मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 8

Government Resolution 8

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 8

अनुकंपा नियुक्ती
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 26/10/1994 शा.नि.क्र.अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ शासकीय सेवेत असताना दिवंगत/अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांस अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत. (शैक्षणीक तसेच वयोमर्यादेच्या अटी/शर्ती इ.)
2 23/08/1996 शा.नि.क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र.34/अ/आठ पात्र नातेवाईकामध्ये सून आणि अविवाहीत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्यावर अवलंबून असणारा भाऊ/ अविवाहीत बहिण यांचा समावेश करण्याबाबत, कुटुंबातील अन्य व्यक्तींचा सांभाळ करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घेणे, कर्मचाऱ्याच्या एकापेक्षा जास्त पत्नी हयात असल्यास ज्या पत्नीला अनुकंपा नियुक्ती द्यायची आहे त्या व्यतीरीक्त अन्य पत्नीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबत. लिपिक-टंकलेखक पदांवरील नियुक्तीकरीता टंकलेखन प्रमाणपत्र 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीत सादर करणेबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र.34/अ/आठ मराठी (381.28 KB)
3 11/09/1996 शा.नि.क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र.34/अ/आठ अनुकंपा नियुक्ती करीता अज्ञान वारसदाराचे बाबतीत सज्ञान म्हणजे 18 वर्षाचा झाल्यावर एक वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणेबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र.34/अ/आठ मराठी (136.46 KB)
4 20/12/1996 शा.नि.क्र.अकंपा-1096/प्र.क्र.67/96/आठ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदांखेरीज अन्य गट “क” मधील कार्यकारी पदावर अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1096/प्र.क्र.67/96/आठ	मराठी (213.08 KB)
5 12/03/1997 शा.नि.क्र.अकंपा-1099/2335/प्र.क्र.90/93/आठ प्रत्येक जिल्हयातील विभाग/ कार्यालयातील अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी येणाऱ्या सर्व अर्जाची ज्येष्ठता दिनांकानुसार गट “क”व गट “ड” पदांसाठी स्वतंत्र सामाईक यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठेवण्याबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1099/2335/प्र.क्र.90/93/आठ	मराठी (852.65 KB)
6 08/09/1997 शा.नि.क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.32/आठ लिपिक-टंकलेखक पदांवर अनुकंपा नियुक्ती मिळाल्यानंतर 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीत टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या उमेदवारांचे बाबतीत गट “ड” मधील नियुक्तीसाठी पदांची उपलब्धता विचारात घेऊन नियुक्ती देणेबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.32/आठ मराठी (109.13 KB)
7 21/11/1997 शा.नि.क्र.अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ संबंधीत कार्यालयाने अनुकंपा नियुक्तीसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करुन सर्व नियमांची पूर्तता होत असलेले अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय/सा.प्र.वि. कडे आपल्या शिफारशी सह पाठविण्याबाबत.
