मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 12

शासन सेवाप्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 17/11/1980 Resolution No.SRV-1080/15-M/XII Enhancement of upper age- limit for entry into Government Service. Resolution No.SRV-1080/15-M/XII (38.53 KB) मराठी
2 28/01/1986 क्र एसआरव्ही 1080/J5-M/XII महाराष्ट्र नागरी सेवेतील वर्ग-1, 2, 3 व 4 मधील सरळसेवेने नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा विहीत करण्याबाबतचे नियम क्र एसआरव्ही 1080/J5-M/XII (559.38 KB) मराठी
3 11/01/2013 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/379/प्र क्र 22/02/बारा अगोदरच शासन सेवेत असलेल्यांना नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी वयोमर्यादा विहित करणेबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/379/प्र क्र 22/02/बारा (46.22 KB) मराठी
चारित्र्य पडताळणी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
4 12/08/1948 Circular No. 3310/46 Recruitment to of those who are convicted by Courts of Law Circular No. 3310/46 (241.29 KB) मराठी
5 27/09/1960 Circular No. VCA. 1060 D Verification of the character and antecedents of candidates for Supplementary instructions regarding Circular No. VCA. 1060 D (493.37 KB) मराठी
6 06/07/1961 Circular No. VCA. 1061-D Verification of the character and antecedents of candidates for -- Circular No. VCA. 1061-D	(217.42 KB) मराठी
7 26/11/2002 शा. परिपत्रक क्र चापअ 1001/प्र क्र 110/2001/16अ शासनांतर्गत पदांवर नेमणूका करताना उमेदवाराचे चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य याची पडताळणी करण्यासंबंधात शा. परिपत्रक क्र चापअ 1001/प्र क्र 110/2001/16अ	(224.23 KB) मराठी
8 30/09/2008 शा. परिपत्रक क्र चापअ 1008/प्र क्र 57/2008/16अ उमेदवाराची चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य याची पडताळणी करण्यासंबंधात साक्षांकन नमुन्यातील मराठी भाषांतर सुधारित करण्याबाबत शा. परिपत्रक क्र चापअ 1008/प्र क्र 57/2008/16अ (1.11 MB) मराठी
9 09/01/2009 शा. निर्णय क्र चापअ 1008/प्र क्र 214/08/16 अ शासनांतर्गत पदांवर नेमणूका करताना उमेदवाराचे चारित्र्य व पूर्वचारित्र्य याची पडताळणी करण्यासंबंधात शा. निर्णय क्र चापअ 1008/प्र क्र 214/08/16 अ	(902.31 KB) मराठी
10 21/05/2013 शा. निर्णय क्र चापअ 1012/प्र क्र 63/16 अ शासन सेवेत नियुक्ती करताना चारित्र्य पडताळणी संदर्भातील प्रकरणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी धोरण ठरविण्याकरिता समिती गठीत करण्याबाबत शा. निर्णय क्र चापअ 1012/प्र क्र 63/16 अ	(957.87 KB) मराठी
लिपिक व टंकलेखक
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
11 26/11/1990 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/12 लिपिक व टंकलेखक या संवर्गाचा संयुक्त संवर्ग करण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/12	(1.91 MB) मराठी
12 26/11/1990 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/12 लिपिक व टंकलेखक या संवर्गाचा संयुक्त संवर्ग करण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/12	(163.41 KB) मराठी
13 26/11/1990 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24 अ/89/12 शासन सेवेतील लिपिक व टंकलेखक यांचा संयुक्त संवर्ग - लिपिक टंकलेखक पदांवरील सेवाभरती शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24 अ/89/12	(1.91 MB) मराठी
14 26/11/1990 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24 अ/89/12 शासन सेवेतील लिपिक व टंकलेखक यांचा संयुक्त संवर्ग - लिपिक टंकलेखक पदांवरील सेवाभरती शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24 अ/89/12	(163.41 KB) मराठी
15 12/04/1991 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/12 लिपिक व टंकलेखक या संव्रर्गाचा संयुक्त संवर्ग करण्याबाबत. शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/12	(54.96 KB) मराठी
16 04/11/1992 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/भाग 2/12 लिपिक टंकलेखक या संवर्गाचा संयुक्त संवर्ग करण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 24/89/भाग 2/12 (427.93 KB) मराठी
17 03/09/1993 NO. SRV 1093/CR10/93/XII बृहन्मुंबई कर्यालयातील लिपिक टंकलेखक पदाचे सेवाप्रवेश नियम NO. SRV 1093/CR10/93/XII	(84.35 KB) मराठी
18 26/06/1996 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1095/प्र 74/95/बारा लिपिक-टंकलेखक या संवर्गाचा संयुक्त संवर्ग करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1095/प्र 74/95/बारा	(121.4 KB) मराठी
19 20/08/1996 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1096/प्र 74/95/बारा लिपिक-टंकलेखक या संवर्गाचा संयुक्त संवर्ग निर्माण करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1096/प्र 74/95/बारा	(155.29 KB) मराठी
संगणक हाताळणी प्रमाणपत्र
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
20 25/01/1999 सेप्रनि 1098/प्र 7/98/12 संगणक हाताळणी वापरा बाबतचे ज्ञान विहीत करण्याबाबत विनियम सेप्रनि 1098/प्र 7/98/12	(141.77 KB) मराठी
21 03/05/2000 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1098/प्र 7 /98/बारा शासन सेवेतील विविध पदांवरील नियुक्तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरविण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1098/प्र 7 /98/बारा	(64.04 KB) मराठी
22 07/08/2001 शा.निर्णय क्र प्रशिक्षण 2000/प्र.क्र.61/2001/39 दिनांक 1/1/2001 रोजी किंवा त्यानंतर निवडप्रकिया सुरु होणाऱ्या अ गट अ,गट ब, व गट क मधील शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक ज्ञान विषयक अर्हता निश्चित करण्याबाबत शा.निर्णय क्र प्रशिक्षण 2000/प्र.क्र.61/2001/39	(181.65 KB) मराठी
23 20/07/2002 शा.निर्णय क्र प्रशिक्षण 2000/प्र.क्र. 5 /2001/39 दिनांक 1/1/2001 रोजी किंवा त्यानंतर निवडप्रकिया सुरु झालेल्या तसेच सध्या शासन सेवेत असलेलया गट अ,गट ब, व गट क मधील शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक ज्ञान विषयक अर्हता निश्चित करण्याबाबत शा.निर्णय क्र प्रशिक्षण 2000/प्र.क्र. 5 /2001/39	(439.57 KB) मराठी
24 19/03/2003 शा.निर्णय क्र प्रशिक्षण 2000/प्र.क्र.61/2001/39 नव्याने नियुक्त हांणाऱ्या गट अ,गट ब, व गट क मधील शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक ज्ञान विषयक नियक्तीपूर्व अर्हतेची अट शिथिल करण्याबाबत शा.निर्णय क्र प्रशिक्षण 2000/प्र.क्र.61/2001/39	(120.12 KB) मराठी
25 02/09/2003 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/प्र 28/2001/बारा शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना संगणक प्रमाण+A5:D9पत्र सादर करण्यापासून सूट प्राप्त होण्यासाठी वयोमर्यादा शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/प्र 28/2001/बारा	(48.12 KB) मराठी
न्यायालयीन निर्णय
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
26 18/11/1997 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 22 /97/बारा न्यायालयीन निर्णयावर विहित कालावधीत अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 22 /97/बारा	(97.12 KB) मराठी
27 25/08/2005 शा परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 47/05/12 मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या/ अस्थायी नियुक्त्या नियमित न करण्याबाबत दिलेले निर्णय शा परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 47/05/12 (299.34 KB) मराठी
पदोन्नतीसाठी गोपनीय अहवाल
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
28 23/11/1970 Circular No. SRV-1070-D वर्ग 1 व वर्ग 2 मधील 55 वर्षावरील शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवालांच्या पुनर्निरक्षणाच्या दर्जाबाबत Circular No. SRV-1070-D	(125.22 KB) मराठी
29 28/03/1990 शा.निर्णय एसआरव्ही 1089/3654/प्र क्र 12/89/12 गोपनीय अहवालाचा कालावधी शा.निर्णय एसआरव्ही 1089/3654/प्र क्र 12/89/12 (1.84 MB) मराठी
30 23/12/2002 शा.निर्णय एसआरव्ही २००२/प्र क्र २०/०२/1२ पदोन्नतीसाठी गोपनीय अहवाल प्रतवारीचे निकष
मानीव दिनांक
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
31 25/02/1965 Circular Memorandum No. SRV-1064-D पूर्वलक्षी पदोन्नती Circular Memorandum No. SRV-1064-D	(27.66 KB) मराठी
32 09/09/1969 Circular No. SRV-1069-D पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती मानीव दिनांक Circular No. SRV-1069-D	(23.62 KB) मराठी
33 02/04/1976 Circular No. SRV-1075-X Promotion - Procedure to the followed in the cases of persons whose conduct as under investigation or against whom departmental enquiries are pending- Circular No. SRV-1075-X (81.72 KB) मराठी
34 24/10/1979 Circular No. SRV-1079-XII पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीचा मानीव दिनांक Circular No. SRV-1079-XII	(37.18 KB) मराठी
35 21/06/1982 Notification SRV 1076/XII Maharashtra Civil Services (Regulation Of Seniority) Rules 1982 Notification SRV 1076/XII	(194.46 KB) मराठी
36 24/09/1982 परिपत्रक क्र एसआरव्ही/1082/बारा अधिक्रमित झालेल्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती देण्यासंबंधीचे स्पष्टीकरण परिपत्रक क्र एसआरव्ही/1082/बारा	(61.02 KB) मराठी
37 11/06/1993 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 2/93/12 शासकीय सेवकांना पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत-प्रकरण तपासणी अधिकाराबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 2/93/12	(493.36 KB) मराठी
38 13/12/1993 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 2/93/12 शासकीय सेवकांना पदोन्नती संदर्भात मानिव दिनांक देण्याबाबत-प्रकरण तपासणी अधिकाराबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 2/93/12	(32.63 KB) मराठी
39 07/06/1996 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 2/93/बारा शासकीय सेवकांना पदोन्नतीसंदर्भात मानीव दिनांक मिळंणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 2/93/बारा (37.61 KB) मराठी
40 29/10/2001 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/362/प्र 21/2001/99/बारा अधिक्रमित झालेल्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती देण्यासंबंधीचे स्पष्टीकरण शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/362/प्र 21/2001/99/बारा (115.98 KB) मराठी
41 06/06/2002 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/प्र 2 /2002 /बारा शासकीय कर्मचा-यांना पदोन्नती संदर्भात मानीव दिनांक देण्याबाबत- प्रकरण तपासणी अधिकाराबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/प्र 2 /2002 /बारा	(264.72 KB) मराठी
42 14/09/2009 क्र.एसआरव्ही 2009/प्र.क्र.165/12 मानीव दिनांक मंजूरीबाबत क्र.एसआरव्ही 2009/प्र.क्र.165/12 (106.86 KB) मराठी
