मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 11 अ

Government Resolution 11A

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 11 अ

कंत्राटी पध्दतीने विभागीय चौकशी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 29/12/1988 शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1187/1581/45/11 विभागीय चौकशी त्वरेने पूर्ण करण्याबाबत नवीन पदे निर्माण करणे शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1187/1581/45/11	() (1.59 MB)
2 01/03/2000 शा.नि.क्र. सीडीआर 1999/प्र क्र 32/99/11अ प्रलंबित विभागीय चौकशा तात्काळ निकालात काढण्याच्यादृष्टीने चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांना मानधन देण्याबाबत शा.नि.क्र. सीडीआर 1999/प्र क्र 32/99/11अ () (51.62 KB)
3 17/12/2005 शा.नि.क्र. एसपीओ 2804/प्र क्र 11/2004/11 अ विभागीय चौकशीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने नेमण्यात येणाऱ्या सेवानिवृत्त चौकशी अधिकारी व सेवानिवृत्त सादरकर्ता अधिकारी यांना वाढीव मानधन देण्याबाबत शा.नि.क्र. एसपीओ 2804/प्र क्र 11/2004/11 अ () (68.12 KB)
4 03/07/2006 शा.प.क्र. एसपीओ 2806/प्रक्र 4/2006/11 अ गट अ व गट ब च्या अधिकाऱ्यांविरूध्दची व गट क व गट ड च्या कर्मचाऱ्यांविरूध्दची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी पध्दतीने निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांची यादी तयार करण्याबाबत
5 26/05/2006 शा.नि.क्र. एसपीओ 2804/प्र क्र 11/2004/11 अ राजपत्रित अधिकाऱ्याविरूध्दची व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांविरूध्दची विभागीय चौकशीची प्रकरणे कंत्राटी पध्दतीने नेमलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडे सोपवून निकाली काढण्याबाबत शा.नि.क्र. एसपीओ 2804/प्र क्र 11/2004/11 अ	() (1.17 MB)
6 26/02/2007 शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 1/07/11 अ कंत्राटी तत्वावर चौकशी अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना चौकशीचे अभिलेख/कागदपत्रे मुख्यालयातच उपलब्ध करून देण्याबाबत शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 1/07/11 अ	() (104.65 KB)
7 28/10/2009 शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 21/07/11 अ शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरध्द सुरू असलेल्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याच्या पध्दतीत बदल करणेबाबत
8 13/11/2009 शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 21/07/11 अ शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरध्द सुरू असलेल्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याच्या पध्दतीत बदल करणेबाबत शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 21/07/11 अ	() (35.96 KB)
9 31/12/2009 शा.नि.क्र प्रविचौ 1209/प्र क्र 146/09/11 अ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी म्हणून पुणे कोकण व औरंगाबाद येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत शा.नि.क्र प्रविचौ 1209/प्र क्र 146/09/11 अ	() (66.11 KB)
10 15/12/2009 शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 21/07/11 अ शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरध्द सुरू असलेल्या विभागीय चौकशी कंत्राटी तत्वावरील सेवानिवृत्त चौकशी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याच्या पध्दतीत बदल करणेबाबत शा.नि.क्र. एसपीओ 2807/प्र क्र 21/07/11 अ	() (46.62 KB)
11 20/03/2010 शा.नि.क्र प्रविचौ 1210/प्र क्र 13/10/11 अ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी औरंगाबाद यांच्या कार्यालयाच्या संदर्भात नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अधिकाऱ्यांची घोषणा करण्याबाबत शा.नि.क्र प्रविचौ 1210/प्र क्र 13/10/11 अ () (61.68 KB)
1 21/10/1993 सीडीआर 1091/653/42-91/11 विभागीय चौकशी प्रकरणात अपचा-याच्यावतीने सेवेत असलेल्या कर्मचा-यास व सेवानिवृत्त कर्मचा-यास बचाव सहायक म्हणून मदत करण्यास परवानगी देणेबाबत. सीडीआर 1091/653/42-91/11 (मराठी) (72.91 KB)
न्यायालयीन अभियोग मंजूरी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 07/11/1997 शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1096/प्र क्र 100/96/11 अभियोग दाखल करण्यास मंजूरीदेण्याबाबत शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1096/प्र क्र 100/96/11 () (130.87 KB)
2 24/12/1997 शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1096/प्र क्र 100/96/11 अभियोग दाखल करण्यास मंजूरीदेण्याबाबत शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1096/प्र क्र 100/96/11 () (43.2 KB)
3 20/12/2001 संकीर्ण 2001/1054/प्र क्र 34/01/11 अ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची माहिती देणाऱ्या शासकीय सेवकांस सन्मानाने वागविण्याबाबत संकीर्ण 2001/1054/प्र क्र 34/01/11 अ	() (63.35 KB)
4 05/01/2009 ज्ञापन क्र 107/13/2007 अभियोग दाखल करण्यास मंजूरीदेण्याबाबत
6 02/12/1013 अभियो 1312/प्र क्र 30/ पु 1/11 अ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अंतर्गत अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देण्याबाबत
भ्रष्टाचार निर्मुलनासंबंधीचे आदेश
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 27/06/1996 शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1096/प्र क्र 27/96/11 शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उपाययोजना उच्चाधिकार समितीची स्थापना