8 10/03/1998 शा.नि.क्र.अकंपा-1098/प्र.क्र.5/98/आठ मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विधवेच्या बाबतीत टंकलेखन प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यास मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून 2 वर्षांनंतर एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1098/प्र.क्र.5/98/आठ	मराठी (600.55 KB)
9 28/03/2001 शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.20/2000/आठ वयाची 50 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच जे कर्मचारी कर्करोग/ पक्षाघात किंवा अपघातामुळे सेवेसाठी कायमचे असमर्थ होतील केवळ त्यांच्यात कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र ठरविणेबाबत, शासनाने रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी दिलेल्या गट क व गट ड मधील पदांवर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत, दि.31.12.2001 नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयाास अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविणे बाबत, अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचा लाभ गट क गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना गट क व गट ड पदांवर नियुक्ती शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.20/2000/आठ (721.54 KB)
10 05/02/2001 शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.5/2001/आठ अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबातील पात्र नातेवाईकापैकी अन्य कोणीही पात्र नसेल तर पात्र नातेवाईकामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सुनेचा समावेश करण्याबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.5/2001/आठ (105.62 KB)
11 24/09/2001 शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.51/2000/आठ अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी विहीत संगणक ज्ञानाची अर्हता प्राप्त करण्याविषयी शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.51/2000/आठ (140.81 KB)
12 30/07/2002 शा.नि.क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ अनुशेषाची पदे भरण्याबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ (110.49 KB)
13 21/11/2002 शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.59/2000/आठ अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी विहीत संगणक ज्ञानाची अर्हता प्राप्त करण्याविषयी शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.59/2000/आठ	(113.29 KB)
14 22/01/2003 शा.नि.क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ अनुशेषाची पदे भरण्याबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ (126.68 KB)
15 13/06/2003 शा.नि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.52/2003/आठ अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी एकूण पदसंख्येच्या 5 % ची मर्यादा विहीत करणेबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.52/2003/आठ	(168.02 KB)
16 22/08/2005 शा.नि.क्र.अकंपा-1004/प्र.क्र.51/2004/आठ अनुकंपा विषयक प्रचलीत कर्यापध्दती व योजनेच्या तरतुदीत सुधारणा करणेबाबत केवळ गट क व गट ड च्या दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्‍ यांच्या पात्र कुटुंबियांनाच अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत वयाच्या 40 वर्षापर्यंतच्या उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत, प्रतीवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या 5% पदे अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीने भरण्याबाबत, कर्मचारी दिवंगत झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत अर्ज करण्याबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1004/प्र.क्र.51/2004/आठ	(279.11 KB)
17 17/07/2007 शा.नि.क्र.अकंपा-1006/प्र.क्र.174/06/आठ नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात जायबंदी/मृत्यू झालेल्या शासकीय सेवेतील व्यक्तीच्या कुटुंबीयाना शासन सेवेत सामावून घेणेबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1006/प्र.क्र.174/06/आठ (60.83 KB)
18 01/01/2008 शा.नि.क्र.अकंपा-1007/प्र.क्र.181/07/आठ अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रचलीत कार्यपध्दती व योजनेच्या तरतूदीत सुधारणा करणेबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1007/प्र.क्र.181/07/आठ (213.03 KB)
19 31/03/2008 शा.नि.क्र.अकंपा-1008/अनौ.17/08/प्र.क्र.35/08/आठ सैनिक कल्याण विभाग, पुणे व सैनिक सेवा पूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याची कार्यवाही शा.नि.क्र.अकंपा-1008/अनौ.17/08/प्र.क्र.35/08/आठ	(158 KB)
20 23/04/2008 शा.नि.क्र.अकंपा-1007/1295/प्र.क्र.1/81/07/आठ दि. 22.8.2005 पूर्वीच्या प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी असलेली 5% ची मर्यादा लागू न करण्याबाबत दि. 22.08.2005 पूर्वीच्या प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांना 3 वर्षांमध्ये 50%, 25%, 25%, या प्रमाणात नियुक्ती करण्याबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1007/1295/प्र.क्र.1/81/07/आठ	(162.91 KB)
