Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 13

  चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 15/04/1991 आरटीआर-1085/853/प्र.क्र.72-85/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत  (334.81 KB) 
  2 11/06/1991 आरटीआर-1085/853/प्र.क्र.72-85/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत  (146.5 KB) 
  3 08/07/2008 आरटीआर-1408/प्र.क्र.64/2008/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत  (307.73 KB) 
  20 10/05/2005 आरटीआर-1403/84/प्र.क्र.54/03/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत  (434.54 KB) 
  करारपध्दतीने नियुक्तीबाबत
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  4 15/02/1995 सीबीई-1893/प्र.क्र.38/93/13 शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी व विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांना करारपध्दतीने नियुक्ती देण्याबाबत.  (1.08 MB) 
  5 09/11/1995 आरईएम-1595/प्र.क्र.48/95/13 नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर शासन सेवेत पुनर्नियुक्ती देणेबाबत.  (1.31 MB) 
  6 14/01/2010 आरईएम-1509/प्र.क्र.58/2009/13 शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ/ पुनर्नियुक्ती/ करार पध्दतीने नियुक्ती देताना विहित अटी/ शर्ती यांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत.  (1.99 MB) 
  7 27/05/2013 सीबीई 1813/ प्र.क्र.67/13 टंचाई निवारणाचे काम करणारे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या करार पद्धतीने नियुक्त्या करण्याबाबत  (329.77 KB) 
  42 08/01/2016 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत.  (143.37 KB) 
  43 02/03/2016 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे.  (1.56 MB) 
  44 17/12/2022 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे..  (156.02 KB) 
  45 21/02/2018 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे.  (126.31 KB) 
  46 14/07/2021 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे  (1.82 MB) 
  समकक्षता ठरविण्याबाबत
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  8 04/11/1993 आरजीडी-1393/885/13 लघुटंकलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) या पदांवरील नियुक्तीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणारी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेची परिक्षा शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेशी समकक्ष ठरविण्याबाबत.  (279.01 KB) Marathi
  9 18/08/1994 आरजीडी-1393/885/13 शुद्धिपत्र  (296.09 KB) Marathi
  10 02/09/1994 आरजीडी-1393/885/13 लघुटंकलेखक (इंग्रजी) या पदावरील नियुक्तीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणारी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेची परिक्षा शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेशी समकक्ष ठरविण्याबाबत.  (347.38 KB) Marathi
  11 09/02/1997 आरजीडी-1393/1070/प्र.क्र.65/94/13 निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) या पदावरील नियुक्तीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणारी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेची परिक्षा शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेशी समकक्ष ठरविण्याबाबत.  (375.23 KB) Marathi
  12 10/12/1998 आरजीडी-1396/785/प्र.क्र.35/97/13 विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे  (1.09 MB) Marathi
  13 12/12/2006 आरजीडी-1398/प्र.क्र.67/98/13 राज्य सेवेतील पदांसाठी पदवी/ पदविकास मान्यता.  (967.45 KB) Marathi
  14 20/05/2011 आरजीडी-1305/प्र.क्र.24/2005/13 विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे  (350.66 KB) Marathi
  15 23/08/2011 आरजीडी-1511/प्र.क्र.89/13 राज्य सेवेतील पदांसाठी पदवी/ पदविकास मान्यता.  (83.34 KB) Marathi
  गोपनीय अहवाल
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  16 09/09/1988 सीएफआर 1085/ 868/ तेरा गोपनीय अभिलेखांची प्रतवारी ठरविण्याबाबत.  (325.29 KB) 
  17 17/12/2011 सीएफआर 1211/ प्र.क्र.217/ तेरा अखिल भारतीय सेवेतील व राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनासाठी कॅम्प आयोजित करणेबाबत.  (515.43 KB) 
  18 19/07/2012 सीएफआर 1211/ प्र.क्र.144/ तेरा मंत्रालयास दि.21.6.2012 रोजी लागलेल्या आगीत नष्ट झालेल्या गोपनीय अहवाल नस्तीची पुनर्बांधणी करणेबाबत.  (530.2 KB) 
  19 13/02/2014 न्यायप्र 2013/ प्र.क्र.126/2013/तेरा पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यन्त न पोहोचणाऱ्या गोपनीय अहवालांवरील कार्यवाहीबाबत.  (135.1 KB) 
  21 01/02/1996 सीएफआर 1295/ प्र.क्र.36/95/ तेरा शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत  (1.07 MB) 
  22 01/11/2011 सीएफआर 1210/ प्र.क्र.47/ 2010/तेरा शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत  (1.03 MB) 
  23 13/06/2014 न्यायप्र 2013/प्र.क्र.126/तेरा शासकीय अधिकाऱ्यांचे/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत.  (126.83 KB) 
  24 15/10/2015 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.18/13 अनुसूचित क्षेत्रातील (Scheduled Area) गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदित/पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करणेबाबत.  (415.29 KB) 
  25 19/03/2016 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.106/13 जिल्हाधिकारी यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करणेबाबत.  (1.57 MB) 
  26 02/02/2017 सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा “गट-अ” संवर्गातील शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणे  (3.25 MB) 
  27 04/10/2017 सीएफआर 1211/प्र.क्र. 257 (भाग-1)/13 दोषपूर्ण पार MahaPAR संगणक प्रणालीमधून वगळण्या बाबत मार्गदर्शक सूचना.  (120.49 KB) 
  28 10/10/2017 सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा गट-अ मधील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” ऑनलाईन पध्दतीने लिहीणेबाबत.  (285.66 KB) 
  29 15/12/2017 सीएफआर 1217/प्र.क्र.131/तेरा सन 2017-18 पासून गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरिता समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व EMD (Employee Master Data) तयार करणेबाबत.  (632.98 KB) 
  30 26/02/2018 सीएफआर 1218/प्र.क्र.32/13 गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे सन 2016-17 व सन 2017-18 या प्रतिवेदन वर्षांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाबाबत.  (119.88 KB) 
  31 02/07/2018 सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत आणि राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत.  (253.03 KB) 
  32 05/03/2018 सीएफआर 1218/प्र.क्र.8/तेरा तांत्रिक सेवांमधील अधिकाऱ्यांसाठी कार्यमूल्यमापन अहवालाचा स्वतंत्र नमुना विहित करणेबाबत.  (3.33 MB) 
  33 24/02/2020 सीएफआर 1217/प्र.क्र.131/तेरा गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत.  (3.07 MB) 
  34 23/04/2020 सीएफआर 1220/प्र.क्र.32/का.13 सन 2019-20 या प्रतिवेदन वर्षासाठी राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक.  (3.09 MB) 
  35 20/10/2020 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत.  (2.44 MB) 
  36 12/07/2021 सीएफआर 1221/प्र.क्र.61/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल त्यांच्या पती/पत्नी अथवा जवळच्या नातेवाईकाने प्रतिवेदित/पुनर्विलोकित न करणेबाबत.  (1.8 MB) 
  37 23/09/2021 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित मुदतीत लिहिण्याबाबत.  (1.5 MB) 
  38 17/12/2021 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही दिनांक 31 डिसेंबर पर्यत पूर्ण करणेबाबत.  (1.25 MB) 
  39 30/12/2021 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत.  (1.28 MB) 
  40 18/07/2022 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत.  (138.68 KB) 
  41 23/02/2022 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सन 2021-22 चे कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित मुदतीत लिहिण्याबाबत.  (148.57 KB)