मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 13

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 13

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 15/04/1991 आरटीआर-1085/853/प्र.क्र.72-85/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत आरटीआर-1085/853/प्र.क्र.72-85/13 (334.81 KB) Marathi
2 11/06/1991 आरटीआर-1085/853/प्र.क्र.72-85/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत आरटीआर-1085/853/प्र.क्र.72-85/13	(146.5 KB) Marathi
3 08/07/2008 आरटीआर-1408/प्र.क्र.64/2008/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत आरटीआर-1408/प्र.क्र.64/2008/13 (307.73 KB) Marathi
20 10/05/2005 आरटीआर-1403/84/प्र.क्र.54/03/13 चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत आरटीआर-1403/84/प्र.क्र.54/03/13	(434.54 KB) Marathi
करारपध्दतीने नियुक्तीबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
4 15/02/1995 सीबीई-1893/प्र.क्र.38/93/13 शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी व विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांना करारपध्दतीने नियुक्ती देण्याबाबत. सीबीई-1893/प्र.क्र.38/93/13 (1.08 MB) Marathi
5 09/11/1995 आरईएम-1595/प्र.क्र.48/95/13 नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर शासन सेवेत पुनर्नियुक्ती देणेबाबत. आरईएम-1595/प्र.क्र.48/95/13	(1.31 MB) Marathi
6 14/01/2010 आरईएम-1509/प्र.क्र.58/2009/13 शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवेत मुदतवाढ/ पुनर्नियुक्ती/ करार पध्दतीने नियुक्ती देताना विहित अटी/ शर्ती यांचे काटेकोरपणे पालन करणेबाबत. आरईएम-1509/प्र.क्र.58/2009/13 (1.99 MB) Marathi
7 27/05/2013 सीबीई 1813/ प्र.क्र.67/13 टंचाई निवारणाचे काम करणारे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या करार पद्धतीने नियुक्त्या करण्याबाबत सीबीई 1813/ प्र.क्र.67/13	(329.77 KB) Marathi
42 08/01/2016 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत. संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 (143.37 KB) Marathi
43 02/03/2016 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे. संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 (1.56 MB) Marathi
44 17/12/2022 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे.. संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 (156.02 KB) Marathi
45 21/02/2018 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे. संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 (126.31 KB) Marathi
46 14/07/2021 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षित कामासाठी घेणे संकीर्ण 2715/प्र.क्र.100/13 (1.82 MB) Marathi
समकक्षता ठरविण्याबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
8 04/11/1993 आरजीडी-1393/885/13 लघुटंकलेखक/ निम्नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) या पदांवरील नियुक्तीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणारी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेची परिक्षा शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेशी समकक्ष ठरविण्याबाबत. आरजीडी-1393/885/13 (279.01 KB) Marathi
9 18/08/1994 आरजीडी-1393/885/13 शुद्धिपत्र आरजीडी-1393/885/13 (296.09 KB) Marathi
10 02/09/1994 आरजीडी-1393/885/13 लघुटंकलेखक (इंग्रजी) या पदावरील नियुक्तीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणारी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेची परिक्षा शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेशी समकक्ष ठरविण्याबाबत. आरजीडी-1393/885/13	(347.38 KB) Marathi
11 09/02/1997 आरजीडी-1393/1070/प्र.क्र.65/94/13 निम्नश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) या पदावरील नियुक्तीसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधून प्रशिक्षणानंतर घेण्यात येणारी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेची परिक्षा शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेशी समकक्ष ठरविण्याबाबत. आरजीडी-1393/1070/प्र.क्र.65/94/13	(375.23 KB) Marathi
12 10/12/1998 आरजीडी-1396/785/प्र.क्र.35/97/13 विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे आरजीडी-1396/785/प्र.क्र.35/97/13	(1.09 MB) Marathi
13 12/12/2006 आरजीडी-1398/प्र.क्र.67/98/13 राज्य सेवेतील पदांसाठी पदवी/ पदविकास मान्यता. आरजीडी-1398/प्र.क्र.67/98/13 (967.45 KB) Marathi
14 20/05/2011 आरजीडी-1305/प्र.क्र.24/2005/13 विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेली विद्यापीठे आरजीडी-1305/प्र.क्र.24/2005/13	(350.66 KB) Marathi
15 23/08/2011 आरजीडी-1511/प्र.क्र.89/13 राज्य सेवेतील पदांसाठी पदवी/ पदविकास मान्यता. आरजीडी-1511/प्र.क्र.89/13 (83.34 KB) Marathi
गोपनीय अहवाल
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
16 09/09/1988 सीएफआर 1085/ 868/ तेरा गोपनीय अभिलेखांची प्रतवारी ठरविण्याबाबत. सीएफआर 1085/ 868/ तेरा	(325.29 KB) Marathi
17 17/12/2011 सीएफआर 1211/ प्र.क्र.217/ तेरा अखिल भारतीय सेवेतील व राज्य शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकनासाठी कॅम्प आयोजित करणेबाबत. सीएफआर 1211/ प्र.क्र.217/ तेरा (515.43 KB) Marathi