21 11/06/2008 शा.नि.क्र.अकंपा-1008/प्र.क्र.87/08/आठ निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, नवी दिल्ली या कार्यालयातील गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1008/प्र.क्र.87/08/आठ (127.27 KB)
22 10/07/2009 शा.नि.क्र.अकंपा-1008/1142/प्र.क्र.166/08/आठ अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र नातेवाईकांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र ठरविणेबाबत. शा.नि.क्र.अकंपा-1008/1142/प्र.क्र.166/08/आठ	(46.04 KB)
23 13/11/2009 शा.नि.क्र.अकंपा-2008/प्र.क्र.248/08/आठ दि.26.11.2008 ते दि.29.11.2008 या कालावधीत मुंबई येथे आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यांत शहीद झालेल्या पोलीस सेवेतील व्यक्तींच्या कुटुंबियांपैकी एकास गट ब किंवा अ मधील पदावर शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-2008/प्र.क्र.248/08/आठ मराठी (129.02 KB)
24 06/12/2010 शा.नि.क्र.अकंपा-1010/प्र.क्र.308/10/आठ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी कमाल वयोमर्यादेचा व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा निकष सुधारीत करण्याबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1010/प्र.क्र.308/10/आठ (1.65 MB)
25 17/09/2012 शुध्दपत्रक क्र.अकंपा-1012/प्र.क्र.204/आठ नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाजविघातक/जीव धोक्यात घालून प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याच्या पात्र कुटुंबीयास प्राधान्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत शुध्दपत्रक क्र.अकंपा-1012/प्र.क्र.204/आठ	मराठी (94.54 KB)
26 26/02/2013 शा.नि.क्र.अकंपा-1013/प्र.क्र.8/आठ विवाहीत मुलीस अनुकंपा नियुक्तीस पात्र ठरविणेबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1013/प्र.क्र.8/आठ	मराठी (374.95 KB)
27 01/03/2014 शा.नि.क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.34/आठ अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या पदांच्या मर्यादेत वाढ करण्याबाबत शा.नि.क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.34/आठ मराठी (88.41 KB)
28 04/10/1997 शा.परि.क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.50/97/आठ प्रत्येक जिल्हयातील विभाग/ कार्यालयात अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी येणाऱ्या सर्व अर्जाची छाननी योग्य रीतीने करुन अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय/सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्याबाबत. शा.परि.क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.50/97/आठ मराठी (215.81 KB)
29 21/10/2003 शा.परि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.51/2003/आठ अनुकंपा नियुक्तीच्या अटी व शर्ती शिथीलक्षम नसल्याने अशी प्रकरणे/ नियमांना धरुन नसलेली प्रकरणे/ शासन सक्षम नसलेली प्रकरणे विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर न करण्याबाबत शा.परि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.51/2003/आठ (221.32 KB)
30 30/01/2004 शा.परि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.59/2003/आठ राज्यातील शासकीय/जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती मधील वर्ग-3 व वर्ग-4 ची खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याबाबत शा.परि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.59/2003/आठ (266.36 KB)
31 05/02/2010 शा.परि.क्र.अकंपा-1009/826/प्र.क्र.201/09/आठ अनुकंपा नियुक्ती करीता येणाऱ्या अडचणीबाबत शा.परि.क्र.अकंपा-1009/826/प्र.क्र.201/09/आठ	(116.97 KB)
32 15/05/2010 शा.परि.क्र.अकंपा-1010/67/प्र.क्र.41/10/आठ अनुकंपा नियुक्ती करीता ठेवण्यात येणारी प्रतीक्षासूची वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत शा.परि.क्र.अकंपा-1010/67/प्र.क्र.41/10/आठ (113.44 KB)
आगाऊ वेतनवाढ
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 14/12/2006 शा. परि.क्र. आवेवा-2006/प्र.क्र.208/06/आठ शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करण्याबाबत शा. परि.क्र. आवेवा-2006/प्र.क्र.208/06/आठ (607.63 KB)
2 03/07/2009 शा. परि.क्र. आवेवा-2009/प्र.क्र.87/09/आठ ऑक्टोबर, 2006, 2007 व 2008 या वर्षाच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतननिश्चित करण्याबाबत शा. परि.क्र. आवेवा-2009/प्र.क्र.87/09/आठ (98.62 KB)
परिविक्षाधीन कालावधी संबंधित परिपत्रके
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 26/08/1952 शा.परि.क्र.5346/46 परिविक्षाधीन कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाची रजा (नैमित्तीक रजा वगळून) उपभोगल्यास परिविक्षाधीन कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविण्याबाबत शा.परि.क्र.5346/46 (58.58 KB)
4 14/04/1959 शा.परि.क्र.3868/46 Pay during the Probationary Period, drawal of increments during that periods. शा.परि.क्र.3868/46 (299.14 KB)
6 20/08/1962 शा.परि.क्र.3868/46 Pay during the Probationary Period, drawal of increments during that periods. शा.परि.क्र.3868/46 (130.28 KB)