मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 16 ब

बिंदूनामावली शासन निर्णय व परिपत्रक कार्यासन 16-ब

आरक्षण क्रमांक दिनांक विषय डाउनलोड
1 02/03/2015 विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीतसेच शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिीम आदेशाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही. Pdf icon] (262.05 KB )
2 21/02/2015 शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसारव शैक्षणिक सरळसेवा भरतीसाठी तसेच शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता मा. उच्च न्यायालयाच्या अंतिीम आदेशाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही. Pdf icon] (271.16 KB )
3 24/07/2014 विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीसुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबत Pdf icon] (198.42 KB )
4 24/07/2014 शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्टया मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करणेबाबत. Pdf icon] (195.07 KB )
5 24/07/2014 विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठीसुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबत Pdf icon] (195.07 KB )
6 17/10/2013 मागासवर्गीयांकरिता पदोन्नतीसाठी छोटया संवर्गातील आरक्षित पदे भरण्याबाबतची कार्यपध्दती Pdf icon] (1.09 MB )
7 21/08/2013 मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत Pdf icon] (999.77 KB )
8 21/08/2013 मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ Pdf icon] (999.77 KB )
9 30/07/2013 मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. Pdf icon] (950.39 KB )
10 18/05/2013 मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. Pdf icon] (1.81 MB )
11 18/05/2013 मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचा-यांबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास पुढील कार्यवहीबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती. Pdf icon] (245.46 KB )
12 10/04/2012 मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरण्याकरिता राबविण्यात येत असलेल्या विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत Pdf icon] (67.45 KB )
13 07/01/2012 अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या बिगर आदिवासी कर्मचारी/अधिकारी यांना शासकीय सेवेत घेतल्यानंतर त्यांच्या सेवेत पडलेला खंड नियमीत करणेबाबत. Pdf icon] (125.74 KB )
14 05/01/2012 मागासवर्गीयांकरिता पदोन्नतीसाठी छोटया संवर्गातील आरक्षित पदे Pdf icon] (70.97 KB )
15 12/12/2011 शासन परिपत्रक दि.5.11.2009 मधील क्र.7 च्या आदेशास मा.उच्च्‍ा न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे सुधारित आदेश निर्गमित करण्याबाबत.
16 13/04/2011 मागासवर्गीयाचा अनुशेष भरला जाण्याच्या दृष्टीने दि. 14.4.2011 पासून विशेष मोहिम राबविण्याबाबत Pdf icon] (101.71 KB )
17 10/08/2010 केंद्र शासन ऑप्फिस मेंमारेंडम Pdf icon] (95.79 KB )
18 05/01/2009 अनुसूचित जाती कल्याण समिती व विमुक्त जाती भटक्या जमाती कल्याण समितीने बिंदूनामावली व आरक्षणाची पदे भरण्याबाबत केलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत
19 27/10/2008 छोटया संवर्गामध्ये मागास प्रवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही. Pdf icon] (115.67 KB )
20 28/05/2008 मागावर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना कार्यकारी पदावर नियुक्त्या करण्याबाबत Pdf icon] (83.78 KB )
21 15/12/2005 अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या बिगर आदिवासी कर्मचारी/अधिकारी यांना शासकीय सेवेत घेतल्यानंतर त्यांच्या सेवेत पडलेला खंड नियमीत करणेबाबत. Pdf icon] (1.54 MB )
22 07/05/2005 भटक्या जमातीमध्ये नव्याने समाविष्ट केलेल्या जातींना सवलती देण्याबाबत . Pdf icon] (144.86 KB )
23 14/02/2005 पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर लागू करणेबाबत. Pdf icon] (869.2 KB )