अधिकाराचे विकेंद्रीकरण
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
43 29/09/1976 Resolution No. SRV-1076-XII राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांच्या वैयक्‍तीक प्रश्नांबाबत प्रशासकीय विभागाच्या विभागप्रमुखांना अधिकार देण्याबाबत Resolution No. SRV-1076-XII (153.95 KB) मराठी
विभागीय संवर्गवाटप
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
44 08/06/2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा महाराष्‍ट्र शासकीय गट अ व ब राजपत्रित व अराजपत्रिात पदांवर सरळसेवेने नियुक्‍तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप याबाबत नियमावली 2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा (248.04 KB) मराठी
45 08/06/2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा महाराष्‍ट्र शासकीय गट अ व ब राजपत्रित व अराजपत्रिात पदांवर सरळसेवेने नियुक्‍तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप याबाबत नियमावली 2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा (249.65 KB) मराठी
46 08/06/2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा महाराष्‍ट्र शासकीय गट अ व ब राजपत्रित व अराजपत्रिात पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप याबाबत नियमावली 201 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा (248.04 KB) मराठी
47 06/06/2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा महाराष्‍ट्र शासकीय गट अ व ब राजपत्रित व अराजपत्रिात पदांवर पदोन्नतीने नियुक्‍तीसाठी विभागीय संवर्ग संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप याबाबत नियमावली 201 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 1/10/बारा (249.65 KB) मराठी
48 31/07/2012 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 187/बारा महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब पदांवर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, 2010 नुसार वाटप केलेला महसूली विभागीय संवर्ग बदलून देण्याबाबत तात्पूरती कार्यपध्दती शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 187/बारा (218.97 KB) मराठी
49 26/11/2012 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 339/बारा महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब पदांवर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, 2010 नुसार वाटप केलेला महसूली विभागीय संवर्ग बदलून देण्याबाबत तात्पूरती कार्यपध्दती शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 339/बारा	(69.64 KB) मराठी
50 11/08/2014 एसआरव्ही 2013/प्र.क्र.201/का.12 महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब पदांवर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, 2010 नुसार वाटप केलेला महसूली विभागीय संवर्ग बदलून देण्याबाबत तात्पूरती कार्यपध्दती एसआरव्ही 2013/प्र.क्र.201/का.12 (187.5 KB) मराठी
51 11/08/2014 एसआरव्ही 2014/प्र.क्र.222/का.12 महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब पदांवर सरळसेवेने नियुक्तीसाठी विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, 2010 नुसार वाटप केलेला महसूली विभागीय संवर्ग बदलून देण्याबाबत तात्पूरती कार्यपध्दती एसआरव्ही 2014/प्र.क्र.222/का.12	(186.94 KB) मराठी
52 28/04/2015 एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.156/कार्या.12 महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम,2015 एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.156/कार्या.12 (239.3 KB) मराठी
दक्षतारोध
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
53 07/06/1960 Circular No. SRV-1060-D दक्षतारोध पार पाडण्यास अधिकाऱ्यांना परवानगी देणेबाबत Circular No. SRV-1060-D (61.54 KB) मराठी
54 16/12/1970 Circular No.1070-D (english) The age of superannuation of Government Servants-Review of cases. Circular No.1070-D (english) (85.01 KB) मराठी
55 28/10/1976 Circular No. SRV-1075-X दक्षतारोध पार पडण्याबाबतच्या प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करणेबाबत Circular No. SRV-1075-X	(80.54 KB) मराठी
56 18/03/1980 परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-1080-बारा दक्षतारोध पार करण्यासंबंधी परवानगी देण्याबाबत परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-1080-बारा	(51.99 KB) मराठी
57 07/07/1984 शा. परिपत्रक क्र.1084/के नं 35/84)12 दक्षतारोध पार करण्यास अनुज्ञा देणे शा. परिपत्रक क्र.1084/के नं 35/84)12 (67.65 KB) मराठी
58 01/06/1985 परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-1085/प्रक्र29/12 दक्षतारोध पार करण्यास अनुज्ञा देण्याची प्रकरणे विना विलंब निकालात काढणे परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-1085/प्रक्र29/12	(78.51 KB) मराठी
59 10/10/1986 परिपत्रक क्. एसआरव्ही 1086/2602/12 दक्षतारोध पार पाडण्यास अनुज्ञा देण्याची प्रकरणे विना विलंब निकालात काढणे परिपत्रक क्. एसआरव्ही 1086/2602/12	(59.75 KB) मराठी
60 16/03/1989 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/2223/प्र 4/89/12 दक्षतारोध ओलांडण्यास मंजूरी मिळ.ंणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/2223/प्र 4/89/12	(56.96 KB) मराठी
61 30/09/1989 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1089/971/प्र 16/89/बारा दक्षतारोध ओलांडण्यास मंजूरी ᅠमिळणेबाबत ᅠनिकष शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1089/971/प्र 16/89/बारा	(73.84 KB) मराठी
62 28/02/1990 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1089/971/प्र 16/89/बारा दक्षतारोध ओलांडण्यास मंजूरी देण्याकरिताᅠनिकष शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1089/971/प्र 16/89/बारा	(817.46 KB) मराठी
63 07/04/1993 शा परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/एम 11/93/बारा दक्षतारोध ओलांडण्यास मंजूरी देण्याची प्रकरणे त्वरीत निकाली काढणे शा परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/एम 11/93/बारा (73.76 KB) मराठी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदांसंदर्भात शा.नि.
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
64 10/09/1970 Circular No. PSC-1070/C-12839/4480-D ज्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून बोलावण्यात आले असेल त्यांचे गोपनीय अहवाल विहीत वेळेच्या आधीच आयोगाकडे पाठविण्याबाबत Circular No. PSC-1070/C-12839/4480-D	(34.29 KB) मराठी
65 15/04/1986 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1084/3297/54/84/12 लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे पदोनतीने नेमणुका करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे संदर्भित करण्याबाबत प्रपत्र.
66 12/03/2013 शा.नि.क्र.एसआरव्ही 2012/प्र क्र 124/12 शा.नि.क्र.एसआरव्ही 2012/प्र क्र 124/12 शा.नि.क्र.एसआरव्ही 2012/प्र क्र 124/12	(102.88 KB) मराठी
सेवाप्रवेश संबंधी शासन निर्णय
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
67 04/05/1950 Resolution No. 5027/46 बदलीने नियुक्ती- नियंत्रित करावयाची तत्वे Resolution No. 5027/46	(98.49 KB) मराठी
68 23/12/1975 Resolution No. SRV-1076-XII अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती Resolution No. SRV-1076-XII	(173.54 KB) मराठी
69 08/02/1977 Resolution No. SRV-1077-X राजपत्रित पदांच्या नियुक्ती व सेवेच्या पूर्व नियोजनाबाबत Resolution No. SRV-1077-X (43.28 KB) मराठी
70 14/10/1977 Circular No. SRV-1277-XII सेवाप्रवेश नियम / उच्च पदी पदोन्नतीसाठी किमान सेवा शर्ती
71 14/10/1977 Circular No. SRV-1277-XII सेवाप्रवेश नियम / उच्च पदी पदोन्नतीसाठी किमान सेवा शर्ती Circular No. SRV-1277-XII (561.54 KB) मराठी
72 27/11/1980 परिपत्रक क्र एसएव्ही-1080/111एम/बारा Rules regulating the various conditions of service of Government Servants परिपत्रक क्र एसएव्ही-1080/111एम/बारा	(39.87 KB) मराठी
73 09/03/1979 परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1277/बारा सेवा प्रवेश नियम-उच्च पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवेच्या शर्तीची तरतूद परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1277/बारा	(130.16 KB) मराठी
74 07/10/1980 परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1080/बारा सेवा विनिमय केंद्र- सेवाभरती सेवा विनिमय केंद्रामधून करण्याबाबत परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1080/बारा (144.25 KB) मराठी
75 25/02/1986 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही -1086/124/प्र.क्र4-86/12 लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदांच्या विद्यमान सेवाप्रवेश नियमामधील तरतूदीमध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावासंबंधी शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही -1086/124/प्र.क्र4-86/12	(401 KB) मराठी
76 18/04/1994 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1086/124/प्र.dz.4-86/1 2/94 मुलाखती द्वारे सरळप्रवेश भरती शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1086/124/प्र.dz.4-86/1 2/94	(45 KB) मराठी
77 03/07/2004 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही-2004/प्र.क्र.10/04/12 सेवाप्रवेश नियम -सेवा भरतीसाठी विहित अनुभवाच्या ग्राहयतेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही-2004/प्र.क्र.10/04/12 (56.47 KB) मराठी
78 25/08/1965 Resolution No. RTR-1965-D शिपाई आणि वर्ग 4 मधील ज्या पदांसाठी विशेष सेवाप्रवेश नियम विहीत केलेले नाहीत त्या पदांसाठीचे सेवाप्रवेश नियम Resolution No. RTR-1965-D	(85.96 KB) मराठी
79 23/03/1983 शा.निर्णय क्र आरटीआर 1083/12 चतुर्थश्रेणीतील सफाई कामगार,स्‍वच्‍छक इ.तत्‍सम सेवा भरतीच्‍या शैक्षणिक अर्हतेसंबंधी शा.निर्णय क्र आरटीआर 1083/12 (92.45 KB) मराठी
80 06/05/1991 टंलप्र-108/सीआर-344/20-ब इंग्रजी लघुलेखक (निवडश्रेणी, उच्च श्रेणी व निम्न श्रेणी ) व इंग्रजी टंकलेखक यांना मराठी लघुलेखन /मराठी टंकलेखन परीक्षा सक्तीची करणेबाबत टंलप्र-108/सीआर-344/20-ब	(591.23 KB) मराठी
81 03/09/1993 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र.क्र.10/93/1 लिपिक टंकलेखक सेवाप्रवेश नियम शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र.क्र.10/93/1 (84.35 KB) मराठी
82 24/06/1997 आरटीआर 1094/प्र.क्र.8/94/12 स्वीय सहायक, उच्चश्रेणी लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, लघुटंकलेखक सेवाप्रवेश नियम आरटीआर 1094/प्र.क्र.8/94/12 (196.88 KB) मराठी
83 11/06/1999 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1099/प्र 7/99/बारा मराठी लघुलेखन व मराठी टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत.