2 06/07/1996 शा. नि. क्रमांक सीडीआर 1096/प्र क्र 27/96/11 शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उपाययोजना उच्चाधिकार समितीची स्थापना
3 16/07/1996 शा प क्र सीडीआर 1096/प्र क्र 33/96/11 शासन यंत्रणेतील भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उपाययोजना शा प क्र सीडीआर 1096/प्र क्र 33/96/11 () (1.18 MB)
4 16/12/1996 शा प क्र सीडीआर 1096/प्र क्र 20/96/11 विभागीय जिल्हा व तहसील स्तरावर भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या शा प क्र सीडीआर 1096/प्र क्र 20/96/11 () (60.78 KB)
5 17/08/2000 शा प क्र भ्रष्टानी 2000/प्र क्र 36/2000/11 अ विभागीय व जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीवर लाचलुचपत प्रतिबंध विभागातील अधिकाऱ्यांची सदसय म्हणून नेमणूक शा प क्र भ्रष्टानी 2000/प्र क्र 36/2000/11 अ () (116.08 KB)
6 30/08/2001 शा प क्र भ्रष्टानी 2001/प्र क्र 7/11 अ जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची पुनर्रचना शा प क्र भ्रष्टानी 2001/प्र क्र 7/11 अ	() (72.48 KB)
7 16/05/2008 भ्रनिस 2007/प्र क्र 8/07/11 अ विभागीय व जिल्हा व तालूका स्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीवर अशासकीय सदस्यांची नेमणूकीबाबत सुधारित कार्यपध्दती
8 03/11/2008 अहत 1608/प्र क्र 47/08/11 अ शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती तपासणीसाठी अचानक भेटी देणेबाबत
9 18/11/2008 शा प क्र अहत 1608/प्र क्र 47/08/11 अ शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती तपासणीसाठी अचानक भेटी देणेबाबत शा प क्र अहत 1608/प्र क्र 47/08/11 अ () (64.73 KB)
10 03/08/2009 शा प क्र 1609/प्र क्र 44/09/11 अ शासनाकडे प्राप्त झालेल्या 365 तक्रार अर्जातील नमूद वस्तुस्थितीची पडताळणी करून जबाबदारी टाळणाऱ्या कारवाई करण्याबाबत
11 04/02/2011 अहत 1610/प्र क्र 64/10/11 अ विभागीय व जिल्हा व तहसील स्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या व दक्षता पथके याबाबत सर्वसमावेशक आदेश
विभागीय चौकशीचा जलदगतीने निपटारा 11-अ
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 05/01/1993 सीडीआर 1691/प्र क्र 149-91-11 अ प्रलंबित विभागीय चौकशीचा जलद निपटारा होण्याच्या दृष्टिने प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत
2 03/01/1995 सीडीआर 1094/3126/प्र क्र 68-94-11 अ निलंबित किंवा शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या शासकीय सेवका विरूध्द चाले असलेल्या विभागीय चौकशीचा जलद निपटारा होण्याबाबत
3 20/04/1996 सीडीआर 1195/प्र क्र 24/11 अ विभागीय चौकशी प्रकरणांमध्ये चौकशᅠप्राधिकायाकडे चौकशीसाठी प्रकरण सोपविताना दस्तऐवज व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याबाबत - विलंब व टाळांटाळं करण्या-या अधिका-यांविरुंध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत
4 24/02/1997 सीडीआर 1097/156/प्र क्र 14/94/11 अ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत विभागीय चौकशीची प्रकरणे क्रमाने पूर्ण करण्याबाबत
5 19/04/1997 सीडीआर 1896/प्र क्र 6/96/11 अ विभागीय चौकशा त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विभागीय चौकशी अधिका-यांकडे आरोपपत्रांच्या जोडपत्रात नमूद केलेले दस्तऐवज पाठविण्याबाबत
6 30/08/2000 सीडीआर 1300/प्र क्र 12/00/11 विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासंबंधी
7 31/10/2000 सीडीआर 2000/प्र क्र 10/2000/11 अ प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणे तातडीने कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने संनियत्रण अधिका-याची नेमणूक करणेबाबतटारा होण्याच्या दृष्टीने प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत
8 06/10/2002 सीडीआर 1402/प्र क्र 12/02/11 अ प्रलंबित विभागीय चौकशी प्रकरणामध्येसुसत्रता आणून ही प्रकरणे कमीतकमी कालावधीत निकाली काढण्याबाबत उपाययोजना कालबध्द कार्यक्रम आखण्याबाबत
9 07/04/2008 प्रविचौ 2008/प्र क्र 11/08/11 अ शासकीय अधिकारी/कर्मचा-यांच्या 5 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपर्यंत प्रलंबित विभागीय चौकशीबाबत
10 13/05/2010 सीडीआर 1009/प्र क्र 50/09/11 विभागीय चौकशा त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विभागीय चौकशी अधिका-यांकडे आरोपपत्रांच्या जोडपत्रात नमूद केलेले दस्तऐवज पाठविण्याबाबत.ᅠ
11 23/04/2010 निप्रआ 1112/प्र क्र 82/11 अ राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निलंबनाची तसेच प्रलंबित विभागीय चौकशांची प्रकरणे - जलद निपटाऱ्यासाठी आढाव घेऊन उपाययोजना करण्यासंबंधी
संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 18/03/1977 Circular no. CDR 2077/807/37/XI Govt. Administration measures to eradicate corruption from
2 15/02/1978 Circular no. CDR 2077/807/37/XI Govt. Administration measures to eradicate corruption from
3 30/10/2006 Circular no. CDR 1005/1/05/XI संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिका-यांची यादी बनविण्याबाबत. Circular no. CDR 1005/1/05/XI	() (111.85 KB)
4 24/07/2007 Circular no. CDR 1005/1/05/XI संशयास्पद सचोटी असलेल्या अधिका-यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (दक्षता ) अधिका-यांची नियुक्ती करण्याबाबत.