मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

सन्मान पत्र /ताम्रपट बाबत शासन निर्णय

GR Freedom Honor Letter

अ.क्र. शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय
1 PDF icon G.R. NO.POS1066-DI Dated-25.09.1970 (मराठी) (85.26 KB) Freedom Fighter- Grant of Sanman Patra to the Freedom Fighter
3 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक एसपीटी 1084/1611/विक-1-/स्वासैक, दि.16.08.1984. (मराठी) (190.56 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात येणा-या सन्मानपत्राबाबत.
2 Invitation to Tamrapatra recipients to official state function.
4 PDF icon G.R. NO.POS1066-L Dated-12.08.1966 (मराठी) (1.29 MB) Freedom Fighter- Grant of Sanman Patra to the Freedom Fighter