Close

  सामान्य प्रशासन विभाग-शासन-निर्णय(जुना)

   

  सामान्य प्रशासन विभाग-शासन-निर्णय(जुना)
  क्रमांक शासन निर्णयाचा दिनांक विषय सांकेतांक क्र डाउनलोड
  1
  25/07/2007
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत.
  20070724154318001
  (मराठी) (195.47 KB)
  2
  23/08/1996
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत.
  20070828111833001
  (मराठी) (76.01 KB)
  3
  28/09/2007
  अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा
  200709280000000107
  (मराठी) (448.61 KB)
  4
  15/01/2008
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत.
  200801150000000107
  (मराठी) (1.54 MB)
  5
  07/03/2008
  अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा
  20080307124346001
  (मराठी) (143.59 KB)
  6
  24/03/2008
  पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका.
  200803240000000107
  (मराठी) (58.48 KB)
  7
  24/07/2008
  गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत.
  200807240000000207
  (मराठी) (123.25 KB)
  8
  08/01/2008
  विधान मंडळ सदस्य, माजी विधान मंडळ सदस्य, अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त व दलित मित्र पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध नियुक्ती करण्याबाबत.
  20080801144236001
  (मराठी) (97.52 KB)
  9
  08/08/2008
  विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत.
  20080808160807001
  10
  21/08/2008
  विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने त्यांच्या नावाखली विशेष कार्यकारी अधिकारी असा दरवाज्यावर फलक लावण्याबाबत
  201601121207153307
  (मराठी) (197.63 KB)
  11
  22/04/2009
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार.
  201601041141148507
  (मराठी) (1.63 MB)
  12
  26/05/2009
  माजी सैनिकांची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करण्याबाबत.
  201601041141063407
  (मराठी) (410.77 KB)
  13
  24/07/2009
  गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत.
  201601041140536207
  (मराठी) (521.71 KB)
  14
  03/09/2010
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या इष्टांकात/प्रमाणकांत वाढ करणेबाबत.
  20100907144941001
  (मराठी) (95.67 KB)
  15
  31/01/2011
  सन 2008 पासुनच्या “गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार” प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याबाबत.
  20110129184415001
  16
  27/03/2012
  माजी आमदारांना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत.
  20120327120849349001
  (मराठी) (80.73 KB)
  17
  28/08/2012
  विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणेबाबतचे शासन पत्र
  20120828144080100
  (मराठी) (82.92 KB)
  18
  06/06/2013
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेत सुधारणा करणेबाबत.
  01312061551556607
   (मराठी) (1.13 MB)
  19
  17/08/2013
  विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.
  201308161535598107
  (मराठी) (333.39 KB)
  20
  06/12/2013
  विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत.
  201312061551556607
  (मराठी) (1.13 MB)
  21
  10/12/2013
  “अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार”, “ दलित मित्र पुरस्कार ” व गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेतील सुधारणेबाबत.
  201312111216169107
  (मराठी) (1.16 MB)
  22
  04/03/2014
  विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या व्यक्तींकडून साहित्य परत घेणेबाबत तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तिंच्या साहित्यावर नोंदणी क्रमांक व वैधतेचा कालावधी नमूद करण्याबाबत.
  201403051710584207
  (मराठी) (1.36 MB)
  23
  31/12/2015
  विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीबाबतचे सुधारित निकष निश्चित करण्याबाबत…..
  201512311444257907
  (मराठी) (248.79 KB)
  24
  26/09/2012
  तालुका, जिल्हा/महानगरपालिका, विभागीय, मंत्रालय स्तरांवरील लोकशाही दिन अंमलबजावणीबाबत एकत्रित आदेश.
  201209271451070100
  (मराठी) (356.41 KB)