवत्तेवर निवड झालेल्या मागासवर्गीयांच्या गटातील उमेदवारांना आरक्षित असलेल्या जागांच्या संदर्भात मोजण्यात येऊ नये याबाबतचा खुलासा.
  (113.17 KB )
  71
  23/01/1991
  मागासवर्गीयाना शासकीय व निम-शासकीय सेवेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण.
  (102.13 KB )
  72
  12/10/1990
  शासकीय सेवेत मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांची गा-हाणी‍/निवेदने यांचेवर विनाविलंब कार्यवाही करण्याबाबत, तसेच आरक्षण विषयक आदेशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याबाबत शिस्तभंग विषयक कारवाई
  (172.3 KB )
  73
  24/10/1989
  वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील पदांवर सरळसेवा प्रवेशाने उमेदवारांची भरती करताना मुलाखतीसाठी निवड समितीवर समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी व जिल्हा प्रकल्पा अधिकारी यांना बोलाविण्याबाबत.अनुशेष भरती मोहिम 1989
  (124.8 KB )
  74
  07/10/1989
  मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवलेली पदे तशीच पुढे चालू ठेवण्याबाबत.
  (110.64 KB )
  75
  30/09/1989
  शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळ सेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न
  (156.51 KB )
  76
  15/09/1989
  शासकीय सेवेत मागासवर्गीयासाठी आरक्षित पदे विविक्त पद- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
  (99.31 KB )
  77
  12/07/1989
  शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळसेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न.
  (270.59 KB )
  78
  12/06/1989
  शासकीय सेवेमध्ये मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ
  (1.22 MB )
  79
  15/10/1987
  गडचिरोली या आदिवासी जिल्हयासाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी 100 बिंदुनामावली ठेवण्याबाबत
  (142.85 KB )
  80
  15/10/1987
  गडचिरोली या आदिवासी जिल्हयामध्ये वर्ग -3 व वर्ग-4 मधील जिल्हानिहाय संवर्गात सरळसेवा प्रवेशाने भरती करताना 100 बिंदू बिंदू रोस्टर ठेवण्याबाबत.
  (158.33 KB )
  81
  12/02/1987
  स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सांविधिक संस्था, महामंडळे इत्यादी मधील मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेली पदे व इतर सवलती देण्याबाबत योग्य अंमलबजावणी
  (108.97 KB )
  82
  13/08/1986
  शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाबाबतचे आदेशांची अंमलबजावणी
  (277.17 KB )
  83
  02/04/1986
  शासकीय सेवेत मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आलेल्या गा-हाण्यांच्या/निवेदनाच्या प्रकरणांवर विनाविलंब कार्यवाही करण्याबाबत.
  (126.89 KB )
  84
  02/03/2015
  सुधारित 200 बिंदूनामावली लिहिण्याबाबत.
  (776.44 KB )
  85
  24/05/1984
  वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील पदांवर सरळसेवा प्रवेशनाने उमेदवारांची भरती करताना मुलाखतीसाठी जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी यांना बोलावण्याबाबत
  (96.99 KB )
  86
  14/04/1981
  मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेतील आरक्षण आरक्षित पदांसाठी मागासवर्गीय उमेदवार एखादया वर्षी उपलब्ध नसल्यास पुढील वर्षात वाढीव आरक्षण लागू करणे वर्षभरात उपलब्ध होणा-या रिक्त पदांपैकी किती पदे आरक्षित गणली जावीत याबाबतचे निर्बंध
  (118.37 KB )
  87
  02/03/2015
  शासन सेवेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती यामधील मागासवर्गीय कर्मचा-यांची पदे पदोन्नतीने भरतेवेळी अंतर्गत परिवर्तनासंदर्भातील आदेश.
  (71.59 KB )
  88
  19/12/1979
  शासन सेवेतील छोटया संवर्गातील मागासवर्गीय पदांना तसेच एकाकी पदांना आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात
  (204.45 KB )
  89
  06/09/1979
  अआदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या क्षेत्रिय अधिका-यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात
  (75.68 KB )
  90
  21/04/1979
  शासनाच्या विविध सेवांमध्ये मागासवर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना.
