Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 14 व 14 अ

   

  इतर शासन निर्णय – परिपत्रक
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1
  13/01/2011
  एएससी 1411/प्र क्र 7/11/14 अ
  अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 च्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने अपंगांच्या पदनिश्चितीबाबत प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार मंत्रालयीन सेवेतील तसेचबृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील गट अ ते गट क मधील पदांवर शारिरिकदृष्टया अपंगासाठी सुयोग्य पदे सुनिश्चित करणेबाबत
  (853.72 KB) 
  2
  13/09/2007
  संकीर्ण 1007/प्र क्र 118/07/14 अ
  मंत्रालयीन विभागातील सहायक उच्च श्रेणी लघुलेखक तसेच निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर देण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या स्वरूपातील स्थानिक पदोन्नत्यांना मुदत
  (74.36 KB) 
  3
  18/01/1997
  शा. नि. क्रमांक साजेलि 1095/प्र क्र 66/95/14 अ
  मंत्रालयीन विभागातील सहायक पदावरील पदोन्नती मंत्रालयीन विभागातील लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सामाईक ज्येष्ठता सूची तयार करून देण्याबाबत
   (63.46 KB) 
  4
  17/10/1995
  साजेलि 1095/प्र क्र 66/95/14 अ
  मंत्रालयीन विभागातील सहायक पदावरील पदोन्नती
  (183.27 KB) 
  5
  06/04/1992
  एसआरव्ही1290/852/14 ब
  मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेचे विनियमन करण्याबाबतचे नियम
  (127.69 KB) 
  6
  16/01/1992
  सीसीए 1191/प्र क्र 27/91/14 ब
  मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी ज्येष्ठतासूची
  (172.76 KB) 
  7
  11/03/1991
  सीसीएस 2886/22/86/14 ब
  मंत्रालयीन विभागातील सहायकाचे पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड यादी तयार करणे तिचे परिरक्षण करणे व तिचे पुनर्विलोकन करण्याबाबतचे नियम
  (232.82 KB) 
  8
  05/12/1991
  एसआरव्ही 1190/115/चौदा ब
  कक्ष अधिका-यांकरिता विभागीय परीक्षा आणि प्रशिक्षण यांचे विनियमन करण्याबाबतचे नियम (सुधारित अभ्यासक्रम दि.07.02.2015)
  (542.11 KB) 
  9
  14/11/1986
  एएससी 1086/34/14 ब
  बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयात लिपिकवर्गीय पदावर तसेच मंत्रालयीन विभाग व आयोगाच्य कार्यालयात सहायकाच्य पदावर करावयाच्या नेमणूका
  (71.32 KB) 
  10
  05/02/1986
  एसआरव्ही 1083/46/चौदा
  मंत्रालयातील कर्मचारी वर्गाचा आकृतिबंध मंत्रालयीन सेवेतील सहायक सचिव वर्ग 1 आणि अधीक्षक वर्ग 2 या संवर्गाचे एकत्रिकरण
  (528.35 KB) 
  नागरी सेवा मंडळ
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  11
  11/09/2012
  एसआरव्ही 1010/प्र क्र 210/10/14
  मंत्रालयीन सेवेतील अवर सचिव वरिष्ठ स्वीय सहायक कक्ष अधिकारी व निवडश्रेणी लघुलेखक या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती क्र 1 ची पुनर्रचना
  (32.23 KB) 
  विभागीय पदोन्नती समिती
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  12
  02/01/2012
  एएससी 1110/प्र क्र 144/2010/14 अ
  मंत्रालयीन सहायक उच्चश्रेणी लघुलेखक व निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी निवडसूची तया करण्यासाठी विभागीय निवड समिती क्र 2 ची पूनर्रचना
  (28.8 KB) 
  13
  11/03/2014
  एसआरव्ही 1014/प्र क्र 17/14
  मंत्रालयीन गट अ व गट ब राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आंतरविभागीय बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत
  (274.23 KB) 
  सेवा प्रवेश नियम
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  14
  14/06/2012
  शा. नि. क्रमांक ससप1112/प्र क्र 21/14
  उप सचिव संवर्गसंख्येच्या 33.33% पदे श्रेणीवाढ करून सह सचिव पदांमध्ये रूपांतरकरण्याबाबत
  (65.75 KB) 
  15
  31/05/2006
  आरटीआर 1002/प्र क्र 2/02/14 अ
  मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे उप सचिव या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम
  (90.91 KB) 
  16
  31/07/1997
  एएससी 1593/3691/14 अ
  बृहन्मुंबईतील इंग्रजी व मराठी उच्चश्रेणी लघुलेखक निम्नश्रेणी लघुलेखक आणि लघुटंकलेखक या पदावरील सेवा प्रवेशांचे विनियमन करण्याबाबत नियम
  (220.76 KB) 
  17
  20/06/1995
  आरटीआर 1086/14-अ
  मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे सहायक या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम
  (99.79 KB) 
  18
  14/09/1992
  आरटीआर 1390/प्र.क्र.4/90/14
  मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे उप सचिव या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम
  (45.97 KB) 
  19
  04/10/1991
  आरटीआर 1391/14
  मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे अवर सचिव या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम
  (44.28 KB) 
  20
  12/12/1990
  एसआरव्ही 1190/347/14-ब
  राज्यसेवा वर्ग दोन यांच्या पदांवर करावयाच्या भरतीचे नियंत्रण करण्यासंबंधित नियम
  (36.21 KB) 
  21
  17/05/1989
  सीसीएस 2886/22/86/14 ब
  मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे कक्ष अधिकारी सर्वसाधारण राज्यसेवा वर्ग दोन यांच्या पदांवर करावयाच्या भरतीचे नियंत्रण करण्यासंबंधित नियम
  (85.9 KB)