Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 13 अ

  जन्मदिनांकाची दुरूस्ती करणेबाबत
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1 03/03/1998 जन्मदि-1095/प्र क्र 27/95/13 अ महाराष्ट्र नागरी सेवानियम 1981 च्या नियम 38खालील सूचना क्र. 1,2 व 3 नुसार कार्यवाही करण्याबाबत  (1.47 MB) 
  2 24/12/2008 क्र. मनासे 1007/प्र क्र 7/07/सेवा 6 शासन अधिसूचना वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती (सुधारण) नियम 2008  (139.05 KB) 
  भविष्य निर्वाह निधी
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  3 07/07/2004 भनिनि 2003/प्र क्र 45/2003/13 अ वर्गणीदारांना संगणक खरेदीसाठी भ.नि.निधीमधून रक्कम काढण्यास मंजुरी देणेबाबत  (66.03 KB)
  4 06/09/2011 भनिनि 2003/प्र क्र 45/11/13 अ गट ड च्या कर्मचारी वर्गणीदारांना संगणक खरेदीसाठी भ.नि.नि. मधून रक्कम काढण्यास मंजूरी देणेबाबत  (56.69 KB)
  5 13/04/2010 भनिनि 1010/148/प्र क्र 44/10/13 अ ज्यांना भ.नि.नि. खाते क्रमांक देण्यात आलेला नाही अशांना तो देणेबाबत  (62.15 KB)
  6 03/04/2012 भनिनि 1012/प्र क्र 39/12/13 अ भ.नि.निधीच्या अंतिम प्रदानाबाबतच्या अर्जावर कार्यालय प्रमुख म्हणून सही करणेबाबत  (48.61 KB)
  7 15/01/2013 भनिनि 1012/25/प्र क्र 133/12/13 अ भ.नि.नि वर्गणीदारांसाठी ठेव संलग्न विमा योजनेमध्ये सुधारणा  (362.46 KB)
  स्थायीत्व प्रमाणपत्राबाबत
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  8 19/09/1975 Resolution No. SRV 1075-X स्थायीत्व प्रमाणपत्र प्रदान करणेबाबत  (714.9 KB)
  15 11/09/2014 शासन परिपत्रक क्र. स्थाप्रप-1414/(प्रक्र73/14)13-अ, अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांना /कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणेबाबत  (177.45 KB)
  16 19/09/2017 शासन परिपत्रक क्र. स्थाप्रप-1415/(प्रक्र14/15)13-अ अस्थायी शासकीय अधिकाऱ्यांना /कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व लाभ प्रमाणपत्र प्रदान करणेबाबत  (172.03 KB) 
  17 21/08/2015 शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.स्थाप्रप्र-1415/प्रक्र.97/15/13-अ स्थायी करणाचे प्रमाणपत्र देण्याच्या अधिकाराचे प्रत्यावर्तन  (130.07 KB)
  भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील गट क वर्गीय पदे
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  9 19/11/2003 संकीर्ण 1003/प्र क्र 96/2003/13 अ सेवाभरती सेवायोजना कार्यालयामार्फत व प्रसार माध्यमातून प्रसिध्दी देऊन करणेबाबत  (107.29 KB) 
  10 19/10/2007 प्रानिमं 2007/प्र क्र 46/07/13 अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट क वर्गीय पदे भरतानाअनुसरावयाची कार्यपध्दती  (114.03 KB)
  11 27/06/2008 प्रानिमं 2007/प्र क्र 46/07/13 अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट क वर्गीय पदे भरतानाअनुसरावयाची कार्यपध्दती  (276.73 KB) 
  12 19/06/2010 प्रानिमं 2010/209/प्र क्र 66/10/13 अ गट क पदे भरणेबाबतची कार्यपध्दती लेखी परिक्षेमध्ये बॉलपेनचा वापर करणे  (81.72 KB) 
  13 26/12/2011 प्रानिमं 1011/प्र क्र 99/11/13 अ गट क पदे नामनिर्देशनाने भरणे मौखिक परीक्षा न घेणे व निवडसूचीबाबत  (120.16 KB) 
  14 20/03/2012 प्रानिमं 1010/प्र क्र 154/10/13 अ गट क व गट ब अराजपत्रित पदे भरताना घ्यावयाच्या मुलाखतीबाबत  (108.52 KB) 
  18 05/06/2014 शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रानिमं 1२14/प्र.क्र.43/१३-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-क वर्गीय  (1.44 MB) 
  19 11/03/2015 शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.प्रानिमं-1214/289/(प्र.क्र.108/14)/13-अ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत नसलेली गट-क व गट-ब (अराजपत्रित) पदे सरळसेवेने भरताना उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारणे व स्पर्धा परीक्षा आवेदन शुल्क सुधारित करणेबाबत  (304.99 KB) 
  20 05/10/2015 शासन निर्णय क्रमांक: प्रानिमं-1215/(प्र.क्र.55/15)/13-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क मधील पदे भरताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती सुधारित करण्याबाबत  (300.23 KB)
  21 02/12/2017 शासन परिपत्रक क्रमांक: प्रानिमं-1217/प्र.क्र.92/17/13-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क मधील पदे भरताना लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना समान गुण मिळाल्यास व त्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याचा पाल्य असल्यास त्यांना द्यावयाच्या प्राधान्याबाबत  (136.22 KB) 
  22 14/03/2018 शासन परिपत्रक क्र. प्रानिमं-1218/प्र.क्र.27/13-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कार्य कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ) गट-क व गट-ब (अराजपत्रित) व सरळसेवेने भरताना “महापरीक्षा पोर्टल( चा वापर करणेबाबत  (248.23 KB)
  23 13/06/2018 शासन निर्णय क्र.: प्रानिमं 1२16/(प्र.क्र.65/16)/१३-अ, भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना अनुसरावयाची कार्यपध्दती  (306.98 KB) 
  24 17/08/2020 शासन परिपत्रक क्र. प्रानिमं-1220/प्र.क्र.21/13-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना महापरीक्षा पोर्टल पध्दतीत बदल करुन सुधारित परीक्षा पध्दतीचा वापर करण्याबाबत  (3.11 MB) 
  25 22/04/2021 शासन परिपत्रक क्र. प्रानिमं-1221/प्र.क्र.5/13-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब(अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना पॅनेलवरील कंपनीमार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविणेबाबत  (3.87 MB) 
  26 19/05/2021 शासन पूरकपत्र क्र. प्रानिमं-1221/प्र.क्र.5/13-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना पॅनेलवरील कंपनीमार्फत स्पर्धापरीक्षा प्रक्रिया राबविणेबाबत.  (2.26 MB) 
  27 04/05/2022 शासन निर्णय क्र: प्रानिमं1२22/प्र.क्र.54/का.१३-अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब  (293.66 KB)