Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 11

  सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 26/10/1983 सीडीआर1083/191/19/11 राज्य शासनाचे मंत्री, राज्यमंत्री व अधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधी. (मराठी) (291.47 KB)
  2 17/02/1986 सीडीआर1086/79/11 केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय च्या दि.17.12.1985 च्या “राज्य शासनाचे/ संघराज्य क्षेत्राचे मंत्री, राज्य विधान मंडळाचे/ संघराज्य क्षेत्रांचे सदस्य आणि राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्याविषयी मार्गदर्शक सूचना” (334.41 KB)
  3 21/08/1986 सीडीआर1085/46/33/11 राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूचना. (103.13 KB)
  4 01/08/1989 सीडीआर1089/1132/30/11 केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय च्या दि.03.01.1989 च्या “राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधान मंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्याविषयी मार्गदर्शक सूचना” (396.1 KB)
  5 27/01/1994 सीडीआर1093/प्र क्र 58/93/11 केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूचना. (555.22 KB)
  6 30/03/1994 सीडीआर1094/प्र क्र 3/94/11 महाराष्ट्र राज्यातील सांविधिक संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रम यांतील अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. (135.08 KB)
  7 06/04/1996 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांचे परदेश दौरे (170.64 KB)
  8 22/05/1996 सीडीआर1096/प्र क्र 23/96/11 विदेश दौऱ्याचे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवितेवेळी अनावश्यक विलंब टाळण्याबाबत. (107.23 KB)
  9 24/10/1996 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींच्या अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. (104.92 KB)
  10 13/11/1996 सीडीआर1096/224/प्र क्र 15/96/11 राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूचना. (115.3 KB)
  11 31/12/1996 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींच्या अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. (112.98 KB)
  12 11/04/1997 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. (129.69 KB)
  13 27/10/1997 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य शासनाच्या सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. (89.46 KB)
  14 03/11/2001 सीडीआर 2001/प्र क्र 12/01/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत. (मराठी) (96.29 KB)
  15 15/06/2006 सीडीआर 1006/प्र क्र 9/06/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांसंबंधीचे निकष. 2001 11 03_1
  16 21/07/2017 मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी – दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना. मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी – दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना. () (153.37 KB)
  16 27/05/2008 मुख्य सचिवालयाची कार्य मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी – दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना. () (153.37 KB)
  17 18/03/2010 सीडीआर 1010/प्र क्र 9/10/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष. (मराठी) (127.98 KB)
  18 07/07/2011 संकीर्ण 1011/प्र क्र 69/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष. (मराठी) (79.12 KB)
  19 29/10/2013 परदौ 1413/प्र क्र 71/का 11 विदेशी आतिथ्य स्वीकारण्यास पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज स्वीकारण्यासंबंधी (मराठी) (1.1 MB)
  20 29/12/2014 परदौ-1414/प्र.क्र.46/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष, सूचना व कार्यपद्धती — एकत्रित आदेश (मराठी) (303.19 KB)
  21 24/08/2015 परदौ-1415/प्र.क्र.77/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष, सूचना व कार्यपद्धती — अधिकारांचे प्रत्यायोजन (मराठी) (117.53 KB)
  अहर्ताप्राप्त नसलेल्या कर्मचाऱ्याविरूद्ध कार्यवाही
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 12/10/1993 सीडीआर1093/1077/प्र क्र 23/93/11 जे शासकीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ नेमणूकीसाठी पात्र नव्हते अथवा अर्हताप्राप्त नव्हते असे नंतर आढळून येईल त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याबाबत. (मराठी) (537.01 KB)
  2 31/10/1996 सीडीआर1095/995/प्र क्र 3/93/11 जे शासकीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ नेमणूकीसाठी पात्र नव्हते अथवा अर्हताप्राप्त नव्हते असे नंतर आढळून येईल त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याबाबत. (मराठी) (942.07 KB)
  2 21/10/1993 सीडीआर1091/653/42-91/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यास व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास “बचाव सहायक” म्हणून मदत करण्यास परवानगी देणेबाबत. (मराठी) (72.91 KB)
  चौकशी अधिकारी, सादरकर्ता अधिकारी व बचाव सहायक 11
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 03/11/1990 सीडीआर1089/1027/प्र क्र 38/90/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास “बचाव सहायक” म्हणून मदत करण्यास परवानगी देण्याविषयी  (मराठी) (143.35 KB)
  3 20/06/2006 सीडीआर1005/प्र क्र 8/05/11 सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासनाच्या वतीने न्यायालयीन/ विभागीय चौकशीच्या कामासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता, सवलतीच्या दराने विश्रामगृह व कागदपत्र उपलब्ध करुन देणे इत्यादी सोयी देण्याबाबत.  (मराठी) (71.78 KB)
