Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 12 अ

  12 अ
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 23/09/2011 टीआरएन 09/प्र क्र 39/09/12 अ महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरण, दि.23 सप्टेंबर, 2011  (175.76 KB) 
  2 30/01/2012 टिआरएन-२०११/प्र.क्र.२८३/११/१२-अ नामनिर्देशनानंतर प्रशिक्षणास उपस्थित न राहणा-या प्रशिक्षणार्थीं विरुध्द कारवाई करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी ठरविण्याबाब, दि.30 जानेवारी, 2012  (444.79 KB) 
  3 27/05/2014 टीआरएन-२०१४/३४२/प्र.क्र.५०/१४/१२-अ प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षणास उपस्थित न राहील्यास त्यांच्याविरूध्द कारवाई करण्याबाबत, दि.27 मे, 2014.  (1.45 MB) 
  4 24/06/2014 टीआरएन-२०१५/प्र.क्र.६०/१५/१२-अ वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांसाठी सेवेत प्रवेश करतेवेळी पदस्थापनेपूर्वी किंवा पदस्थापनेनंतर ६ महिन्यांत पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करणेबाबत, दि.24 जून, 2015.  (160.51 KB)
  5 31/08/2016 टिआरएन-२०१५/६८६/प्र.क्र.१११/१५/१२-अ राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार बदलीने विभागात/कार्यालयात आलेल्या वर्ग-1 ते वर्ग-3 च्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी 1-3 दिवसांचे बदलीनंतरचे प्रशिक्षण आयोजित करणेबाबत, दि.31 आगस्ट, 2016  (2.33 MB) 
  6 07/07/2017 मधोसं-२०१७/प्र.क्र.४/२०१७/१२-अ महाराष्ट्र राज्याकरिता जागतिक मानांकनाची महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था स्थापन करण्याबाबत, दि.07.07.2017  (210.47 KB) 
  7 02/02/2022 टिआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ शासन सेवेतील गट अ, ब, क आणि ड मधील पदांसाठी कालबद्ध प्रशिक्षणाबाबत अधिसूचना, दि.02 फ़ेब्रुवारी, 2022  (3.24 MB)