मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 11

Government Resolution 11

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 11

सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 26/10/1983 सीडीआर1083/191/19/11 राज्य शासनाचे मंत्री, राज्यमंत्री व अधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधी. सीडीआर1083/191/19/11 (मराठी) (291.47 KB)
2 17/02/1986 सीडीआर1086/79/11 केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय च्या दि.17.12.1985 च्या "राज्य शासनाचे/ संघराज्य क्षेत्राचे मंत्री, राज्य विधान मंडळाचे/ संघराज्य क्षेत्रांचे सदस्य आणि राज्य शासनाचे अधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्याविषयी मार्गदर्शक सूचना" सीडीआर1086/79/11 () (334.41 KB)
3 21/08/1986 सीडीआर1085/46/33/11 राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूचना. सीडीआर1085/46/33/11 () (103.13 KB)
4 01/08/1989 सीडीआर1089/1132/30/11 केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय च्या दि.03.01.1989 च्या "राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधान मंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्याविषयी मार्गदर्शक सूचना" सीडीआर1089/1132/30/11 () (396.1 KB)
5 27/01/1994 सीडीआर1093/प्र क्र 58/93/11 केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूचना. सीडीआर1093/प्र क्र 58/93/11 () (555.22 KB)
6 30/03/1994 सीडीआर1094/प्र क्र 3/94/11 महाराष्ट्र राज्यातील सांविधिक संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रम यांतील अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्याबाबत मार्गदर्शक सूचना. सीडीआर1094/प्र क्र 3/94/11 () (135.08 KB)
7 06/04/1996 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांचे परदेश दौरे सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 () (170.64 KB)
8 22/05/1996 सीडीआर1096/प्र क्र 23/96/11 विदेश दौऱ्याचे प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठवितेवेळी अनावश्यक विलंब टाळण्याबाबत. सीडीआर1096/प्र क्र 23/96/11 () (107.23 KB)
9 24/10/1996 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींच्या अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 () (104.92 KB)
10 13/11/1996 सीडीआर1096/224/प्र क्र 15/96/11 राज्य शासनाचे मंत्री व अधिकारी, राज्य विधानमंडळाचे सदस्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधातील मार्गदर्शक सूचना. सीडीआर1096/224/प्र क्र 15/96/11 () (115.3 KB)
11 31/12/1996 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींच्या अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 () (112.98 KB)
12 11/04/1997 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 () (129.69 KB)
13 27/10/1997 सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य शासनाच्या सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्याबाबत. सीडीआर1096/87/प्र क्र 4/96/11 () (89.46 KB)
14 03/11/2001 सीडीआर 2001/प्र क्र 12/01/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत.  सीडीआर 2001/प्र क्र 12/01/11 (मराठी) (96.29 KB)
14 03/11/2001 सीडीआर 2001/प्र क्र 12/01/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांबाबत.  सीडीआर 2001/प्र क्र 12/01/11 () (105.98 KB)
15 15/06/2006 सीडीआर 1006/प्र क्र 9/06/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांसंबंधीचे निकष. सीडीआर 1006/प्र क्र 9/06/11 () (153.37 KB)
15 15/06/2006 सीडीआर 1006/प्र क्र 9/06/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यांसंबंधीचे निकष. सीडीआर 1006/प्र क्र 9/06/11 () (153.37 KB)