24 26/10/2004 आरक्षणाची पदे पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भातील विहित कार्यपध्दती. Pdf icon] (149.51 KB )
25 24/07/2004 शैक्षणिक आणि सामाणिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहीत करणे बाबत Pdf icon] (195.07 KB )
26 30/06/2004 अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर दिनांक 15 जून, 1995 पूर्वीच सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी/अधिकारी यांची शासकीय/निमशासकीय सेवेतील जेष्ठता निश्चित करण्याबाबत. Pdf icon] (108.65 KB )
27 24/06/2004 अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर दिनांक 15 जून, 1995 पूर्वीच सरळसेवेने नियुक्त अथवा पदोन्नत झालेल्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचारी/अधिकारी यांची शासकीय/निमशासकीय सेवेतील जेष्ठता निश्चित करण्याबाबत. Pdf icon] (1.83 MB )
28 25/05/2004 पदोन्नतीतील आरक्षण हे पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर लागू करणेबाबत. Pdf icon] (252.11 KB )
29 25/10/2002 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या गडचिरोली जिल्हयासाठी गट-क व गट-ड (वर्ग- 3 व वर्ग-4) साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत Pdf icon] (304 KB )
30 25/10/2002 शासन निर्णय क्र.बीसीसी-2001/353/प्र.क्र.14/2001/16-ब Pdf icon] (304 KB )
31 13/08/2002 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या गडचिरोली जिल्हयासाठी गट-क व गट-ड (वर्ग- 3 व वर्ग-4) साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत Pdf icon] (484.65 KB )
32 13/08/2002 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या गडचिरोली या जिल्हयांसाठी गट-क व गट-ड (वर्ग 3 व वर्ग 4) साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत. Pdf icon] (484.65 KB )
33 27/05/2002 अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर सरळसेवेने नियुक्त /अथवा पदोन्नत झालेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांना शासकीय/निमशासकीय सेवत 2 टक्के आरक्षणाबाबत. Pdf icon] (727.14 KB )
34 28/01/2002 विधानमंडळाच्या समित्या, समिती समोर उपस्थिती, समितीस पुरवावयाची माहिती व समित्यांच्या शिफारशीवरील कार्यवाही करणेबाबत. Pdf icon] (731.5 KB )
35 20/11/2001 शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळसेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न- विशिष्ट आणि तांत्रिक पदे यासाठी लागणारे प्रशिक्षण Pdf icon] (938.1 KB )
36 10/11/2000 मागासवर्गीयांच्या सेवा भरती सेवविषयक आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभागाची सहमती घेणेबाबत. Pdf icon] (622.32 KB )
37 22/09/1999 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत. Pdf icon] (633.22 KB )
38 22/09/1999 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत Pdf icon] (633.22 KB )
39 11/09/1998 मागासवर्गीयांचा सरळसेवा भरती तसेच पदोन्नतीमधील अनुशेष भरून काढण्याची विशेष भरती मोहिम सुरू करण्याबाबत. Pdf icon] (2 MB )
40 01/09/1998 शासकीय/निमशासकीय इत्यादी सेवेतील एकाकी पदांना (Isolated Post) लागू करण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात. Pdf icon] (358.08 KB )
41 29/08/1998 मागासवर्गीयांचा सरळसेवा भरती अनुशेष भरून काढण्याची विशेष भरती मोहिम सुरू करण्याबाबत. Pdf icon] (659.85 KB )
42 24/07/1998 विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय/निमशासकीय सेवेत आरक्षण. Pdf icon] (344.45 KB )
43 18/10/1997 आर. के. सभरवाल आणि इतर विरूध्द पंजाब राज्य प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने आरक्षणाबाबतचे आदेश. Pdf icon] (1.29 MB )
44 01/09/1997 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत. Pdf icon] (4.3 MB )
45 01/09/1997 अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या ठाणे, नाशिक, धुळे, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हयांसाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी सेवेत अनुसूचित जमातीसाठी वाढीव आरक्षण ठेवण्याबाबत Pdf icon] (4.3 MB )