18 19/07/2012 सीएफआर 1211/ प्र.क्र.144/ तेरा मंत्रालयास दि.21.6.2012 रोजी लागलेल्या आगीत नष्ट झालेल्या गोपनीय अहवाल नस्तीची पुनर्बांधणी करणेबाबत. सीएफआर 1211/ प्र.क्र.144/ तेरा	(530.2 KB) Marathi
19 13/02/2014 न्यायप्र 2013/ प्र.क्र.126/2013/तेरा पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यन्त न पोहोचणाऱ्या गोपनीय अहवालांवरील कार्यवाहीबाबत. न्यायप्र 2013/ प्र.क्र.126/2013/तेरा (135.1 KB) Marathi
21 01/02/1996 सीएफआर 1295/ प्र.क्र.36/95/ तेरा शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत सीएफआर 1295/ प्र.क्र.36/95/ तेरा (1.07 MB) Marathi
22 01/11/2011 सीएफआर 1210/ प्र.क्र.47/ 2010/तेरा शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत सीएफआर 1210/ प्र.क्र.47/ 2010/तेरा (1.03 MB) Marathi
23 13/06/2014 न्यायप्र 2013/प्र.क्र.126/तेरा शासकीय अधिकाऱ्यांचे/कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत. न्यायप्र 2013/प्र.क्र.126/तेरा (126.83 KB) Marathi
24 15/10/2015 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.18/13 अनुसूचित क्षेत्रातील (Scheduled Area) गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदित/पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करणेबाबत. संकीर्ण 2715/प्र.क्र.18/13 (415.29 KB) Marathi
25 19/03/2016 संकीर्ण 2715/प्र.क्र.106/13 जिल्हाधिकारी यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करणेबाबत. संकीर्ण 2715/प्र.क्र.106/13 (1.57 MB) Marathi
26 02/02/2017 सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा “गट-अ” संवर्गातील शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणे सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा (3.25 MB) Marathi
27 04/10/2017 सीएफआर 1211/प्र.क्र. 257 (भाग-1)/13 दोषपूर्ण पार MahaPAR संगणक प्रणालीमधून वगळण्या बाबत मार्गदर्शक सूचना. सीएफआर 1211/प्र.क्र. 257 (भाग-1)/13 (120.49 KB) Marathi
28 10/10/2017 सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा गट-अ मधील राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” ऑनलाईन पध्दतीने लिहीणेबाबत. सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा (285.66 KB) Marathi
29 15/12/2017 सीएफआर 1217/प्र.क्र.131/तेरा सन 2017-18 पासून गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत ऑनलाईन पध्दतीने लिहिण्याकरिता समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती व EMD (Employee Master Data) तयार करणेबाबत. सीएफआर 1217/प्र.क्र.131/तेरा (632.98 KB) Marathi
30 26/02/2018 सीएफआर 1218/प्र.क्र.32/13 गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे सन 2016-17 व सन 2017-18 या प्रतिवेदन वर्षांच्या कार्यमूल्यमापन अहवालाबाबत. सीएफआर 1218/प्र.क्र.32/13 (119.88 KB) Marathi
31 02/07/2018 सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत आणि राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे “कार्यमूल्यमापन अहवाल” लिहिण्यासाठी नमुना निश्चित करणेबाबत. सीएफआर 1211/प्र.क्र.257/तेरा (253.03 KB) Marathi
32 05/03/2018 सीएफआर 1218/प्र.क्र.8/तेरा तांत्रिक सेवांमधील अधिकाऱ्यांसाठी कार्यमूल्यमापन अहवालाचा स्वतंत्र नमुना विहित करणेबाबत. सीएफआर 1218/प्र.क्र.8/तेरा (3.33 MB) Marathi
33 24/02/2020 सीएफआर 1217/प्र.क्र.131/तेरा गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल “महापार” या संगणक प्रणालीत नोंदविण्याबाबत. सीएफआर 1217/प्र.क्र.131/तेरा (3.07 MB) Marathi
34 23/04/2020 सीएफआर 1220/प्र.क्र.32/का.13 सन 2019-20 या प्रतिवेदन वर्षासाठी राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक. सीएफआर 1220/प्र.क्र.32/का.13 (3.09 MB) Marathi
35 20/10/2020 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिणे व जतन करणेबाबत.  सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 (2.44 MB) Marathi
36 12/07/2021 सीएफआर 1221/प्र.क्र.61/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल त्यांच्या पती/पत्नी अथवा जवळच्या नातेवाईकाने प्रतिवेदित/पुनर्विलोकित न करणेबाबत. सीएफआर 1221/प्र.क्र.61/का.13 (1.8 MB) Marathi
37 23/09/2021 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित मुदतीत लिहिण्याबाबत. सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 (1.5 MB) Marathi
38 17/12/2021 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही दिनांक 31 डिसेंबर पर्यत पूर्ण करणेबाबत. सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 (1.25 MB) Marathi
39 30/12/2021 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत. सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 (1.28 MB) Marathi
40 18/07/2022 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल लिहिण्याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करणेबाबत. सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 (138.68 KB) Marathi
41 23/02/2022 सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सन 2021-22 चे कार्यमूल्यमापन अहवाल विहित मुदतीत लिहिण्याबाबत. सीएफआर 1220/प्र.क्र.119/का.13 (148.57 KB) Marathi