  (101.67 KB )
  91
  26/03/1979
  शासनस्तरावर मागासवर्गीय कर्मचा-यांकडून प्राप्त होणा-या तक्रारीसंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत.
  (100.3 KB )
  92
  03/01/1979
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देताना रिक्त पदांचा अनुशेष पुढे ओढण्याबाबत
  (91.34 KB )
  93
  18/11/1978
  अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातीमधील बौध्द यांना आरक्षण देण्यसंदर्भात.
  (111.17 KB )
  94
  23/06/1978
  मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
  (129.63 KB )
  95
  28/03/1978
  मागासवर्गीय कर्मचा-यांना शासन सेवेत आरक्षण देण्यासंदर्भात.
  (83.27 KB )
  96
  04/08/1976
  पदोन्नती- पदोन्नती/पदस्थापना देतांना अनुसरावयाची मार्गदर्शक तत्वे.
  97
  31/07/1976
  शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
  (10.65 MB )
  98
  29/05/1976
  शासन सेवेत अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती यांची सरळसेवेने पदभरती करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना.
  (10.37 MB )
  99
  11/12/1975
  शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
  (5.11 MB )
  100
  08/04/1975
  शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत.
  (137.76 KB )
  101
  21/01/1975
  शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतचे स्थगिती आदेश उठविण्यासंदर्भात.
  (121.71 KB )
  102
  01/01/1975
  शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशास स्थगिती.
  (76.16 KB )
  103
  27/06/1974
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत
  (340.15 KB )
  104
  15/01/1974
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत
  (174.41 KB )
  105
  17/04/1973
  शासकीय उपक्रमातील संविधानिक संस्थांमध्ये तसेच स्थानिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचा-यांना नियुक्ती देण्याबाबत.
  (95.7 KB )
  106
  12/10/1972
  शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणा-या शासन मान्य स्वेच्छा संस्थांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देणेबाबत.
  (104.51 KB )
  107
  19/09/1972
  सरळसेवा प्रवेशाने उमेदवारांची भरती करताना मुलाखतीसाठी जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी यांना बोलावण्याबाबत.
  (77.55 KB )
  108
  06/06/1972
  सरकारी सेवा- अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण
  (98.96 KB )
  109
  28/05/1971
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देताना रिक्त पदांचा अनुशेष पुढे ओढण्याबाबत
  (137.83 KB )
  110
  19/02/1971
  मागासवर्गीय सदस्यांसाठी सरकारी सेवा-आरक्षण रोस्टरची देखभाल.
  (99.52 KB )
  111
  23/01/1971
  शासन सेवेतील गट-क मधील मागासवर्गीयांना अधिक्रमित करण्यासंदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेण्याबाबत.
  (118.09 KB )
  112
  30/06/1969
  शासन सेवेत भरतीकरिता वयाचा दाखला, राष्ट्रीयत्वाचा दाखला तसेच जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंदर्भाती सूचना.
  (77.41 KB )
  113
  09/03/1968
  शासकीय सेवांमधील भरतीबाबतच्या जाहिरातीतमागासवर्गीयासाठी असलेल्या राखीव जागांचा उल्लेख करण्याबाबत
  (84.31 KB )
  114
  28/12/1965
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देणेबाबत (165.2 KB )
  115
  19/04/1965
  शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात
  (88.29 KB )
  116
  16/04/1965
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत (83.43 KB )
  117
  09/04/1965
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत
  (221.03 KB )
  118
  10/06/1964
  मागासवर्गीय उमेदवार. च्या नावे अर्ज शुल्क माफी
  (108.55 KB )
  119
  03/07/1956
  मागासवर्गीय उमेदवार. नियुक्तीसाठी विहित केलेल्या वयोमर्यादेत शिथिलता
  120
  02/01/1956
  मागासवर्गीय व्यक्तीने प्रमाणपत्रांचे उत्पादन केले
  (113.12 KB )
  121
  19/02/1954
  मागासवर्गीय कर्मचा-यांना अराजपत्रित पदावर नियुक्ती देण्यासंदर्भात.
  (86.03 KB )
  122
  02/04/1953
  शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना सवलत देण्याबाबत
  (158.54 KB )