16 21/07/2017 मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी - दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना. मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी - दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना. मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी - दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना.  () (58.58 KB)
16 27/05/2008 मुख्य सचिवालयाची कार्य मुख्य सचिवांची दि. 27.05.2008 ची टिप्पणी - दि.15.06.2006 च्या परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांनी एका वर्षात करावयाच्या दौऱ्यांच्या प्रयोजनासाठी एक वर्षाचा कालावधी मोजताना कसा मोजावा यासंबंधीची सूचना. मुख्य सचिवालयाची कार्य (मराठी) (48.54 KB)
17 18/03/2010 सीडीआर 1010/प्र क्र 9/10/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष. सीडीआर 1010/प्र क्र 9/10/11 (मराठी) (127.98 KB)
18 07/07/2011 संकीर्ण 1011/प्र क्र 69/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे पदाधिकारी यांच्या परदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष. संकीर्ण 1011/प्र क्र 69/11	(मराठी) (79.12 KB)
19 29/10/2013 परदौ 1413/प्र क्र 71/का 11 विदेशी आतिथ्य स्वीकारण्यास पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज स्वीकारण्यासंबंधी परदौ 1413/प्र क्र 71/का 11	(मराठी) (1.1 MB)
20 29/12/2014 परदौ-1414/प्र.क्र.46/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष, सूचना व कार्यपद्धती -- एकत्रित आदेश परदौ-1414/प्र.क्र.46/11 (मराठी) (303.19 KB)
21 24/08/2015 परदौ-1415/प्र.क्र.77/11 अखिल भारतीय सेवेतील, राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे, महामंडळे इत्यादींचे अधिकारी/ पदाधिकारी यांच्या विदेश दौऱ्यासंबंधीचे निकष, सूचना व कार्यपद्धती -- अधिकारांचे प्रत्यायोजन परदौ-1415/प्र.क्र.77/11	(मराठी) (117.53 KB)
अहर्ताप्राप्त नसलेल्या कर्मचाऱ्याविरूद्ध कार्यवाही
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 12/10/1993 सीडीआर1093/1077/प्र क्र 23/93/11 जे शासकीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ नेमणूकीसाठी पात्र नव्हते अथवा अर्हताप्राप्त नव्हते असे नंतर आढळून येईल त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याबाबत. सीडीआर1093/1077/प्र क्र 23/93/11	(मराठी) (537.01 KB)
2 31/10/1996 सीडीआर1095/995/प्र क्र 3/93/11 जे शासकीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ नेमणूकीसाठी पात्र नव्हते अथवा अर्हताप्राप्त नव्हते असे नंतर आढळून येईल त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याबाबत. सीडीआर1095/995/प्र क्र 3/93/11	(मराठी) (942.07 KB)
2 21/10/1993 सीडीआर1091/653/42-91/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यास व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास "बचाव सहायक" म्हणून मदत करण्यास परवानगी देणेबाबत. सीडीआर1091/653/42-91/11 (मराठी) (72.91 KB)
चौकशी अधिकारी, सादरकर्ता अधिकारी व बचाव सहायक 11
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 03/11/1990 सीडीआर1089/1027/प्र क्र 38/90/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यास/कर्मचाऱ्यास "बचाव सहायक" म्हणून मदत करण्यास परवानगी देण्याविषयी सीडीआर1089/1027/प्र क्र 38/90/11 (मराठी) (143.35 KB)
3 20/06/2006 सीडीआर1005/प्र क्र 8/05/11 सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासनाच्या वतीने न्यायालयीन/ विभागीय चौकशीच्या कामासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता, सवलतीच्या दराने विश्रामगृह व कागदपत्र उपलब्ध करुन देणे इत्यादी सोयी देण्याबाबत. सीडीआर1005/प्र क्र 8/05/11	(मराठी) (71.78 KB)
