मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

उच्चाधिकार समितीबाबत शासन निर्णय

GR Empowered Committee

अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक
1 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना - - -
2 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना - - -
3 स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती वेतन अर्ज पडताळणीसाठी स्थापण करावयाच्या जिल्हा व तालूका स्तरावरील जिल्हा समित्याच्या स्थापने बाबत. - - -
4 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीच्या सदस्य सचिव पदावर नियुक्ती करण्याबाबत - - -
5 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सचिव यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याबाबत. - - -
6 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सचिव यांना कर्मचारी वृंद मंजूर करण्याबाबत. - - -
7 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीच्या सभापती सचिव पदावरश्री. धोंडिराम तुकाराम माळी, जिल्हा- सांगली यांची नियुक्ती करण्याबाबत. - - -
8 स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीचे सदस्य म्हणून श्री जनुददीन एम इस्माईल शेख यांची जिल्हा- सोलापूर यांची नियुक्ती करण्याबाबत. - - -
9 सभापती, स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समिती यांच्या कार्यालयासाठी कर्मचारी वृंद मंजूर करण्याबाबत. - - -