46 06/08/1997 सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत. Pdf icon] (344.67 KB )
47 29/03/1997 सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत Pdf icon] (47.22 KB )
48 29/03/1997 सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदू नामावली विहित करण्याबाबत. Pdf icon] (1.58 MB )
49 01/11/1996 एकाकी पदाच्या आरक्षणाबाबत Pdf icon] (634.91 KB )
50 12/07/1996 एकाकी पदाच्या आरक्षणाबाबत Pdf icon] (4.22 MB )
51 15/02/1996 सुधारित बिंदू नामावली सरळ सेवा आणि पदोन्नती. Pdf icon] (1.94 MB )
52 15/02/1996 सुधारित बिंदू नामावली सरळ सेवा आणि पदोन्नती. Pdf icon] (75.99 KB )
53 26/12/1995 विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय/निमशासकीय सेवेत आरक्षण. Pdf icon] (25.74 KB )
54 15/12/1995 विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय/निमशासकीय सेवेत आरक्षण. Pdf icon] (64.15 KB )
55 15/09/1995 सरळ सेवेतील वाढीव आरक्षण तसेच महिला आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण दर्शविणारी सुधारित 200 बिंदू नामावली. Pdf icon] (67.36 KB )
56 26/07/1995 शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी 1074/प्र.क्र.68/16-ब Pdf icon] (349.04 KB )
57 26/07/1995 विशेष मागास प्रवर्गाकरिता पदोन्नतीमध्ये आरक्षण Pdf icon] (36.56 KB )
58 15/06/1995 विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय, निमशासकीय सेवेत आरक्षण. Pdf icon] (674.46 KB )
59 15/06/1995 विशेष मागास प्रवर्गाकरिता शासकीय, निमशासकीय सेवेत आरक्षण Pdf icon] (674.46 KB )
60 08/12/1994 सेवस आरक्षण Pdf icon] (151.18 KB )
61 05/12/1994 मागासवर्गीयांसाठी आरिात पदे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अदलाबदलीने पदे भरणे, पदे आरक्षणातून मुक्त करणे Pdf icon] (82.62 KB )
62 05/12/1994 मागासवर्गीयांसाठी आरिात पदे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अदलाबदलीने पदे भरणे, पदे आरक्षणातून मुक्त करणे Pdf icon] (172.83 KB )
63 18/06/1994 मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण- पदोन्नतीमधील आरक्षण तसेच बिंदू नामावली इत्यादीमध्ये बदल. Pdf icon] (364.59 KB )
64 18/06/1994 मंडळ आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकी व निमशासकीय सेवेत आरक्षण-पदोन्नतीमधील आरक्षण तसेच बिंदू नामावली इत्यादींमध्ये बदल Pdf icon] (72.51 KB )
65 23/03/1994 मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत आरक्षण Pdf icon] (122.12 KB )
66 21/02/1994 एकाकी पदाच्या आरक्षणाबाबत Pdf icon] (83.52 KB )
67 21/06/1993 धनगर व वंजारी समाजाचा अंतर्भाव केल्यानंतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचे वाढविलेले 6 टक्के आरक्षण सर्व बाबींकरिता लागू करणेबाबत. Pdf icon] (82.62 KB )
68 01/09/1992 धनगर व वंजारी समाजाचा अंतर्भाव केल्यानंतर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यांचे 4 टक्के आरक्षण 6 टक्के करण्याबाबत. Pdf icon] (450.88 KB )
69 27/03/1991 भरती प्रक्रिया मर्यादा 5 टक्के पेक्षा जास्त नसणे या आरक्षित, पदांचे मागासवर्गीयांच्या तीन गटात आपापससात अदलाबदल करून पदे भरणेबाबतचे सुधारित आदेश. Pdf icon] (113.46 KB )
70 25/01/1991 गुणवत्तेवर निवड झालेल्या मागासवर्गीयांच्या गटातील उमेदवारांना आरक्षित असलेल्या जागांच्या संदर्भात मोजण्यात येऊ नये याबाबतचा खुलासा. Pdf icon] (113.17 KB )
71 23/01/1991 मागासवर्गीयाना शासकीय व निम-शासकीय सेवेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण. Pdf icon] (102.13 KB )
72 12/10/1990 शासकीय सेवेत मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांची गा-हाणी‍/निवेदने यांचेवर विनाविलंब कार्यवाही करण्याबाबत, तसेच आरक्षण विषयक आदेशांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याबाबत शिस्तभंग विषयक कारवाई Pdf icon] (172.3 KB )
73 24/10/1989 वर्ग-3 व वर्ग-4 मधील पदांवर सरळसेवा प्रवेशाने उमेदवारांची भरती करताना मुलाखतीसाठी निवड समितीवर समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी व जिल्हा प्रकल्पा अधिकारी यांना बोलाविण्याबाबत.अनुशेष भरती मोहिम 1989 Pdf icon] (124.8 KB )