4 07/10/2015 वशिअ-1215/प्र.क्र.79/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचाऱ्याच्या वतीने सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी यांना "बचाव सहायक" म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यासंबंधीच्या अटी व शर्ती वशिअ-1215/प्र.क्र.79/11	(मराठी) (207 KB)
निलंबन कालावधीचे विनियमन व मुख्यालय
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 23/01/1996 1095/978/प्र क्र 20/95/11 विभागीय चौकशीअंती निलंबित कर्मचाऱ्यांचा निलंबन कालावधी नियमित करणे. 1095/978/प्र क्र 20/95/11 (मराठी) (106.68 KB)
2 19/03/2008 सीडीआर1008/प्र क्र 2/08/11 निलंबन कालावधीत मुख्यालय बदलणे - त्यासंबंधीची कार्यपद्धती सीडीआर1008/प्र क्र 2/08/11 (मराठी) (97.48 KB)
पारपत्र सुविधेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 30/09/1985 बीसीसी 1094/प्र क्र68/94/11 पारपत्र सुविधेसाठी "ना-हरकत प्रमाणपत्र" मिळवणेबाबत. बीसीसी 1094/प्र क्र68/94/11 (मराठी) (137.07 KB)
प्रसार माध्यमांशी संपर्काविष्ज्ञयीचे आदेश
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 15/12/1993 सीडीआर1193/62/93/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी विधीमंडळ सत्र कालावधीत वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना सीडीआर1193/62/93/11	(मराठी) (77.88 KB)
2 27/12/1993 सीडीआर1193/62/93/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी विधीमंडळ सत्र कालावधीत वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना सीडीआर1193/62/93/11	(मराठी) (47.84 KB)
3 03/11/1997 सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत. सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11	(मराठी) (95.06 KB)
4 03/12/1997 सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत. सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11	(मराठी) ()
4 03/12/1997 सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11 शासनातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रीय माध्यमातून महत्वपूर्ण बाबींसंबंधी निवेदने अथवा भाष्ये करण्याबाबत. सीडीआर1197/प्र क्र 45/97/11	(मराठी) (48 KB)
फौजदारी आरोपाखाली दोषी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 29/12/1992 1092/662/प्र क्र 44/92/11 फौजदारी आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या शासकीय सेवकांच्या प्रकरणात करावयाची कार्यवाही 1092/662/प्र क्र 44/92/11	(मराठी) (134.42 KB)
3 14/09/2015 वशिअ-1315/प्र.क्र.27/11 फौजदारी प्रकरणातील न्यायनिर्णयाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सूचना वशिअ-1315/प्र.क्र.27/11 (मराठी) (198.29 KB)
म.ना.से (वर्तणूक) नियम 1979
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 01/04/2010 सीडीआर1008/प्र क्र 45/08/11 म.ना.से.(शि. व अ.) नियम 1979 मधील नियम 8 मध्ये सुधारणा सीडीआर1008/प्र क्र 45/08/11 (मराठी) (181.56 KB)
2 10/06/2010 सीडीआर1008/प्र क्र 56/09/11 म.ना.से.(शि. व अ.) नियम 1979 मधील नियम 9 व नियम 11 मध्ये सुधारणा सीडीआर1008/प्र क्र 56/09/11 (मराठी) (165.16 KB)
3 01/09/2010 सीडीआर1010/प्र क्र 20/10/11 म.ना.से.(शि. व अ.) नियम 1979 मधील नियम 5 मध्ये सुधारणा सीडीआर1010/प्र क्र 20/10/11	(मराठी) (173.01 KB)
4 11/10/2011 सीडीआर1011/प्र क्र 109/11 म.ना.से.(शि. व अ.) नियम 1979 मधील नियम 4 मध्ये सुधारणा सीडीआर1011/प्र क्र 109/11	(मराठी) (115.69 KB)
5 07/05/2013 सीडीआर1011/प्र क्र 144/पु.7/11 म.ना.से.(वर्तणूक) नियम 1979 मधील नियम 19 मध्ये सुधारणा सीडीआर1011/प्र क्र 144/पु.7/11 (मराठी) (258.98 KB)
विभागीय चौकशीचा जलदगतीने निपटारा 11
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 24/02/1997 सीडीआर1097/156/प्र क्र 14/94/11 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विभागीय चौकशीची प्रकरणे प्राथम्य क्रमाने पूर्ण करण्याबाबत. सीडीआर1097/156/प्र क्र 14/94/11	(मराठी) (71.24 KB)
