मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

समिती (II)

GR Committee

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 शा. नि. क्र.पीओएस 1082/जि.स्वासैस/विक-1/स्वासै, दि. 26.11.1982 स्वातंत्र्य सैनिक व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीं यांना द्यावयाच्या पेन्शन व सवलती-जिल्हा स्तरावरील स्वातंत्र्य सैनिक गौरव समित्या. pdf icon image(मराठी) (84.03 KB)
2 शा. नि. क्र.पीओएस 1283/ 1165 /विक-2/स्वासै,दि. 11.4.1983. स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना pdf icon image(मराठी) (105.37 KB)
3 शा. नि. क्र.पीओएस 1283/ 1165 /विक-2/स्वासै,दि. 20.8.1985 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना pdf icon image(मराठी) (137.83 KB)
4 शा. नि. क्र. सीएनएस-1090/567/ सीआर-40/97/16-अ, दि.24.6.1997. शासकिय सेवेतील नुमणूकी बाबतच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलेल्या पत्रांच्या तपासणीसाठी / पडताळणीसाठी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत pdf icon image(मराठी) (111.66 KB)
5 शा. नि. क्र. पीओएस 1099/ 385 प्र. क्र. 223/99/स्वासैक-1,दि. 28.11.2000. स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना. pdf icon image(मराठी) (96.79 KB)
6 शा. नि. क्र. संकिर्ण-1001 /392/ प्र.क्र. 124/स्वासैक-1, दि. 30.10.2004 स्वातंत्र्य सैनिकांचा सन्मान करण्यासाठी त्यांची राज्य, जिल्हा स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांवर नेमणूक करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (76.35 KB)
7 शा. नि. क्र. जिगौस-2005/प्र.क्र. 28/स्वासैक-1,दि. 23.3.2005 जिल्हा गौरव समित्या बरखास्त झाल्यामुळे नवीन समित्या गठित होईपर्यंत स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे तपासून शासनाकडे पाठविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (104.33 KB)
8 शा. नि. क्र. संकिर्ण-2006/ प्र.क्र. 143/स्वासैक-1, दि. 2.1.2007 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सचिव यांना कर्मचारी वृंद मंजूर करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (72.39 KB)