74 07/10/1989 मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवलेली पदे तशीच पुढे चालू ठेवण्याबाबत. Pdf icon] (110.64 KB )
75 30/09/1989 शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळ सेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न Pdf icon] (156.51 KB )
76 15/09/1989 शासकीय सेवेत मागासवर्गीयासाठी आरक्षित पदे विविक्त पद- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल Pdf icon] (99.31 KB )
77 12/07/1989 शासकीय व निम-शासकीय सेवेत आरक्षित पदांवर मागासवर्गीयांची भरती करण्याबाबत सरळसेवा भरतीचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी खास प्रयत्न. Pdf icon] (270.59 KB )
78 12/06/1989 शासकीय सेवेमध्ये मागासवर्गीयांसाठी असलेले आरक्षण पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ Pdf icon] (1.22 MB )
79 15/10/1987 गडचिरोली या आदिवासी जिल्हयासाठी वर्ग-3 व वर्ग-4 साठी 100 बिंदुनामावली ठेवण्याबाबत Pdf icon] (142.85 KB )
80 15/10/1987 गडचिरोली या आदिवासी जिल्हयामध्ये वर्ग -3 व वर्ग-4 मधील जिल्हानिहाय संवर्गात सरळसेवा प्रवेशाने भरती करताना 100 बिंदू बिंदू रोस्टर ठेवण्याबाबत. Pdf icon] (158.33 KB )
81 12/02/1987 स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सांविधिक संस्था, महामंडळे इत्यादी मधील मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेली पदे व इतर सवलती देण्याबाबत योग्य अंमलबजावणी Pdf icon] (108.97 KB )
82 13/08/1986 शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाबाबतचे आदेशांची अंमलबजावणी Pdf icon] (277.17 KB )
83 02/04/1986 शासकीय सेवेत मागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आलेल्या गा-हाण्यांच्या/निवेदनाच्या प्रकरणांवर विनाविलंब कार्यवाही करण्याबाबत. Pdf icon] (126.89 KB )
84 30/08/1984 सुधारित 200 बिंदूनामावली लिहिण्याबाबत. Pdf icon] (776.44 KB )
85 24/05/1984 वर्ग 3 व वर्ग 4 मधील पदांवर सरळसेवा प्रवेशनाने उमेदवारांची भरती करताना मुलाखतीसाठी जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी यांना बोलावण्याबाबत Pdf icon] (96.99 KB )
86 14/04/1981 मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेतील आरक्षण आरक्षित पदांसाठी मागासवर्गीय उमेदवार एखादया वर्षी उपलब्ध नसल्यास पुढील वर्षात वाढीव आरक्षण लागू करणे वर्षभरात उपलब्ध होणा-या रिक्त पदांपैकी किती पदे आरक्षित गणली जावीत याबाबतचे निर्बंध Pdf icon] (118.37 KB )
87 23/01/1981 शासन सेवेतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती यामधील मागासवर्गीय कर्मचा-यांची पदे पदोन्नतीने भरतेवेळी अंतर्गत परिवर्तनासंदर्भातील आदेश. Pdf icon] (71.59 KB )
88 19/12/1979 शासन सेवेतील छोटया संवर्गातील मागासवर्गीय पदांना तसेच एकाकी पदांना आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात Pdf icon] (204.45 KB )
89 06/09/1979 अआदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या वर्ग-1 व वर्ग-2 च्या क्षेत्रिय अधिका-यांना पदोन्नती देण्यासंदर्भात Pdf icon] (75.68 KB )
90 21/04/1979 शासनाच्या विविध सेवांमध्ये मागासवर्गीयांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. Pdf icon] (101.67 KB )
91 26/03/1979 शासनस्तरावर मागासवर्गीय कर्मचा-यांकडून प्राप्त होणा-या तक्रारीसंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत. Pdf icon] (100.3 KB )
92 03/01/1979 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देताना रिक्त पदांचा अनुशेष पुढे ओढण्याबाबत Pdf icon] (91.34 KB )
93 18/11/1978 अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जातीमधील बौध्द यांना आरक्षण देण्यसंदर्भात. Pdf icon] (111.17 KB )
94 23/06/1978 मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. Pdf icon] (129.63 KB )
95 28/03/1978 मागासवर्गीय कर्मचा-यांना शासन सेवेत आरक्षण देण्यासंदर्भात. Pdf icon] (83.27 KB )
96 04/08/1976 पदोन्नती- पदोन्नती/पदस्थापना देतांना अनुसरावयाची मार्गदर्शक तत्वे.