2 14/09/1999 सीडीआर1099/प्र क्र 14/94/11 राज्य शासनाच्या सेवेतील गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तभंगविषयक कार्यवाही बाबतचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाला संदर्भित करण्याबाबत. सीडीआर1099/प्र क्र 14/94/11 (मराठी) (141.57 KB)
3 13/05/2010 सीडीआर1009/प्र क्र 50/09/11 विभागीय चौकशा त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे आरोपपत्राच्या जोडपत्रात नमूद केलेले दस्तऐवज पाठविण्याबाबत. सीडीआर1009/प्र क्र 50/09/11 (मराठी) (142.94 KB)
1 21/02/2015 वशिअ- 1315/प्र.क्र.5/11 सेवानिवृत्त झालेल्या/ निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशांची प्रकरणे - तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत वशिअ- 1315/प्र.क्र.5/11	(मराठी) (383.95 KB)
विभागीय चौकशीची प्रक्रिया
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 24/12/1985 सीडीआर1185/2233/42/11 विभागीय चौकशा त्वरीत निकाली काढण्याबाबत - विभागीय चौकशांच्या विलंबाला कारणीभूत असलेल्या सर्वसाधारण त्रुटी व कारणे. सीडीआर1185/2233/42/11	(मराठी) (216.45 KB)
2 15/05/1990 CDR 1190/377/CR/13/XI-A(i) Expeditious Completion of Departmental Enquiries CDR 1190/377/CR/13/XI-A(i)	(मराठी) (263.88 KB)
2 08/02/1993 सीडीआर1089/13/90/11 एकाच प्रकरणात गुंतलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांसंबंधी विभागीय चौकशीची कार्यवाही. सीडीआर1089/13/90/11 (मराठी) (143.07 KB)
5 13/09/1996 सीडीआर1096/प्र क्र 56/96/11 चौकशी अधिकाऱ्यांकडील अभिलेख - सादरकर्ता अधिकाऱ्याच्या टाचणाचा समावेश करण्याबाबत सीडीआर1096/प्र क्र 56/96/11 (मराठी) (146.33 KB)
6 25/02/2000 सीडीआर1000/प्र क्र 2/00/11 म.ना.से. (शि.व अ.) नियम 1979 मधील नियम 8 व 10 त्याचप्रमाणे म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 च्या नियम 27 नुसार - शिस्तभंगाची कार्यवाही करताना बजावण्यात येणाऱ्या दोषारोप पत्राबाबत. सीडीआर1000/प्र क्र 2/00/11	(मराठी) (1.27 MB)
7 06/02/2004 सीडीआर1003/637/प्र क्र 14/03/11 शिस्तभंग/ विभागीय चौकशी कारवाईच्या प्रकरणी लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविताना घ्यावयाची दक्षता सीडीआर1003/637/प्र क्र 14/03/11	(मराठी) (176.64 KB)
8 28/06/2004 सीडीआर1004/प्र क्र 2/04/11 विभागीय चौकशीची कार्यवाही चालू असताना चौकशी अधिकारी सेवानिवृत्त झाला तर त्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणात पुढील कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना सीडीआर1004/प्र क्र 2/04/11	(मराठी) (100.61 KB)
8 31/08/2007 सीडीआर1007/प्र क्र 10/07/11 म.ना.से. (शि.व अ.) नियम 1979 मधील नियम 8 व 10 त्याचप्रमाणे म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम 1982 च्या नियम 27 नुसार - शिस्तभंगविषयक प्रस्ताव/ प्रकरणे सा.प्र.वि.स सादर करण्यासंदर्भात सीडीआर1007/प्र क्र 10/07/11	(मराठी) (66.36 KB)
10 30/10/2010 सीडीआर1010/प्र क्र 56/11 सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही त्वरेने सुरू करण्याबाबत सीडीआर1010/प्र क्र 56/11	(मराठी) (306.63 KB)
1 19/08/2014 वशिअ- 1314/प्र.क्र.23/11 वशिअ- 1314/प्र.क्र.23/11 वशिअ- 1314/प्र.क्र.23/11 (मराठी) (332.88 KB)
2 22/08/2014 वशिअ- 1214/प्र.क्र.22/11 सादरकर्ता अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - सर्वसाधारण सूचना वशिअ- 1214/प्र.क्र.22/11	(मराठी) (376.07 KB)
शासकीय कर्मचाऱ्यांची मत्ता व दायित्व
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 15/07/1986 सीडीआर1085/2579/46/11 मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर करण्याबाबत सीडीआर1085/2579/46/11	(मराठी) (355.45 KB)