84 25/01/1999 सेप्रनि 1098/प्र 7/98/12 संगणक हाताळणी वापरा बाबतचे ज्ञान विहीत करण्याबाबत विनियम सेप्रनि 1098/प्र 7/98/12 (141.77 KB) मराठी
85 03/05/2000 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1098/प्र 7 /98/बारा शासन सेवेतील विविध पदांवरील नियुक्तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरविण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1098/प्र 7 /98/बारा	(64.04 KB) मराठी
86 07/08/2001 शा.निर्णय क्र . प्रशिक्षण 2000/प्र .क्र.61/2001/39 दि.1/1/2001 रोजी किंवा त्यानंतर निवड प्रक्रिया सुरु होणाऱ्या पदांवरील नियुक्तीसाठी गट अ, गट ब व गट क मधील शासकीस अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक ज्ञान विषयक अर्हता निश्चित करण्याबाबत शा.निर्णय क्र . प्रशिक्षण 2000/प्र .क्र.61/2001/39	(181.65 KB) मराठी
87 20/07/2002 शा.निर्णय क्र . प्रशिक्षण 2000/प्र .क्र.5/2001/39 दि.1/1/2001 रोजी किंवा त्यानंतर निवड प्रक्रिया सुरु होणाऱ्या पदांवरील नियुक्तीसाठी गट अ, गट ब व गट क मधील शासकीस अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे प्रमाणपत्र विहित मुदतीत प्राप्त न केल्यास करावयाची उपाययोजना शा.निर्णय क्र . प्रशिक्षण 2000/प्र .क्र.5/2001/39	(439.57 KB) मराठी
88 27/11/2002 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/1220/बारा सेवाप्रवेश नियम - संगणक हाताळंणी/वापराबाबतचे ज्ञान अर्हतेची सेवाप्रवेश नियमात तरतूद करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/1220/बारा	(1.01 MB) मराठी
89 19/03/2003 शा.निर्णय क्र . प्रशिक्षण 2000/प्र .क्र.61/2001/39 सगणक ज्ञान विषयक नियुक्तीपूर्व अर्हतेची अट शिथिल करण्याबाबत शा.निर्णय क्र . प्रशिक्षण 2000/प्र .क्र.61/2001/39 (120.12 KB) मराठी
90 02/09/2003 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/प्र 28/2001/बारा शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांना संगणक प्रमाणपत्र सादर करण्यापासून सूट प्राप्त होण्यासाठी वयोमर्यादा
91 26/12/1980 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-1080/12 सेवा विनिमय केंद्र-सेवा भरती सेवा विनिमय केंद्रामधून करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-1080/12	(51.95 KB) मराठी
92 26/12/1980 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-1080/12 सेवा विनिमय केंद्र-सेवा भरती सेवा विनिमय केंद्रामधून करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-1080/12	(51.95 KB) मराठी
93 14/04/1981 शा. परिपत्रक क्र आरटीआर -1081/819/बारा सेवायोजन कार्यालय / शासनाच्या चतुर्थ श्रेणीतील नियुक्त कर्मचा-यांच्या मुलास/ अविवाहीत मुलीस शासनाच्या सेवेसेवेत नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीची अट रद्द करण्याबाबत शा. परिपत्रक क्र आरटीआर -1081/819/बारा (38.55 KB) मराठी
94 10/12/1981 शा. परिपत्रक क्र. 1080/819-12 सेवायोजन कार्यालय / शासनाच्या चतुर्थ श्रेणीतील नियुक्त कर्मचा-यांच्या मुलास/ अविवाहीत मुलीस शासनाच्या सेवे4सेवेत नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीची अट रद्द करण्याबाबत शा. परिपत्रक क्र. 1080/819-12	(599.63 KB) मराठी
95 07/06/2004 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा नामनिर्देशनाच्या कोटयातील गट-ड ची रिक्त पदे भरणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा	(39.88 KB) मराठी
96 07/06/2004 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा नामनिर्देशनाच्या कोटयातील गट-ड ची रिक्त पदे भरणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा	(39.88 KB) मराठी
97 17/11/1980 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1080/15 एम//12 शासन सेवा प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा वाढविणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1080/15 एम//12	(38.53 KB) मराठी
98 28/01/1986 क्र एसआरव्ही 1080/J5-M/XII महाराष्ट्र नागरी सेवेतील वर्ग-1, 2, 3 व 4 मधील सरळसेवेने नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा विहीत करण्याबाबतचे नियम क्र एसआरव्ही 1080/J5-M/XII	(559.38 KB) मराठी
99 28/10/1992 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1092/प्र 14/92/12 शासन सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा वाढविणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1092/प्र 14/92/12	(49.99 KB) मराठी
100 21/05/1994 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093-2291/प्र 5-94/12 सेवाभरती सेवायोजना कार्यालयाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093-2291/प्र 5-94/12	(133.52 KB) मराठी
101 01/11/2003 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/379/प्र क्र 22/02/बारा अगोदरच शासन सेवेत असलेल्यांना नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी वयोमर्यादा विहित करणेबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/379/प्र क्र 22/02/बारा	(46.22 KB) मराठी
102 07/01/1975 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1074/1558-डी-2 सेवाप्रवेश नियम -संविधानाच्या अनु.309 खाली अधिसूचित करताना करावयाची कार्यवाही शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1074/1558-डी-2 (68.21 KB) मराठी
103 15/12/1978 Circular No. RTR-1077/4276-XII आदर्श सेवाप्रवेश नियम Circular No. RTR-1077/4276-XII (473.19 KB) मराठी
104 22/12/1979 Circular No. RTP-1080/590-XII आदर्श सेवाप्रवेश नियम Circular No. RTP-1080/590-XII (44.34 KB) मराठी
105 15/09/1994 शा.परिपत्रक क्र आरटीआर 1088/प्र11/88/12 सेवाप्रवेश नियम मराठी भाषेमधून अधिसूचीत करण शा.परिपत्रक क्र आरटीआर 1088/प्र11/88/12	(307.37 KB) मराठी
106 13/03/1995 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1094/प्र 20/94/12 शासन सेवेतील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद 309 खालील परंतुकानुसार शिघ्रतेने अधिसूचित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याबाबत
107 13/03/1995 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1094/प्र 20/94/12 शासन सेवेतील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद 309 खालील परंतुकानुसार शिघ्रतेने अधिसूचित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याबाबत
108 26/03/1970 Circular No. SRV-1069-D प्रशासकीय पुनर्रचना समितीची शिफारस पदोन्नती व सरळसेवेने नियुक्तीचे प्रमाण Circular No. SRV-1069-D	(50.82 KB) मराठी
109 07/03/1996 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1094/प्र 4/94/बारा सेवा भरती - संवर्गाच्या पदसंख्येला सेवाभरतीचे प्रमाण लावणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1094/प्र 4/94/बारा	(165.61 KB) मराठी
110 14/10/1977 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1277/बारा सेवा प्रवेश नियम-उच्च पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवेच्या शर्तीची तरतूद शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1277/बारा	(561.54 KB) मराठी
111 14/10/1977 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1277/बारा सेवा प्रवेश नियम-उच्च पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवेच्या शर्तीची तरतूद शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1277/बारा (561.54 KB) मराठी
112 03/09/1979 परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1277/बारा सेवा प्रवेश नियम-उच्च पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवेच्या शर्तीची तरतूद
113 20/07/1981 Circular No. SRV-1080/XII सेवाप्रवेश नियम - वरिष्ठ पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवा कालावधी Circular No. SRV-1080/XII (85.19 KB) मराठी
114 25/08/1988 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12 सेवा प्रवेश नियम-पदोन्नतीसाठीची पूर्व अट म्हणुन निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट विहित करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12 (51.82 KB) मराठी
115 31/05/1989 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12 सेवाप्रवेश नियम-पदोन्नतीसाठीची पूर्वअट म्हणून निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट विहित करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12	(50.92 KB) मराठी
116 04/09/1990 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/प्रक्र 1/88/बारा R R - पदोन्नतीसाठी पुर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात/ सेवेत / श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट विहीत करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/प्रक्र 1/88/बारा	(56.86 KB) मराठी
117 22/09/2003 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/सीआर 18/2003/बारा सेवा प्रवेश नियम-पदोन्नतीसाठीची पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरुंन काढण्यासाठी शिथिल करणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/सीआर 18/2003/बारा (111.96 KB) मराठी
118 25/02/2005 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र क्र 10/04/बारा सेवा प्रवेश नियम- पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात /सेवेत /श्रेणीत किमान सेवेच्या अनुभवाची अट विहित करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र क्र 10/04/बारा	(51.03 KB) मराठी
119 23/05/1994 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा सेवाप्रवेश नियम पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात किमान सेवेसंबंधीची अट परिविक्षाधीन कालावधीतील सेवा अनुभवासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा	(41.06 KB) मराठी
120 13/03/1995 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा शासन सेवेतील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद 309 खलील परंतुकानुसार शिघ्रतेने अधिसूचित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याबाबत
121 13/03/1995 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा शासन सेवेतील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम संविधानाच्या अनुच्छेद 309 खलील परंतुकानुसार शिघ्रतेने अधिसूचित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याबाबत
122 17/02/1997 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा सेवाप्रवेश नियम पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात किमान सेवेसंबंधीची अट परिविक्षाधीन कालावधीतील सेवा अनुभवासाठी ग्राह्य न धरण्याबाबतचे आदेश मागे घेण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा	(63.27 KB) मराठी
123 22/09/2003 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/सीआर 18/2003/बारा सेवा प्रवेश नियम-पदोन्नतीसाठीची पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट मागासवर्गीयांचा अनुशेष भरुंन काढण्यासाठी शिथिल करणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/सीआर 18/2003/बारा	(111.96 KB) मराठी
124 20/01/1981 Circular Memorandum No. SRV-1080/2121-XII सरळसेवा भरतीसाठी मागासवर्गीयांसाठी आवश्यक अनुभवाबाबतची वउच्च शैक्षणिक अर्हतेबाबतची अट शिथिल करण्याबाबत Circular Memorandum No. SRV-1080/2121-XII	(47.67 KB) मराठी
125 02/12/1968 शा.परिपत्रक क्र आरटीआर 1068/सी‍-10091/जे सेवा भरती रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामार्फत करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र आरटीआर 1068/सी‍-10091/जे	(88.33 KB) मराठी
126 07/10/1980 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1080/12 सेवा विनिमय केंद्र-सेवा भरती सेवा विनिमय केंद्रामधून करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1080/12	(144.25 KB) मराठी
127 07/10/1980 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1080/12 सेवा विनिमय केंद्र-सेवा भरती सेवा विनिमय केंद्रामधून करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1080/12	(144.28 KB) मराठी
128 19/11/2003 शा.परिपत्रक क्र संकीर्ण -1003/प्र.क्र.96/2003/13अ सेवा भरती रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामार्फत (सेवायोजन कार्यालये) व प्रसार माध्यमातून प्रसिध्दी देऊन करणेबाबत करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र संकीर्ण -1003/प्र.क्र.96/2003/13अ	(107.17 KB) मराठी
129 07/06/2004 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा नामनिर्देशनाच्या कोटयातील गट-ड ची रिक्त पदे भरणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा	(39.88 KB) मराठी
130 07/06/2004 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा नामनिर्देशनाच्या कोटयातील गट-ड ची रिक्त पदे भरणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा	(39.91 KB) मराठी
