मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

वैदयकीय खर्चाबाबत शासन निर्णय

GR Freedom Medical

अ.क्र. शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय
1 PDF icon शासन निर्णय क्र 1290/614/सीएमएस/स्वासैक, दि.24.09.2008 (मराठी ) (416.37 KB) क्षयरोग कॅन्सर इ.दुर्धर रोगांनी आजारी असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना आर्थीक मदत देण्याबाबत.
2 PDF icon शासन निर्णय2008/ प्रक्र122 /2008 स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष, दि.24.09.2008(20080923163154001) (मराठी ) (140.09 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांना दयावयाच्या वैदयकिय सवलतीत वाढ.
3 PDF icon शासन निर्णय2008/ प्रक्र 122 /2008 स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष, दि.21.01.2011 (मराठी ) (65.61 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांना दयावयाच्या वैदयकिय सवलतीत वाढ.