  4 07/10/2015 वशिअ-1215/प्र.क्र.79/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांना “बचाव सहायक” म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यासंबंधीच्या अटी व शर्ती  (मराठी) (207 KB)
  निलंबन कालावधीचे विनियमन व मुख्यालय
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 23/01/1996 1095/978/प्र क्र 20/95/11 विभागीय चौकशीअंती निलंबित कर्मचाऱ्यांचा निलंबन कालावधी नियमित करणे.  (मराठी) (106.68 KB)
  2 19/03/2008 सीडीआर1008/प्र क्र 2/08/11 निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदलणे – त्यासंबंधीची कार्यपद्धती  (मराठी) (97.48 KB)
  पारपत्र सुविधेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 30/09/1985 बीसीसी 1094/प्र क्र68/94/11 पारपत्र सुविधेसाठी “ना-हरकत प्रमाणपत्र” मिळवणेबाबत.  (मराठी) (137.07 KB)
  प्रसार माध्यमांशी संपर्काविष्ज्ञयीचे आदेश
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 15/12/1993 सीडीआर1193/62/93/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी विधीमंडळ सत्र कालावधीत वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना  (मराठी) (77.88 KB)
  2 27/12/1993 सीडीआर1193/62/93/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी विधीमंडळ सत्र कालावधीत वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना  (मराठी) (47.84 KB)
  3 03/11/1997 सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत.  (मराठी) (95.06 KB)
  4 03/12/1997 सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत.  (मराठी) ()
  4 03/12/1997 सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत.  (मराठी) (48 KB)
  फौजदारी आरोपाखाली दोषी
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 29/12/1992 1092/662/प्र क्र 44/92/11 फौजदारी आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणात करावयाची कार्यवाही  (मराठी) (134.42 KB)
  3 14/09/2015 वशिअ-1315/प्र.क्र.27/11 फौजदारी प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सूचना  (मराठी) (198.29 KB)
  शासकीय कर्मचाऱ्यांची मत्ता व दायित्व
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 15/07/1986 सीडीआर1085/2579/46/11 मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर करण्याबाबत  (मराठी) (355.45 KB)
  2 24/11/1988 सीडीआर 1087/1781/50-11 मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर करण्याबाबत  (मराठी) (263.46 KB)
  3 09/01/2002 सीडीआर1001/814/प्र क्र 14/01/11 मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर करण्याबाबत  (मराठी) (80.28 KB)
  1 02/06/2014 वशिअ- 1214/प्र.क्र.26/11 मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत  (मराठी) (1.6 MB)
  2 17/11/2014 वशिअ- 1214/प्र.क्र.51(2)/11 मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत  () (1.89 MB)
  शासकीय कर्मचाऱ्यांनी खाजगी संस्थांकडून पुरस्कार
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 13/10/2008 सीडीआर1008/प्र क्र 3/प्र 3/11 शासकीय कर्मचाऱ्याने खाजगी संस्थांकडून पुरस्कार (Award) स्वीकारताना त्यात आर्थिक लाभाचा समावेश असता कामा नये.  (मराठी) (254.23 KB)
  2 07/07/2009 सीडीआर1009/प्र क्र 8/प्र 9/11 राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक-धार्मिक संस्थांचे सदस्य हेाणे.  () (168.64 KB)
  शिस्तभंगविषयक प्रकरणात प्रशासकीय न्यायाधिकरणां
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 30/05/1994 OM No. 11012/1/90-Estt.(A) “‘शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विरूद्धच्या शिस्तभंग कारवाईबाबतच्या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची अधिकार कक्षा” या विषयावरील केंद्र शासनाच्या सेवा, जनतेची गाऱ्हाणी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय (सेवा व प्रशिक्षण विभाग), नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन  () (112.96 KB)
  2 11/04/1995 OM No. 11012/1/90-Estt.(A) शासकीय कर्मचाऱ्यांविरूदध शिस्तभंग कारवाईबाबतच्या प्रकरणात “केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची अधिकार कक्षा” या विषयावरील केंद्र शासनाच्या सेवा, जनतेची गाऱ्हाणी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय (सेवा व प्रशिक्षण विभाग), नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक:  () (393.59 KB)
  3 19/09/2001 संकीर्ण 1000/913/प्र क्र 11/00/11 निवडणूक कामासाठी नियुक्त केलेल्या शासकीय सेवकांबाबत निवडणूक आयोगाचे अनुशासकीय अधिकार क्षेत्र  () (130.7 KB)
  4 14/10/2008 सीडीआर1008/प्र क्र 31/08/11 विभागीय चौकशीअंती देण्यात आलेल्या शिक्षेसंदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम आदेशानंतर संबंधित अपिलीय प्राधिकारी यांनी त्या प्रकरणातील कोणतेही अपील, पुनरिक्षण वा पुनर्विलाकेन अर्ज विचारात घेऊ नये यासंदर्भातील सूचना  () (60.74 KB)
  सेवाविषयक बाबीसंबंधी शासनावर दबाव आणणे
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 17/08/2006 सीडीआर1006/प्र क्र 12/06/11 राजकीय संघटनांचे कार्यकर्ते आणि अशासकीय व्यक्ती यांच्यामार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण आणि वैयक्तीक कामे करुन घेण्यास प्रतिबंध  () (96.94 KB)
  भारतीय संविधानाशी निष्ठा
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 11/11/2014 सीडीआर-1010/प्र.क्र. 54/ पुनबांधणी 70/ 11 भारतीय संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेण्याविषयी  (मराठी) (549.21 KB)
  2 06/10/2015 सीडीआर-1010/प्र.क्र.54/पुनर्बांधणी 70/11 भारतीय संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेण्याविषयी  (मराठी) (364.51 KB)