132 10/02/1955 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2254 (इंग्रजी) Government Servants- Appointments of- under other Governments. Keeping of the lien of the- शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2254 (इंग्रजी)	(53.02 KB) मराठी
133 25/05/1955 शासन परिपत्रक क्र.3868/46 Appointment of persons who are already in Government Service on probation. शासन परिपत्रक क्र.3868/46	(74.47 KB) मराठी
आरक्षण (सामाजिक/समांतर)
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
131 16/03/1999 एसआरव्ही 1097/प्र.क्र.31/98/16 अ शासन सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी समांतर आरक्षण कार्यान्वित करण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहीत करण्याबाबत एसआरव्ही 1097/प्र.क्र.31/98/16 अ (64.45 KB) मराठी
वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
134 19/03/2005 resoluton No. MAG 2005/9/CR1/ Arogya-3 शासकीय कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी आकस्मिक निकडीच्याप्रसंगी घेतलेल्या खाजगी रुग्‍णालयातील आंतररुग्‍ण उपचाराच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीबाबत resoluton No. MAG 2005/9/CR1/ Arogya-3 (142.93 KB) मराठी
135 10/02/2006 resoluton No. MAG 2005/CR251/ Arogya-3 शासकीय कर्मचारी /अधिकारी यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूती्र प्रकरणी 5 गंभीर आजारामध्ये सर्व प्रकारच्या कर्करोगांचा समावेश करणे व त्यावरील खर्च भागविण्यासाठी अग्रिम मर्यादा रु.1,50,000/- पर्यंत वाढविणेबाबत resoluton No. MAG 2005/CR251/ Arogya-3	(1.04 MB) मराठी
नागरी सेवामंडळ
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
136 31/01/2014 क्र एसआरव्ही 2014/प्र क्र 26/12 शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत. क्र एसआरव्ही 2014/प्र क्र 26/12 (1.31 MB) मराठी
137 20/05/2014 एसआरव्ही 2014/प्र क्र 45/12 राज्य शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत. एसआरव्ही 2014/प्र क्र 45/12 (1.44 MB) मराठी
नक्षलग्रस्त आदिवासी क्षेत्र
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
138 09/03/1990 टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ आदिवासी उपयोजना क्षेत्र - महाराष्ट्र राज्य
139 07/01/1991 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1090/प्र क्र 11/90/12 आदिवासी क्षेत्रात चांगले, होतकरु व कार्यक्षम अधिकारी नेमणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1090/प्र क्र 11/90/12	(289.05 KB) मराठी
140 29/12/1993 आस्था -१०९३/प्र.क्र.२६१/ कार्यासन-१५ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन भत्ता देणेबाबत. आस्था -१०९३/प्र.क्र.२६१/ कार्यासन-१५	(421.89 KB) मराठी
141 29/12/1993 आस्था -१०९३/प्र.क्र.२६१/ कार्यासन-१५ आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रोत्साहन भत्ता देणेबाबत. आस्था -१०९३/प्र.क्र.२६१/ कार्यासन-१५	(413.69 KB) मराठी
142 29/12/1993 आस्था -१०९३/प्र.क्र.२45/93/ कार्यासन-१५ आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनाचे बळकटीकरण कर्मचारी विषयक धोरण आस्था -१०९३/प्र.क्र.२45/93/ कार्यासन-१५	(421.89 KB) मराठी
143 29/12/1993 आस्था -१०९३/प्र.क्र.२45/93/ कार्यासन-१५ आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनाचे बळकटीकरण कर्मचारी विषयक धोरण आस्था -१०९३/प्र.क्र.२45/93/ कार्यासन-१५ (413.69 KB) मराठी
144 11/07/1994 शा.प.क्र.एसआरव्ही-१०९२/सीएम-१०/प्र.क्र.२/९२/१२ चंद्रपूर व गडचिरोली किंवा इतर जिल्ह्यांच्या विकासाकरिता विशेष कृती कार्यक्रमाची अमलबजावणी- कार्यक्षम अधिकारी नेमण्याबाबत शा.प.क्र.एसआरव्ही-१०९२/सीएम-१०/प्र.क्र.२/९२/१२	(61.08 KB) मराठी
145 27/11/1997 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा शासकीय सेवकांच्या नियतकालिक बदल्यांसंदर्भात धोरण शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा	(349.17 KB) मराठी
146 11/07/2000 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1099/प्र 7/99/बारा आदिवासी क्षेत्रात चांगल्याप्रकारे काम केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना पसंतीच्या ठिकाणी बदली देणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1099/प्र 7/99/बारा	(416.44 KB) मराठी
147 06/08/2002 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2000/प्र 3/बारा नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष कृती कार्यक्रम-कार्यक्षम अधिका-यांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करणे,विविध सवलतींचे एकत्रित आदेश निर्गमित करणे. शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2000/प्र 3/बारा	(511.53 KB) मराठी
148 30/08/2002 शा.परिपत्रक क्र. आरव्ही 2002 /प्र 1/2000/बारा आदिवासी क्षेत्रात अधिकारी कर्मचाऱ्याच्या बदल्या शा.परिपत्रक क्र. आरव्ही 2002 /प्र 1/2000/बारा (137.48 KB) मराठी
149 05/09/2002 शा.निर्णय क्र.टिआरएफ 2000/प्र.क्र.3/बारा नक्षलग्रस्त भागात कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे शा.निर्णय क्र.टिआरएफ 2000/प्र.क्र.3/बारा	(16.58 KB) मराठी
150 12/02/2003 शा.निर्णय क्र टिआरएफ 2000/प्र 3/बारा नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष कृती कार्यक्रम-कार्यक्षम अधिका-यांची नियुक्ती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे विहित करणे शा.निर्णय क्र टिआरएफ 2000/प्र 3/बारा	(22.04 KB) मराठी
151 20/05/2005 एनएएक्स २००5/प्र.क्र.1४/विशा १ ब गोंदिया जिल्हयातील गोदिया तालुका नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे. एनएएक्स २००5/प्र.क्र.1४/विशा १ ब	(34.79 KB) मराठी
152 13/07/2007 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2007/प्र क्र 94/07/बारा सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत - विदर्भातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य देण्याबाबत
153 17/07/2007 सा.प्र.वि./का.८-शा.नि.क्र.अकंपा-१००६/प्र.क्र.१७४/ ०६/आठ नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाज विघातक/जीव धोक्यात घालून ‍ प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयास प्राधान्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत. सा.प्र.वि./का.८-शा.नि.क्र.अकंपा-१००६/प्र.क्र.१७४/ ०६/आठ (60.79 KB) मराठी
154 17/11/2007 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2007/प्र 199/07/बारा सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2007/प्र 199/07/बारा	(71.42 KB) मराठी
155 08/12/2009 रापोसे-२२०९/प्र.क्र.४६२/पोल १(अ) नक्षलग्रस्त भागातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष सुविधा मंजूर करण्याबाबत. रापोसे-२२०९/प्र.क्र.४६२/पोल १(अ)	(125.9 KB) मराठी
156 17/12/2009 नियोजन विभाग शा.नि.क्र.नविका-१००९/प्र.क्र.६८/ का.१४१५ नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाचा विशेष कार्यक्रम. गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर व गोंदिया या चार जिल्हयांरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या कामकाजात सुधारणा ---जिल्हानिहाय निधीत वाढ करणेबाबत. नियोजन विभाग शा.नि.क्र.नविका-१००९/प्र.क्र.६८/ का.१४१५	(544.2 KB) मराठी
157 18/12/2009 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा गडचिरोली जिलहयातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे सवौच्च प्राधान्य देऊन तातडीने भरण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा	(40.31 KB) मराठी
158 18/12/2009 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा गडचिरोली जिलहयातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे सवौच्च प्राधान्य देऊन तातडीने भरण्याबाबत
159 18/12/2009 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा गोंदीया जिल्हयातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे विहित कार्यपदधतीने व तातडीने भरण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा	(40.31 KB) मराठी
160 28/10/2010 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 279/10/बारा गडचिरोली जिल्‍हयातील रिक्‍त पदे भरण्‍याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 279/10/बारा (80.13 KB) मराठी
161 02/02/2011 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2009/प्र 253/09/बारा गडचिरोली जिल्‍हयातील गट;क व ड संवर्गातील सरळसेवेने पदे भरताना स्‍थानिक उमेदवारांना प्राधानय देण्‍याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2009/प्र 253/09/बारा	(88.79 KB) मराठी
162 18/02/2011 गृह विभाग,शा.नि.क्र.एनएएक्स-१११०/प्र.क्र.४९९/ विशा-१ब नक्षलग्रस्त भागातील अतिसंवेदनशील पालीस ठाणी / पोलीस उपठाणी / सशस्त्र दूरक्षेत्र घोषित करण्याबाबत. गृह विभाग,शा.नि.क्र.एनएएक्स-१११०/प्र.क्र.४९९/ विशा-१ब (230.85 KB) मराठी
163 18/12/2009 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा गोंदीया जिल्हयातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे विहित कार्यपदधतीने व तातडीने भरण्याबाबत
164 19/09/2012 सा.प्र.वि./का.८-शा.नि.क्र.अकंपा-१००६/प्र.क्र.१७४/ ०६/आठ नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाज विघातक/जीव धोक्यात घालून ‍ प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयास प्राधान्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत. सा.प्र.वि./का.८-शा.नि.क्र.अकंपा-१००६/प्र.क्र.१७४/ ०६/आठ	(127.11 KB) मराठी
165 10/12/2010 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2012/प्र क्र 372/12 आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दि. 06.08.2002 मधील आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2012/प्र क्र 372/12 (714.37 KB) मराठी
166 04/02/2013 गृह विभाग शा.निर्णय एनएएक्स 0912/प्र क्र 369/विशा १ ब राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे गृह विभाग शा.निर्णय एनएएक्स 0912/प्र क्र 369/विशा १ ब	(90.59 KB) मराठी
167 05/04/2013 गृह विभाग शा.निर्णय एनएएक्स 0912/प्र क्र 369/विशा १ ब राज्यातील नक्षलग्रस्त भाग घोषित करणे गृह विभाग शा.निर्णय एनएएक्स 0912/प्र क्र 369/विशा १ ब	(80.36 KB) मराठी
शासनसेवेतील पहारेकरी/चौकदार
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
168 19/09/1993 शा.नि.क्र. एसआरव्ही 1081/2072/सीआर 236 /12 शासन सेवेतील पहारेकरी /चौकीदार यांच्या कामाचे तास साप्ताहिक सुट्टया/कामाचे स्वरूप इत्यादिबाबत शा.नि.क्र. एसआरव्ही 1081/2072/सीआर 236 /12 (43.68 KB) मराठी
169 11/02/1994 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1090/2881/प्र 17-90/बारा शासन सेवेतील पहारेकरी/ चौकीदार यांच्या कामाचे तास शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1090/2881/प्र 17-90/बारा (72.37 KB) मराठी
170 19/12/1998 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 15/97/बारा शासन सेवेतील पहारेकरी/चौकीदार यांच्या कामाचे तास शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 15/97/बारा	(138.3 KB) मराठी
परिविक्षा कालावधी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
171 16/08/1952 शासन परिपत्रक, क्र. 5346/46 परिविक्षाधीन कालावधीत कोणत्याही स्वरुपाची रजा (नैमित्तीक रजा वगळून) उपभोगल्यास परिविक्षाधीन कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविण्याबाबत. शासन परिपत्रक, क्र. 5346/46	(46.5 KB) मराठी
172 25/05/1955 शासन परिपत्रक, क्र. 3868/46 Appointment of persons who are already in Government Service on Probation. शासन परिपत्रक, क्र. 3868/46	(74.47 KB) मराठी
173 01/03/1956 शासन परिपत्रक, क्र.3868/46 Pay during the Probationary Period, drawal of increments during that periods . शासन परिपत्रक, क्र.3868/46	(227.94 KB) मराठी
174 14/04/1959 शासन परिपत्रक, क्र. 3868/46 Pay during the Probationary Period, drawal of increments during that periods . शासन परिपत्रक, क्र. 3868/46	(184.16 KB) मराठी
175 20/08/1982 शासन परिपत्रक, क्र. 3868/46 Pay during the Probationary Period, drawal of increments during that periods शासन परिपत्रक, क्र. 3868/46 (92.15 KB) मराठी
176 10/05/1965 शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1065-डी. परिविक्षा अधिका-यांचा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यासाठी परिविक्षा अधिका-यांची संमती घेण्याची आवश्यकता नसण्याबाबत. शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1065-डी.	(58.99 KB) मराठी
177 06/06/1966 शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1366-डी. Pay during the Probationary Period, drawal of increments during that periods शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1366-डी.	(150.56 KB) मराठी