97 31/07/1976 शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. Pdf icon] (10.65 MB )
98 29/05/1976 शासन सेवेत अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती यांची सरळसेवेने पदभरती करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. Pdf icon] (10.37 MB )
99 11/12/1975 शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. Pdf icon] (5.11 MB )
100 08/04/1975 शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. Pdf icon] (137.76 KB )
101 21/01/1975 शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतचे स्थगिती आदेश उठविण्यासंदर्भात. Pdf icon] (121.71 KB )
102 01/01/1975 शासन सेवेत विशिष्ट मागास प्रवर्गाना पदोन्नतीच्या टप्प्यांवर आरक्षण देण्याबाबतच्या आदेशास स्थगिती. Pdf icon] (76.16 KB )
103 27/06/1974 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत Pdf icon] (340.15 KB )
104 15/01/1974 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत Pdf icon] (174.41 KB )
105 17/04/1973 शासकीय उपक्रमातील संविधानिक संस्थांमध्ये तसेच स्थानिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचा-यांना नियुक्ती देण्याबाबत. Pdf icon] (95.7 KB )
106 12/10/1972 शासनाकडून अनुदान प्राप्त होणा-या शासन मान्य स्वेच्छा संस्थांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देणेबाबत. Pdf icon] (104.51 KB )
107 19/09/1972 सरळसेवा प्रवेशाने उमेदवारांची भरती करताना मुलाखतीसाठी जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी यांना बोलावण्याबाबत. Pdf icon] (77.55 KB )
108 06/06/1972 Government service- Reservation in for belonging to scheduled Tribe Pdf icon] (98.96 KB )
109 28/05/1971 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देताना रिक्त पदांचा अनुशेष पुढे ओढण्याबाबत Pdf icon] (137.83 KB )
110 19/02/1971 Government service-reservation in for members of the Backward Classes Maintenance of Roster. Pdf icon] (99.52 KB )
111 23/01/1971 शासन सेवेतील गट-क मधील मागासवर्गीयांना अधिक्रमित करण्यासंदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेण्याबाबत. Pdf icon] (118.09 KB )
112 30/06/1969 शासन सेवेत भरतीकरिता वयाचा दाखला, राष्ट्रीयत्वाचा दाखला तसेच जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यासंदर्भाती सूचना. Pdf icon] (77.41 KB )
113 09/03/1968 शासकीय सेवांमधील भरतीबाबतच्या जाहिरातीतमागासवर्गीयासाठी असलेल्या राखीव जागांचा उल्लेख करण्याबाबत Pdf icon] (84.31 KB )
114 28/12/1965 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देणेबाबत Pdf icon] (165.2 KB )
115 19/04/1965 शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व देण्यासंदर्भात Pdf icon] (88.29 KB )
116 16/04/1965 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत Pdf icon] (83.43 KB )
117 09/04/1965 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना आरक्षण देण्याबाबत Pdf icon] (221.03 KB )
118 10/06/1964 Candidates belonging to the Backward Class. Remission of application fee in favour of Pdf icon] (108.55 KB )
119 03/07/1956 Candidates belonging to the Backward Class. Relaxation of the age-limits prescribed for appointment
120 02/01/1956 Person belonging to the Backward Class Production of Certificates by Pdf icon] (113.12 KB )
121 19/02/1954 मागासवर्गीय कर्मचा-यांना अराजपत्रित पदावर नियुक्ती देण्यासंदर्भात. Pdf icon] (86.03 KB )
122 02/04/1953 शासन सेवेत मागासवर्गीय कर्मचा-यांना सवलत देण्याबाबत Pdf icon] (158.54 KB )