2 24/11/1988 सीडीआर 1087/1781/50-11 मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर करण्याबाबत सीडीआर 1087/1781/50-11 (मराठी) (263.46 KB)
3 09/01/2002 सीडीआर1001/814/प्र क्र 14/01/11 मत्ता व दायित्वे यांचे विवरण सादर करण्याबाबत सीडीआर1001/814/प्र क्र 14/01/11	(मराठी) (80.28 KB)
1 02/06/2014 वशिअ- 1214/प्र.क्र.26/11 मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत वशिअ- 1214/प्र.क्र.26/11	(मराठी) (1.6 MB)
2 17/11/2014 वशिअ- 1214/प्र.क्र.51(2)/11 मत्ता व दायित्वे यांची वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबत वशिअ- 1214/प्र.क्र.51(2)/11 () (1.89 MB)
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी खाजगी संस्थांकडून पुरस्कार
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 13/10/2008 सीडीआर1008/प्र क्र 3/प्र 3/11 शासकीय कर्मचाऱ्याने खाजगी संस्थांकडून पुरस्कार (Award) स्वीकारताना त्यात आर्थिक लाभाचा समावेश असता कामा नये. सीडीआर1008/प्र क्र 3/प्र 3/11	(मराठी) (254.23 KB)
2 07/07/2009 सीडीआर1009/प्र क्र 8/प्र 9/11 राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी सामाजिक-धार्मिक संस्थांचे सदस्य हेाणे. सीडीआर1009/प्र क्र 8/प्र 9/11 () (168.64 KB)
शिस्तभंगविषयक प्रकरणात प्रशासकीय न्यायाधिकरणां
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 30/05/1994 OM No. 11012/1/90-Estt.(A) "'शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विरूद्धच्या शिस्तभंग कारवाईबाबतच्या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची अधिकार कक्षा" या विषयावरील केंद्र शासनाच्या सेवा, जनतेची गाऱ्हाणी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय (सेवा व प्रशिक्षण विभाग), नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन OM No. 11012/1/90-Estt.(A) () (112.96 KB)
2 11/04/1995 OM No. 11012/1/90-Estt.(A) शासकीय कर्मचाऱ्यांविरूदध शिस्तभंग कारवाईबाबतच्या प्रकरणात "केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची अधिकार कक्षा" या विषयावरील केंद्र शासनाच्या सेवा, जनतेची गाऱ्हाणी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय (सेवा व प्रशिक्षण विभाग), नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक: OM No. 11012/1/90-Estt.(A)	() (393.59 KB)
3 19/09/2001 संकीर्ण 1000/913/प्र क्र 11/00/11 निवडणूक कामासाठी नियुक्त केलेल्या शासकीय सेवकांबाबत निवडणूक आयोगाचे अनुशासकीय अधिकार क्षेत्र संकीर्ण 1000/913/प्र क्र 11/00/11	() (130.7 KB)
4 14/10/2008 सीडीआर1008/प्र क्र 31/08/11 विभागीय चौकशीअंती देण्यात आलेल्या शिक्षेसंदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या अंतिम आदेशानंतर संबंधित अपिलीय प्राधिकारी यांनी त्या प्रकरणातील कोणतेही अपील, पुनरिक्षण वा पुनर्विलाकेन अर्ज विचारात घेऊ नये यासंदर्भातील सूचना सीडीआर1008/प्र क्र 31/08/11	() (60.74 KB)
सेवाविषयक बाबीसंबंधी शासनावर दबाव आणणे
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 17/08/2006 सीडीआर1006/प्र क्र 12/06/11 राजकीय संघटनांचे कार्यकर्ते आणि अशासकीय व्यक्ती यांच्यामार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारींचे निवारण आणि वैयक्तीक कामे करुन घेण्यास प्रतिबंध सीडीआर1006/प्र क्र 12/06/11 () (96.94 KB)
भारतीय संविधानाशी निष्ठा
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 11/11/2014 सीडीआर-1010/प्र.क्र. 54/ पुनबांधणी 70/ 11 भारतीय संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेण्याविषयी सीडीआर-1010/प्र.क्र. 54/ पुनबांधणी 70/ 11 (मराठी) (549.21 KB)
2 06/10/2015 सीडीआर-1010/प्र.क्र.54/पुनर्बांधणी 70/11 भारतीय संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेण्याविषयी सीडीआर-1010/प्र.क्र.54/पुनर्बांधणी 70/11 (मराठी) (364.51 KB)