178 15/03/1969 शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1369-डी. परिविक्षा अधिका-यांचा परिविक्षाधीन कालावधी एका वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी वाढविण्याबाबत. शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1369-डी.	(103.83 KB) मराठी
179 12/04/1972 शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1370-डी. परिविक्षाधीन अधिका-याला नियमीत सेवेचे एक वर्षे पूर्ण केल्यानंतर पहिले वेतनवाढ तर परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारपणे पूर्ण केल्यानंतर दुसरी वेतनवाढ देण्याबाबत. शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही-1370-डी.	(163.32 KB) मराठी
180 11/05/1981 शा. परि. क्र.एसआरव्ही-1280-1187-प्र.क्र.226/आठ. परिविक्षाधीन अधिका-यांनी परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांची वेतनवाढ मुक्त करण्याबाबत व वेतन निश्चितीबाबत. शा. परि. क्र.एसआरव्ही-1280-1187-प्र.क्र.226/आठ.	(141.62 KB) मराठी
181 07/03/1983 शासन परिपत्रक, क्र. पीएससी-1080/1118/ सीएन- 82/80/आठ परिविक्षाधीन कालावधीची मुदत एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी करिता वाढू न देण्याबाबत. परिविक्षाधीन कालावधीत संबंधीत अर्हता परीक्षा, तांत्रीक परीक्षा, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न केल्यास तसेच नियुक्तीपदासाठी अपेक्षीत दर्जा प्राप्त न केल्यास, वर्तणूक समाधानकारक नस शासन परिपत्रक, क्र. पीएससी-1080/1118/ सीएन- 82/80/आठ	(43.65 KB) मराठी
182 21/11/1984 शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही 1081/2452/ 12 प्रायोगिक तत्वावर नेमणूक केलेल्या उमेदवारांच्या परिवीक्षा कालावधी संदर्भात शासन परिपत्रक, क्र. एसआरव्ही 1081/2452/ 12	(47.85 KB) मराठी
183 01/01/1987 शा.परि.,क्र.एसआरव्ही-1086/प्र.क्र.289/आठ. परिविक्षाधीन कालावधीतील व नंतरच्या स्थानापान्न नियुक्तीनंतरची वेतननिश्चीती करण्याबाबत. शा.परि.,क्र.एसआरव्ही-1086/प्र.क्र.289/आठ.	(50.26 KB) मराठी
184 03/02/1994 शा.परि.,क्र.एसआरव्ही-1094/प्र.क्र.5/ परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या विहित कालावधीत पूर्ण न करुन शकणा-यांना सेवेतून कमी करण्याबाबत. शा.परि.,क्र.एसआरव्ही-1094/प्र.क्र.5/	(91.25 KB) मराठी
185 28/03/1995 शा.परि.,क्र. एसआरव्ही-1094/1837/ प्र.क्र.18/95/आठ. परिविक्षा कालावधीसंबंधीचे आदेश परिवीक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी या दोहोंना लागू करण्याबाबत तसेच परिविक्षाधीन कालावधी वाढविणे/ समाप्त करणे किंवा परिविक्षाधीन अधिका-यास/कर्मचा-यास सेवेतून काढून टाकणे याबाबतचे आदेश वेळीच निर्गमित करण्याबाबत. शा.परि.,क्र. एसआरव्ही-1094/1837/ प्र.क्र.18/95/आठ.	(108.34 KB) मराठी
186 21/03/2000 शासन परिपत्रक, क्र. . एसआरव्ही-1099/ प्र.क्र. 2/ 99/आठ. विभागीय चौकशी सुरु असताना परिविक्षाधीन अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा समाप्त करताना अनुसरावयाची कार्यपध्दती बाबत. शासन परिपत्रक, क्र. . एसआरव्ही-1099/ प्र.क्र. 2/ 99/आठ.	(111.14 KB) मराठी
पदोन्नती
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
187 27/03/1956 Circular No. PSC-1056 एकाच सेवेमधील अंतरश्रेणी पदोन्नतीबाबत Circular No. PSC-1056	(43.29 KB) मराठी
188 26/03/1970 Circular No. SRV-1069-D प्रशासकीय पुनर्रचना समितीची शिफारस पदोन्नती व सरळसेवेने नियुक्तीचे प्रमाण Circular No. SRV-1069-D	(50.82 KB) मराठी
189 28/01/1975 Resolution No. SRV-1074-D पदोन्नती Resolution No. SRV-1074-D	(239.26 KB) मराठी
190 23/09/1975 Resolution No. RTR-1174-2032-XII शासकीय कार्यालयातील आणि विभागातील वर्ग 4 मधील कर्मचाऱ्यांची वर्ग 3 मध्ये पदोन्नती Resolution No. RTR-1174-2032-XII (44.68 KB) मराठी
191 16/03/1976 Circular No. SRV-1076-X विभागीय पदोन्नती समितीची स्थापना Circular No. SRV-1076-X	(53.23 KB) मराठी
192 02/04/1976 Circular No. SRV-1075-X अन्वेक्षक / विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत कार्यपद्धती Circular No. SRV-1075-X	(81.72 KB) मराठी
193 19/09/1977 Resolution No. SRV-1077/3658-XII निम्नश्रेणीतून उच्चश्रेणीत पदोन्नती किंवा या संदर्भातील सेवा तत्वे Resolution No. SRV-1077/3658-XII (163.93 KB) मराठी
194 14/10/1977 Circular No. SRV-1277-XII सेवाप्रवेश नियम / उच्च पदी पदोन्नतीसाठी किमान सेवा शर्ती Circular No. SRV-1277-XII	(561.54 KB) मराठी
195 03/09/1979 परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1277/बारा सेवा प्रवेश नियम-उच्च पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवेच्या शर्तीची तरतूद परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1277/बारा	(130.16 KB) मराठी
196 26/03/1980 परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-1080/51/12 एकाच सेवेमधील आंतरश्रेणी पदोन्नती संबंधी. परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-1080/51/12	(92.64 KB) मराठी
197 17/05/1980 परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1080/51-बारा एकाच सेवेमधील आंतरश्रेणी पदोन्नतीसंबंधी. परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1080/51-बारा	(261.56 KB) मराठी
198 20/07/1981 Circular No. SRV-1080/XII सेवाप्रवेश नियम - वरिष्ठ पदावरील पदोन्नतीसाठी किमान सेवा कालावधी Circular No. SRV-1080/XII	(85.19 KB) मराठी
199 18/05/1983 शा.नि.क्र. एसआरव्ही 1077/सीआर 342/79/12 कनिष्ठ पद/संवर्ग/सेवामधून वरिष्ठ पद/संवर्ग/सेवामधील पदोन्नती करताना पाळांवयाची तत्वे. शा.नि.क्र. एसआरव्ही 1077/सीआर 342/79/12 (113.38 KB) मराठी
200 15/04/1986 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1084/3297/54/84/12 लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे पदोनतीने नेमणुका करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे संदर्भित करण्याबाबत प्रपत्र. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1084/3297/54/84/12	(64.65 KB) मराठी
201 25/08/1988 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12 सेवा प्रवेश नियम-पदोन्नतीसाठीची पूर्व अट म्हणुन निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट विहित करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12	(51.82 KB) मराठी
202 18/10/1988 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही1088/प्र क्र 11-88/12 कनिष्ठ पद/सवंर्ग/सेवा यामधून वरिष्ठ पद/संवर्ग/सेवा यामध्ये पदोन्नती करताना पाळांवयाची तत्वे. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही1088/प्र क्र 11-88/12 (39.47 KB) मराठी
203 01/04/1989 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही1086/2776/CR5/87/XII कनिष्ठ पद सेवामधुन वरिष्ठ पद पदोन्नती करताना कारावायाची तत्वे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही1086/2776/CR5/87/XII	(51.03 KB) मराठी
204 31/05/1989 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12 सेवाप्रवेश नियम-पदोन्नतीसाठीची पूर्वअट म्हणून निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट विहित करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/12	(50.92 KB) मराठी
205 04/09/1990 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/प्रक्र 1/88/बारा R R - पदोन्नतीसाठी पुर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात/ सेवेत / श्रेणीत किमान सेवेसंबंधीची अट विहीत करणे शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/109/प्रक्र 1/88/बारा	(56.86 KB) मराठी
206 30/04/1991 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1087/1131/प्र 11-89/बारा पदोनती नाकारल्याने उद्‌भवणारे परिणाम व त्याबाबत अवलंबिण्याची कार्यवाही शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1087/1131/प्र 11-89/बारा	(50.21 KB) मराठी
207 21/02/1994 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/प्र 11/88/12 पदोन्नती - गोपनीय अभिलेखांच्या प्रतवारीचे निकष शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/प्र 11/88/12	(74.11 KB) मराठी
208 23/05/1994 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा सेवाप्रवेश नियम पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात किमान सेवेसंबंधीची अट परिविक्षाधीन कालावधीतील सेवा अनुभवासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा	(41.06 KB) मराठी
209 22/09/1994 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/प्र11/88/12 पदोन्नती-गोपनीय अभिलेख्यांच्या प्रतवारीचे निकष शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1088/प्र11/88/12 (96.01 KB) मराठी
210 22/04/1996 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1095/प्र 29/95/बारा पदोन्नती - विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु असताना शासकीय सेवकास दिलेल्या पदोन्नतीचे नियमन करण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1095/प्र 29/95/बारा (44.89 KB) मराठी
211 17/02/1997 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा सेवा प्रवेश नियम पदोनतीसाठी पूर्वअट म्हणून निम्न संवर्गात किमान सेवेसंबंधीची अट शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1091/प्र 1/91/बारा	(63.27 KB) मराठी
212 20/03/1997 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 33/95/बारा गट क व ड (वर्ग 3 व4 )मधील कर्मचा-यांना पदोन्‍नतीची संधी उपलब्‍ध नसल्‍याने असलेली कुंठीतता घालविण्‍या संबंधी योजना -मुद्याचे स्‍पष्‍टीकरण शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 33/95/बारा	(1.4 MB) मराठी
213 12/11/2001 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2001/प्र26 /बारा एकाच सेवेतील आंतरश्रेणी पदोन्नती संबंधी - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2001/प्र26 /बारा (47.99 KB) मराठी
214 23/12/2002 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2002/प्र 20/02/बारा पदोन्नती - गोपनीय अभिलेखांच्या प्रतवारीचे निकष
215 25/02/2005 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 1/2005/बारा सेवा प्रवेश नियम- पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात /सेवेत /श्रेणीत किमान सेवेच्या अनुभवाची अट विहित करणे. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 1/2005/बारा	(51.03 KB) मराठी
216 26/06/2006 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 5/05/बारा सेवाविषयक बाबींसंबंधीची प्रकरणे-मा मुख्यमंत्र्यांना सादर करणे आणि सामान्य प्रशासन विभागास दाखविणे आवश्यक असणा-या प्रकरणांची यादी शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 5/05/बारा	(148.78 KB) मराठी
217 24/02/2011 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 347/10/बारा गट अ व ब राजपत्रित पदांवर पदोन्‍नतीसाठीच्‍या निवडसूचीचे प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन विभागास सादर करण्‍याच्‍या कार्यपध्‍दतीबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 347/10/बारा	(195.23 KB) मराठी
218 08/06/1995 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1095/प्र 1/95/बारा गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नसल्याने असलेली कुंठीतता घालविण्यासंबंधी योजना
219 17/10/2011 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2011/प्र क्र 298/बारा अपंग अधिकारी / कर्मचारी अनारक्षित पदांवर पदोन्‍नतीसाठी विचार करण्‍याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2011/प्र क्र 298/बारा	(93.42 KB) मराठी
सेवा प्रवेश नियम
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
220 16/09/1964 Resolution No. RTR-1064-J वर्ग iii व iv मधील काही पदांसाठीच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा Resolution No. RTR-1064-J (271.38 KB) मराठी
221 25/08/1965 Resolution No. RTR-1965-D शिपाई आणि वर्ग 4 मधील ज्या पदांसाठी विशेष सेवाप्रवेश नियम विहीत केलेले नाहीत त्या पदांसाठीचे सेवाप्रवेश नियम Resolution No. RTR-1965-D	(85.96 KB) मराठी
222 14/11/1980 No. RTR 1076/3107-XII वाहनचालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम No. RTR 1076/3107-XII	(46.62 KB) मराठी
223 10/04/1985 NO.RTR 1080/50/XII दूरध्वनिचालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम NO.RTR 1080/50/XII (73.36 KB) मराठी
224 12/08/1983 क्र आरटीआर 1080/6/एम/प्र 5-85/12 महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या विभागातील‍ आणि कार्यालयामधील चतुर्थ श्रेणी पदाचे (सेवाप्रवेश )नियम 1986 क्र आरटीआर 1080/6/एम/प्र 5-85/12	(130 KB) मराठी
225 18/12/1986 NO.RTR.1082/1/CR-7/85/XII लिपीक टंकलेखक‍ आणि मराठी व इंग्रजी टंकलेखक यांचे सेवाप्रवेश नियम NO.RTR.1082/1/CR-7/85/XII	(82.76 KB) मराठी
226 03/09/1993 NO.SRV-1093/CR10/93/XII लिपीक टंकलेखक‍ यांचे सेवाप्रवेश नियम NO.SRV-1093/CR10/93/XII	(84.35 KB) मराठी
227 30/10/1995 आरटीआर 1094/प्र 9/14/12 महाराष्ट्र शासनाच्या विभागातील गट ड पदांचे (सेवाप्रवेश) नियम आरटीआर 1094/प्र 9/14/12 (68.99 KB) मराठी
228 24/06/1997 आरटीआर 1094/प्र 8/94/12 सेवा प्रवेश नियम - लघुलेखक आरटीआर 1094/प्र 8/94/12	(196.88 KB) मराठी
229 13/11/2003 क्र आरटीआर 10९४/प्र.क्र.8/94/12 महाराष्ट्र शासनाच्या बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयातील स्वीय सहायक गट ब, उच्चश्रेणी लघुलेखक गट ब निम्नश्रेणी लघुलेखक गट ब आणि लघुटंकलेखक गट क पदांचे सेवाप्रवेश नियम क्र आरटीआर 10९४/प्र.क्र.8/94/12	(106.86 KB) मराठी
244 20/03/2003 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/प्र 28/2001/बारा शासन सेवेतील मागासवर्गीय / अमागासवर्गीय कर्मचारी/अधिकारी यांची पदोन्नतीच्या संवर्गातील आपापसातील ज्येष्ठता विनियमित करण्याबाबत - विरपालसिंग चौहान शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2001/प्र 28/2001/बारा	(646.99 KB) मराठी
ज्येष्ठता व निवडसूची
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
230 21/06/1982 No. SRV 1076-XII महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे नियमन) नियम 1982 No. SRV 1076-XII (194.46 KB) मराठी
231 18/05/1983 एसआरव्ही 1077/सीआर 343/79/12 कनिष्ठ पद/संवर्ग/सेवामधून वरिष्ठ पद/संवर्ग/सेवामधील पदोन्नती करताना पाळावयाची तत्वे एसआरव्ही 1077/सीआर 343/79/12	(113.38 KB) मराठी
232 23/07/1985 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1081/1251/सीआर 6/85/12 निवडसूची-बनविण्यासंबंधीचे नियम विहीत करण्याबाबत. शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1081/1251/सीआर 6/85/12 (47.92 KB) मराठी
233 15/04/1986 एसआरव्ही 1084/3297/प्र क्र 54/84/12 लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे पदोनतीने नेमणुका करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे संदर्भित करण्याबाबत प्रपत्र. एसआरव्ही 1084/3297/प्र क्र 54/84/12 (64.65 KB) मराठी
234 21/04/1987 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1087/624/12 शासन सेवेतील कर्मचा-यांची/राजपत्रित अधिका-यांची ज्येष्ठता यादी तयार करणे व प्रसिध्द करणेबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1087/624/12	(130 KB) मराठी
235 23/09/1988 No. SRV 1086/2776/CR5/87/XII महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे नियमन) नियम 1982 No. SRV 1086/2776/CR5/87/XII (83.65 KB) मराठी
236 01/04/1989 No. SRV 1086/2776/CR5/87/XII महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे नियमन) नियम 1982 -- शुद्धीपत्रक No. SRV 1086/2776/CR5/87/XII	(51.03 KB) मराठी
237 01/08/1989 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/406/प्र5/89/बारा कनिष्ट पद/संवर्ग/सेवामधून वरिष्ठ पद/संवर्ग/सेवामधील पदोन्नती करताना पाळांवयाची तत्वे/ निवड समितीने निवडसूची तयार करताना विचारात घ्यावयाच्या व्यक्तींची संख्या शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/406/प्र5/89/बारा	(841.72 KB) मराठी
238 17/07/1993 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 8/93/12 शासन सेवेतील कर्मचा-याची/ राजपत्रित अधिका-यांची ज्येष्ठता यादी तयार करणे व प्रसिध्द करणेबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1093/प्र 8/93/12 (41.5 KB) मराठी
239 10/11/1994 No SRV 1094/CR 1/94/12 ज्येष्ठता नियमित करण्याबाबतचे नियम No SRV 1094/CR 1/94/12	(274.63 KB) मराठी
240 27/03/1997 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 32/96/बारा शासन सेवेतील मागासवर्गीय / अमागासवर्गीय कर्मचारी /अधिकारी यांची पदोन्‍नत संवर्गात आपआपसातील ज्‍येष्‍ठता विनियमित करण्‍याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 32/96/बारा	(1.21 MB) मराठी
241 19/04/1997 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 32/96/बारा शासन सेवेतील मागासवर्गीय/अमागासवर्गीय कर्मचारी/ अधिकारी यांची पदोन्नती संवर्गात आपापसातील ज्येष्ठता विनियमित करण्याबाबत.
242 15/11/1988 एसआरव्ही 1088/2108/12 निवडसूची / पदोन्नती तत्वांचे पालन करणेबाबत एसआरव्ही 1088/2108/12 (38.16 KB) मराठी
243 10/10/1997 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 32/96/बारा शासन सेवेतील मागासवगीय अमागासवगीय कर्मचारी अधिकारी यांची पदोनत संवर्गात आपापसातील ज्येष्ठता विनियमित करण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1096/प्र 32/96/बारा	(38.16 KB) मराठी
245 27/03/2002 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/प्र 3 /बारा शासन सेवेतील कर्मचा-यांची/राजपत्रित अधिका-यांची ज्येष्ठता यादी तयार करणे व प्रसिध्द करणेबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2002/प्र 3 /बारा (107.39 KB) मराठी
246 30/09/2005 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 56/2005/बारा शासना सेवेतील कर्मचार्‍यांची/राजपत्रित अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणेबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 56/2005/बारा (69.9 KB) मराठी
247 24/02/2011 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 347/10/बारा गट अ व ब राजपत्रित पदांवर पदोन्‍नतीसाठीच्‍या निवडसूचीचे प्रस्‍ताव सामान्‍य प्रशासन विभागास सादर करण्‍याच्‍या कार्यपध्‍दतीबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 347/10/बारा	(195.23 KB) मराठी
248 21/10/2011 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2011/प्र 284/बारा शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचा-यांची ज्‍येष्‍ठतासूची प्रत्‍येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्‍द करणे याबाबतचे सर्वकष धोरण शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2011/प्र 284/बारा	(667.8 KB) मराठी
लघुलेखकांच्या पदोन्नतीबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
249 01/01/1980 Resolution No. SRV-1079/2478-XII शासकीय कार्यालयातील व विभागातील निम्नश्रेणी लघुलेखकांची पदे वरिष्ठ लघुलेखक श्रेणी मध्ये श्रेणीवाढ (Upgrade)करणेबाबत - स्पष्टीकरण Resolution No. SRV-1079/2478-XII	(328.47 KB) मराठी
250 16/10/1990 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 15/बारा मंत्रालयाबाहेरील कार्यालयात उच्चश्रेणी लघुलेंखकाच्या पदोन्नतीच्या स्तराचे स्वीय सहायक पद निर्माण करणे. शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1089/प्र 15/बारा (56.65 KB) मराठी
251 05/12/1991 शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 1091/प्र.क्र.15/89/2193/12 मंत्रालयाबाहेरील कार्यालयात उच्चश्रेणी लघुलेंखकाच्या पदोन्नतीच्या स्तराचे स्वीय सहायक पद निर्माण करणे. शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 1091/प्र.क्र.15/89/2193/12 (56.25 KB) मराठी
252 13/11/2003 अधिसूचना-आरटीआर 1094/प्र.क्र.8/94/12 स्वीय सहायक उच्चश्रेणी लघुलेखक निम्नश्रेणी लघुलेखक आणि लघुटंकलेखक सेवाप्रवेश नियम अधिसूचना-आरटीआर 1094/प्र.क्र.8/94/12	(106.86 KB) मराठी
अस्थायी शासकीय सेवेबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
253 20/01/1958 Circular No. CDR-1157-D अस्थायी शासकीय कर्मचारी - शासकीय सेवेतून काढून टाकणे Circular No. CDR-1157-D	(117.18 KB) मराठी
254 19/09/1975 Resolution No. SRV-1075-X अस्‍थायी शासकीय कर्मचा-यांना कायमपणाचे प्रमाणपत्र देणेबाबत Resolution No. SRV-1075-X	(72.58 KB) मराठी
255 28/03/1980 परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1080/447-बारा अस्थायी पदे चालू ठेवण्यासंबंधी मंजूरी मिळेपर्यंत कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके मंजूर करण्याबाबत परिपत्रक क्र एसआरव्ही-1080/447-बारा	(833.76 KB) मराठी
256 08/10/1990 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1087/200/प्र 3/87/12 लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदांवरील अस्थायी नियुक्ती शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1087/200/प्र 3/87/12	(150.79 KB) मराठी
257 13/06/1995 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1095/प्र 6/95/बारा लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदावर केल्या जाणाऱ्या अस्थायी नेमणुकांबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1095/प्र 6/95/बारा (74.29 KB) मराठी
258 12/12/1998 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1099/प्र 6 /99/बारा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील पदांवरील अस्थायी नियुक्ती शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1099/प्र 6 /99/बारा	(538.39 KB) मराठी
259 25/08/2005 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 47/2005/बारा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या / अस्थायी नियुक्त्या नियमित न करण्याबाबत दिलेले निर्णय शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2005/प्र क्र 47/2005/बारा	(299.34 KB) मराठी
बदली
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
260 27/09/1977 Circular No. TRF-1077-XII शासकीय सेवकांच्या बदल्या Circular No. TRF-1077-XII	(1.33 MB) मराठी
261 16/07/1985 एसआरव्ही 1085/सीआर 30/12 बदली - शासकीय सेवकांच्या नियतकालीक बदल्या करताना त्यांची वैयक्तिक पसंती विचारात घेणे एसआरव्ही 1085/सीआर 30/12 (222.2 KB) मराठी
262 03/03/1986 शा.परिपत्रक क्र टीआरएफ 1086/12 शासकीय सेवकांच्या बदल्यासंबंधीची सर्वसाधारण तत्वे शा.परिपत्रक क्र टीआरएफ 1086/12 (166.56 KB) मराठी
263 21/04/1989 शा.परिपत्रक क्र टीआरएफ 1089/प्र 8/12 शासकीय अधिकाऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंबंधीची तत्वे शा.परिपत्रक क्र टीआरएफ 1089/प्र 8/12 (401.98 KB) मराठी
264 26/05/1992 शा.परिपत्रक क्र टीआरएफ 1092/मुस 30/प्र 7-92/12 शासकीय अधिकाऱ्यांच्या/ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंबंधीची तत्वे शा.परिपत्रक क्र टीआरएफ 1092/मुस 30/प्र 7-92/12	(69.2 KB) मराठी
265 27/11/1997 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा शासकीय सेवकांच्या नियतकालिक बदल्यांसंदर्भात धोरण शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा (349.17 KB) मराठी
266 07/02/1998 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा शासकीय सेवकांच्या नियतकालिक बदल्यांसंदर्भात धोरण शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा	(74.76 KB) मराठी
267 25/05/2005 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा महाराष्‍ट्र शासकिय कर्मचा-यांना बदल्‍यांचे विनियमत आणि शासकिय कर्तव्‍य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 1097/प्र 20 /97/बारा	(126.61 KB) मराठी
268 08/03/1999 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1099/प्र 6/99/बारा प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवडमंडळें / जिल्हा निवड समित्या/सेवायोजन कार्यालय यांच्या कार्यकक्षेतील अनियमित नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत
269 07/06/2006 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2004/प्र क्र 15/04/बारा शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यासंदर्भात धोरण शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2004/प्र क्र 15/04/बारा	(216.21 KB) मराठी
270 29/06/2007 क्र एसआरव्ही 2007/प्र 84/07/बारा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 - सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करणे. क्र एसआरव्ही 2007/प्र 84/07/बारा	(167.42 KB) मराठी
271 20/04/2007 सन 2007 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 13 महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम
272 27/07/2007 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2007/एम 45/प्र क्र 105/07/बारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्यांबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2007/एम 45/प्र क्र 105/07/बारा (69.63 KB) मराठी
273 04/06/2008 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2008/प्र क्र 142/08/बारा शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठीच्या अधिनियमानुसार नमूद पदावधी पूर्ण होण्यापूर्वी करावयाच्या बदलीबाबत कायदेशीर तरतूदींची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याबाबत. शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2008/प्र क्र 142/08/बारा	(46.52 KB) मराठी
274 13/06/2008 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2008/प्र क्र 537/08/बारा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2008/प्र क्र 537/08/बारा	(70.11 KB) मराठी
275 01/06/2009 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 90/09/बारा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 90/09/बारा	(66.46 KB) मराठी
276 19/05/2010 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 113/बारा शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बदल्यांबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 113/बारा (65.49 KB) मराठी
277 03/06/2011 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2010/प्र 210/10/बारा विनंतीवरुन तसेच संवर्गबाहय (आंतरविभागीय बदल्यांबाबत) शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2010/प्र 210/10/बारा	(103.34 KB) मराठी
278 14/11/2011 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2011/प्र 201/बारा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍याच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम
279 22/07/2011 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2011/प्र 201/बारा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचार्‍याच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम
280 26/04/2013 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2013/प्र क्र 124/बारा गट अ व ब (राजपत्रित) सार्वसाधारण बदल्यांचे प्रस्ताव सादर करताना अधिकाऱ्याची माहिती प्रोफाइल फॉर्म मध्ये भरण्याची कार्यवाही पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणेबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2013/प्र क्र 124/बारा	(215.51 KB) मराठी
पदनिर्मीती पदभरती व पदांचे पूररूज्जीवन
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
281 10/09/2009 शासन निर्णय क्र.असंक1001/प्र.क्र.29/ 2001/ वित्तीय सुधारणा पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन शासन निर्णय क्र.असंक1001/प्र.क्र.29/ 2001/ वित्तीय सुधारणा	(398.15 KB) मराठी
282 26/02/2002 शासन निर्णय क्र.असंक1001/प्र.क्र.29 (भाग-2)/2002/ वित्तीय सुधारणा पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन शासन निर्णय क्र.असंक1001/प्र.क्र.29 (भाग-2)/2002/ वित्तीय सुधारणा	(154.6 KB) मराठी
283 09/01/2003 शासन निर्णय क्र.असंक1001/प्र.क्र.29 (भाग-3)/2002/ वित्तीय सुधारणा पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन शासन निर्णय क्र.असंक1001/प्र.क्र.29 (भाग-3)/2002/ वित्तीय सुधारणा	(115.91 KB) मराठी
284 21/04/2003 शासन परिपत्रक क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.85/2003/ वित्तीय सुधारणा-1 केंद्र शासनाचे विभाग, इतर राज्य शासनाचे विभाग तसेच राज्य अथवा केंद्र शासनाची महामंडळे, मंडळे,कृषि विकास संशोधन विषयक परिषदा, महानगरपालिका नगरपालिका जिल्हापरिषदा सारख्या स्वायंत्त संस्थाकडे प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यावर्तनानंतर (Repartiation) त्यांना अतिरिक्त कर्मचारी/अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येऊ नये- कार्यवाहीबाबत शासन परिपत्रक क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.85/2003/ वित्तीय सुधारणा-1	(139.92 KB) मराठी
285 26/03/2004 शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-4)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-4)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 (160.47 KB) मराठी
286 07/06/2004 शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-5)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 शासकीय विभाग/कार्यालयांमधील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-5)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 (39.88 KB) मराठी
287 01/07/2004 शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-6)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 शासकीय विभाग/कार्यालयांमधील खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे भरण्यास परवानगी देण्याबाबत शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-6)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1	(93.11 KB) मराठी
288 01/09/2004 शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-7)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन शासन निर्णय क्र. असंक 1001/ प्र.क्र.29 (भाग-7)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 (86.51 KB) मराठी
289 04/10/2004 शासन निर्णय क्र. असंक 1004/ प्र.क्र.12 (भाग-2)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत शासन निर्णय क्र. असंक 1004/ प्र.क्र.12 (भाग-2)/2004/ वित्तीय सुधारणा-1 (71.66 KB) मराठी
290 05/09/2005 शासन निर्णय क्र. असंक 1005/ प्र.क्र.29 (भाग-8)/2005/ वित्तीय सुधारणा-1 पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन शासन निर्णय क्र. असंक 1005/ प्र.क्र.29 (भाग-8)/2005/ वित्तीय सुधारणा-1	(82.93 KB) मराठी
291 24/01/2006 शासन निर्णय क्र. असंक 1005/ प्र.क्र.29 (भाग-9)/2005/ वित्तीय सुधारणा-1 पदनिर्मीती, पदभरती व पदांचे पुनरुज्जीवन याबाबतचे निर्बंध व आनुषंगिक आढावे आणि अतिरिक्त संवर्ग योजनांतर्गत कक्षाची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन विभागीय आयुक्तांना अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे रिक्त पदांवर समावेशन करण्याचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत शासन निर्णय क्र. असंक 1005/ प्र.क्र.29 (भाग-9)/2005/ वित्तीय सुधारणा-1 (205.83 KB) मराठी
292 27/09/2010 शासन परिपत्रक क्र पदनि 2010/84/10/विसु-1 पदनिर्मितीचे प्रस्ताव सादर करताना प्रशासकीय विभागांनी विचारात घ्यावयाचे मुद्दे शासन परिपत्रक क्र पदनि 2010/84/10/विसु-1	(95.78 KB) मराठी
293 02/02/2013 शासन परिपत्रक क्र पदनि 2013/प्र.क्र.11/ 13/विसु-1 बाह्य यंत्रणेकडून कामे करुन घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना
294 02/12/1013 शासन परिपत्रक क्र पदनि 2013/प्र.क्र. 112/13/वित्तीय सुधारणा-1 बाह्य यंत्रणेकडून कामे करुन घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना शासन परिपत्रक क्र पदनि 2013/प्र.क्र. 112/13/वित्तीय सुधारणा-1 (115.11 KB) मराठी
295 03/06/2014 एसआरव्ही 2014/प्र क्र 45/12 शासकीय विभाग/कार्यालयातील गट अ ते गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी विहीत केलेली प्रतिवर्षी मंजूर पदांच्या कमाल 3 टक्के ची मर्यादा रद्द करण्याबाबत
रिक्त पदे भरणे पदभरतीबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
296 10/03/2003 क्र एसआरव्ही 2003/प्र 3/03/बारा राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद पंचायत समित्यामधील वर्ग 3 व वर्ग 4 ची पदे पुढील आदेशापर्यंत भरण्यास‍ स्थगीती क्र एसआरव्ही 2003/प्र 3/03/बारा	(100.62 KB) मराठी
297 01/08/2003 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र 3/03/बारा राज्यातील शासकीय, जिल्हा परिषद पंचायत समित्यामधील वर्ग 3 व वर्ग 4 ची पदे पुढील आदेशापर्यंत भरण्यास‍ स्थगीती शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र 3/03/बारा (726.2 KB) मराठी
298 30/10/2003 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र 3/2003/बारा राज्यातील शासकीय / जिल्हापरिषद /पंचायत समित्या मधील वर्ग 3 व 4ची पदे भरण्यास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र 3/2003/बारा (128.31 KB) मराठी
299 19/11/2003 शा. परिपत्रक क्र संकीर्ण 1003/प्रक्र 96/2003/13अ सेवाभरती रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रामार्फत व प्रसार माध्यमातून प्रसिद्धी देऊन करण्याबाबत शा. परिपत्रक क्र संकीर्ण 1003/प्रक्र 96/2003/13अ	(107.17 KB) मराठी
300 02/12/2003 शा. परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्रक्र 3/2003/12 राज्यातील शासकीय जिल्हा परिषद पंचायत समित्या मधील वर्ग ३ व ४ मधील मागासवर्गीयांची पदे भरण्याबाबत शा. परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्रक्र 3/2003/12	(614.81 KB) मराठी
301 07/06/2004 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा नामनिर्देशनाच्या कोटयातील गट-ड ची रिक्त पदे भरणेबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2004/प्र 12/04/बारा	(39.88 KB) मराठी
302 24/08/2004 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र क्र 10/04/बारा राज्यातील शासकीय जिल्हा परिषद पंचायत समित्या मधील वर्ग ३ व ४ ची पदे भरण्यावरील स्थगिती उठविण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2003/प्र क्र 10/04/बारा (75.09 KB) मराठी
303 17/02/2007 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2006/प्र 171/06/बारा सर्व संवर्गातील रिक्त पदे शिघ्रतेने भरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2006/प्र 171/06/बारा	(96.49 KB) मराठी
304 13/07/2007 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2007/प्र क्र 94/07/बारा सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत - विदर्भातील आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य देण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2007/प्र क्र 94/07/बारा	(13.19 MB) मराठी
305 27/08/2007 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2006/प्र 129/07/बारा सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2006/प्र 129/07/बारा (75.09 KB) मराठी
306 01/10/2007 शा. निर्णय क्र एसआरव्ही 2007/प्र क्र 159/07/12 गट ब अराजपत्रित क व ड संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत
307 19/10/2007 प्रानिमं 2007/प्र क्र 46/07/13अ भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट क वर्गीय पदे भरताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती
308 17/11/2007 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2007/प्र 199/07/बारा सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2007/प्र 199/07/बारा	(71.42 KB) मराठी
309 18/12/2009 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2009/प्र क्र 251/09/बारा गोंदीया जिल्हयातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे विहित कार्यपदधतीने व तातडीने भरण्याबाबत
310 04/02/2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 28/बारा गट अ व ब मधील सरळंसेवा /पदोन्नती कोटयातील रिक्त पदे विहित कार्यपध्दतीने भरण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याबाबत क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 28/बारा (83.82 KB) मराठी
311 20/03/2010 क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 68/10/12 गडचिरोली जिल्हयातील रिक्त पदे भरण्याच्या कार्यवाहीसंदर्भात
312 05/06/2010 शा निर्णय क्र असंक 1010/प्रक्र 1/2010/वित्तीय सुधारणा शासकीय विभाग कार्यालयांमधील व शासन अनुदानित संस्थांमधील गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीस निर्बंध घालण्याबाबत शा निर्णय क्र असंक 1010/प्रक्र 1/2010/वित्तीय सुधारणा	(95.13 KB) मराठी
313 28/10/2010 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 279/10/बारा गडचिरोली जिल्‍हयातील रिक्‍त पदे भरण्‍याबाबत शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2010/प्र क्र 279/10/बारा	(80.13 KB) मराठी
314 29/11/2010 शासन निर्णय क्र पदनि 2010/प्र क्र 83/10/वित्तीय सुधारणा शासकीय विभाग कार्यालयांमधील व शासन अनुदानित संस्थांमधील गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीस निर्बंध घालण्याबाबत शासन निर्णय क्र पदनि 2010/प्र क्र 83/10/वित्तीय सुधारणा	(151.35 KB) मराठी
315 02/02/2011 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2009/प्र 253/09/बारा गडचिरोली जिल्‍हयातील गट;क व ड संवर्गातील सरळसेवेने पदे भरताना स्‍थानिक उमेदवारांना प्राधान्‍य देण्‍याबाबत शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2009/प्र 253/09/बारा	(88.79 KB) मराठी
316 16/03/2011 शा.परिपत्रक क्र एसआरव्ही 2011/प्र क्र 65/11/बारा शासकीय विभाग/ कार्यालयांमधील व शासन अनुदानीत संस्थामधील गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीस निर्बंध घालण्याबाबत
317 30/06/2011 शासन निर्णय क्र पदनि 2011/प्र क्र 110/11/वित्तीय सुधारणा शासकीय विभाग/ कार्यालयांमधील व शासन अनुदानीत संस्थामधील गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीवरील निर्बंधाची मुदत वाढविण्याबाबत शासन निर्णय क्र पदनि 2011/प्र क्र 110/11/वित्तीय सुधारणा (94.6 KB) मराठी
318 25/07/2012 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 186/बारा शासकीय विभाग / कार्यालयातील गट अ ते गट ड संवर्गात पदभरती करताना संवर्ग व्यवस्थापन / आर्थिक नियोजन व कामाचे नियोजन इ. बाबी लक्षात घेऊन पदभरती करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना. शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 186/बारा (200.1 KB) मराठी
319 10/12/2012 क्र एसआरव्ही 2012/प्र क्र 372/12 क्र एसआरव्ही 2012/प्र क्र 372/12 क्र एसआरव्ही 2012/प्र क्र 372/12 (714.37 KB) मराठी
320 28/02/2013 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 186/बारा शासकीय विभाग/कार्यालयातील गट अ ते गट ड संवर्गात पदभरती करताना संवर्ग व्यवस्थापन/ आर्थिक नियोजन व कामाचे नियोजन इ. बाबी लक्षात घेऊन पदभरती करण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना. शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 2012/प्र 186/बारा (457.38 KB) मराठी
वेतनश्रेणीतील पदांचे वर्गीकरण
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
321 29/07/1993 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1088/प्र 13/88/बारा शासन सेवेतील निरनिराळया वेतनश्रेणीतील पदांचे वर्गीकरण शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1088/प्र 13/88/बारा (143.39 KB) मराठी
322 02/07/2002 शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1098/1644/प्र 2/99/बारा राज्य शासन सेवेतील निरनिराळ्या वेतनश्रेणीतील पदांचे वर्गीकरण शा.निर्णय क्र एसआरव्ही 1098/1644/प्र 2/99/बारा (109.02 KB) मराठी
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
323 29/05/2015 क्र. एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.400/2014/12, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम - निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत. क्र. एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.400/2014/12, (193.58 KB) मराठी
स्टेट डेटा बँक SR NO-1
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
324 01/01/2015 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही2014/सं.क्र.1020/प्र.क्र.241/12 , राज्य माहिती संचयिका STATE DATA BANK वरील सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन 12 शी संबंधीत वेबसाईटवरील माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी जबाबदार अधिकारी नियुक्त करणे. शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही2014/सं.क्र.1020/प्र.क्र.241/12 ,	(161.01 KB) मराठी
नागरी सेवामंडळ SR NO-3
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
325 19/01/2015 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही2014/ प्र.क्र.26/कार्या.12 , शासन सेवेतील गट अ,गट ब व गट क मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्रधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यासाठी दिलेली स्थगिती उठविणे बाबत.... शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही2014/ प्र.क्र.26/कार्या.12 ,	(180.67 KB) मराठी
326 19/01/2015 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही2014/ प्र.क्र.26/कार्या.12 , शासन सेवेतील गट अ,गट ब व गट क मधील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्रधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्यासाठी दिलेली स्थगिती उठविणे बाबत.... शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही2014/ प्र.क्र.26/कार्या.12 ,	(180.67 KB) मराठी
बदली SR NO-22
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
327 11/02/2015 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही2014/मु.स.34/प्र.क्र.379/12 , मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदींचे पालन करण्यासंदर्भात. शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही2014/मु.स.34/प्र.क्र.379/12 , (358.95 KB) मराठी
पदोन्नती SR NO-34
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
328 16/02/2015 शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.85/12 अंतिम निर्णयासाठी मा.मुख्यमंत्री यांना सादर करावयाची शिस्तभंग विषयक प्रकरणे. तसेच मा.मुख्यमंत्री यांचेकडे असलेल्या खात्यांची/विभागांची प्रकरणे अंतिम निर्णयार्थ संबंधीत खात्यांच्या/विभागांच्या मा.राज्यमंत्री यांचेकडे सादर करावयाच्या प्रकरणाबाबत..... शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.85/12 (175.74 KB) मराठी
विभागीय संवर्ग वाटप SR NO 11
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
329 04/03/2015 शा.अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.397 (1) व (2)/12 वै. शि. व औ. द्रव्ये विभागांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांतील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक यांना विभागीय संवर्ग वाटप नियमावली, 2010 मधून वगळण्याबाबत. शा.अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.397 (1) व (2)/12	(863.11 KB) मराठी
बदली SR NO-23
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
330 10/03/2015 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.128/12 विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात तसेच धुळे, नंदुरबार, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यात बदल्या/पदस्थापना झालेल्या अधिकाऱ्यांनी रुजू होण्याबाबत. शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.128/12	(257.25 KB) मराठी
विभागीय संवर्ग वाटप SR NO 12
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
331 08/05/2015 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.156/कार्या.12 महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम,2015 च्या अंमलबजावणीबाबत. शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.156/कार्या.12	(190.07 KB) मराठी
बदली SR NO-24
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
332 29/05/2015 शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 2014/मु.स.34/प्र.क्र.379/12 मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदींचे पालन करण्यासंदर्भात - गट-अ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मध्यावधी बदल्या करताना मा. मुख्यमंत्री महोदयांची मान्यता घेण्याबाबत. शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 2014/मु.स.34/प्र.क्र.379/12 (147.02 KB) मराठी
पदभरती व पदांचे पूररूज्जीवन याबाबतचे निर्बंध SR NO 16
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
333 16/07/2015 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही2015/ प्र.क्र.290/कार्या.12 शासकीय विभाग/कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गात पदभरती करतांना संवर्ग व्यवस्थापन/ आर्थिक नियोजन व कामाचे नियोजन इ. बाबी लक्षात घेऊन पदभरती करण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना. शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही2015/ प्र.क्र.290/कार्या.12	(130.98 KB) मराठी
विभागीय संवर्ग वाटप SR NO 13
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
334 16/07/2015 शा.अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.156/कार्या.12 महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, 2015 - सुधारणा शा.अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.156/कार्या.12	(172.75 KB) मराठी
मानीव दिनांक SR NO 13
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
335 21/08/2015 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2015/व्हीआयपी 210 /प्र.क्र.412/कार्या.12 पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देणे.- संबंधीत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना अधिकार प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2015/व्हीआयपी 210 /प्र.क्र.412/कार्या.12 (314.37 KB) मराठी
पदोन्नती SR NO-35
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
336 24/08/2015 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/व्हीआयपी 209/ प्र.क्र.411/कार्या.12 पदोन्नतीच्या निवडसूचीस मान्यता घेणे व निवडसूचीनुसार रिक्त पदांवर पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याबाबत शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/व्हीआयपी 209/ प्र.क्र.411/कार्या.12 (143.26 KB) मराठी
बदली SR NO-25
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
337 24/09/2015 शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2014/मु.स.34/प्र.क्र.379/12 मध्यावधी बदली करताना बदली कायद्यातील तरतूदींचे पालन करण्याबाबत शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2014/मु.स.34/प्र.क्र.379/12	(120.12 KB) मराठी
पदोन्नती SR NO-36
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
338 29/09/2015 शा.शुध्दीपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/व्हीआयपी 209/प्र.क्र.411/12 पदोन्नतीच्या निवडसूचीस मान्यता घेणे व निवडसूचीनुसार रिक्त पदांवर पदोन्नतीने नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याबाबत शा.शुध्दीपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/व्हीआयपी 209/प्र.क्र.411/12 (139.67 KB) मराठी
पदोन्नती SR NO-37
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
339 05/10/2015 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही 2014/प्र.क्र.354/14/कार्या.12 पदोन्नतीसाठी पूर्व अट म्हणून निम्न संवर्गात/सेवेत/श्रेणीत किमान सेवेच्या अनुभवाची अट विहित करणे. शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही 2014/प्र.क्र.354/14/कार्या.12 (207.83 KB) मराठी
पदभरती व पदांचे पूररूज्जीवन याबाबतचे निर्बंध SR NO 17
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
340 23/10/2015 शा. निर्णय क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.500/कार्या.12 शासकीय विभाग/ कार्यालयातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत ... शा. निर्णय क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.500/कार्या.12 (142.96 KB) मराठी
पदभरती व पदांचे पूररूज्जीवन याबाबतचे निर्बंध SR NO 18
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
341 04/12/2015 शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.128/कार्या.12 रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत . शा. परिपत्रक क्र.एसआरव्ही 2015/प्र.क्र.128/कार्या.12	(162.79 KB) मराठी
पदोन्नती SR NO-38
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
342 08/01/2016 शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.566/कार्या.12 पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीचे वेळापत्रक. शा.परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.566/कार्या.12 (1.51 MB) मराठी
शासन सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा SR NO 5
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
343 25/04/2016 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.404/कार्या.12 शासन सेवा प्रवेशाची कमाल वयोमर्यादा वाढविणेबाबत. शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.404/कार्या.12 (128.13 KB) मराठी
344 18/06/2016 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2016/प्र.क्र.198/कार्या.12 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम. निवडीचे निकष, अटी व शर्ती आणि कार्यक्रमाच्या अंमजबजावणीबाबत शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2016/प्र.क्र.198/कार्या.12 (124.53 KB) मराठी
निरनिराळया वेतनश्रेणीतील पदांचे वर्गीकरण SR NO-3
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
345 27/05/2016 शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.470/कार्या.12 राज्य शासन सेवेतील निरनिराळ्या वेतनश्रेणीतील पदांचे वर्गीकरण - 5व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या वेतनश्रेण्यांबाबत स्पष्टीकरण शा.निर्णय क्र.एसआरव्ही-2015/प्र.क्र.470/कार्या.12	(122.55 KB) मराठी
प्रतिनियुक्ती धोरण
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
346 17/12/2016 एसआरव्ही 2011/प्र.क्र.137/कार्यासन 12 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती, आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतचे धोरण. एसआरव्ही 2011/प्र.क्र.137/कार्यासन 12 (2.46 MB) मराठी
347 27/12/2016 एसआरव्ही 2016/प्र.क्र.510/कार्यासन 12 प्रतिनियुक्ती धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत. एसआरव्ही 2016/प्र.क्र.510/कार्यासन 12 (2.49 MB) मराठी
348 02/08/2017 n.a. प्रतिनियुक्ती धोरणानुसार प्रशासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यवाही संदर्भातील सूचना पुस्तिका n.a. (2.01 MB) मराठी