मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 14 व 14 अ

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 14 व 14 अ

इतर शासन निर्णय - परिपत्रक
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 13/01/2011 एएससी 1411/प्र क्र 7/11/14 अ अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 च्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने अपंगांच्या पदनिश्चितीबाबत प्रसिध्द केलेल्या यादीनुसार मंत्रालयीन सेवेतील तसेचबृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील गट अ ते गट क मधील पदांवर शारिरिकदृष्टया अपंगासाठी सुयोग्य पदे सुनिश्चित करणेबाबत एएससी 1411/प्र क्र 7/11/14 अ	(853.72 KB) Marathi
2 13/09/2007 संकीर्ण 1007/प्र क्र 118/07/14 अ मंत्रालयीन विभागातील सहायक उच्च श्रेणी लघुलेखक तसेच निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर देण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या स्वरूपातील स्थानिक पदोन्नत्यांना मुदत संकीर्ण 1007/प्र क्र 118/07/14 अ	(74.36 KB) Marathi
3 18/01/1997 शा. नि. क्रमांक साजेलि 1095/प्र क्र 66/95/14 अ मंत्रालयीन विभागातील सहायक पदावरील पदोन्नती मंत्रालयीन विभागातील लिपिक टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सामाईक ज्येष्ठता सूची तयार करून देण्याबाबत शा. नि. क्रमांक साजेलि 1095/प्र क्र 66/95/14 अ (63.46 KB) Marathi
4 17/10/1995 साजेलि 1095/प्र क्र 66/95/14 अ मंत्रालयीन विभागातील सहायक पदावरील पदोन्नती साजेलि 1095/प्र क्र 66/95/14 अ (183.27 KB) Marathi
5 06/04/1992 एसआरव्ही1290/852/14 ब मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठतेचे विनियमन करण्याबाबतचे नियम एसआरव्ही1290/852/14 ब (127.69 KB) Marathi
6 16/01/1992 सीसीए 1191/प्र क्र 27/91/14 ब मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी ज्येष्ठतासूची सीसीए 1191/प्र क्र 27/91/14 ब (172.76 KB) Marathi
7 11/03/1991 सीसीएस 2886/22/86/14 ब मंत्रालयीन विभागातील सहायकाचे पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड यादी तयार करणे तिचे परिरक्षण करणे व तिचे पुनर्विलोकन करण्याबाबतचे नियम सीसीएस 2886/22/86/14 ब (232.82 KB) Marathi
8 05/12/1991 एसआरव्ही 1190/115/चौदा ब कक्ष अधिका-यांकरिता विभागीय परीक्षा आणि प्रशिक्षण यांचे विनियमन करण्याबाबतचे नियम (सुधारित अभ्यासक्रम दि.07.02.2015) एसआरव्ही 1190/115/चौदा ब (542.11 KB) Marathi
9 14/11/1986 एएससी 1086/34/14 ब बृहन्मुंबई शासकीय कार्यालयात लिपिकवर्गीय पदावर तसेच मंत्रालयीन विभाग व आयोगाच्य कार्यालयात सहायकाच्य पदावर करावयाच्या नेमणूका एएससी 1086/34/14 ब	(71.32 KB) Marathi
10 05/02/1986 एसआरव्ही 1083/46/चौदा मंत्रालयातील कर्मचारी वर्गाचा आकृतिबंध मंत्रालयीन सेवेतील सहायक सचिव वर्ग 1 आणि अधीक्षक वर्ग 2 या संवर्गाचे एकत्रिकरण एसआरव्ही 1083/46/चौदा (528.35 KB) Marathi
नागरी सेवा मंडळ
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
11 11/09/2012 एसआरव्ही 1010/प्र क्र 210/10/14 मंत्रालयीन सेवेतील अवर सचिव वरिष्ठ स्वीय सहायक कक्ष अधिकारी व निवडश्रेणी लघुलेखक या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती क्र 1 ची पुनर्रचना एसआरव्ही 1010/प्र क्र 210/10/14 (32.23 KB) Marathi
विभागीय पदोन्नती समिती
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
12 02/01/2012 एएससी 1110/प्र क्र 144/2010/14 अ मंत्रालयीन सहायक उच्चश्रेणी लघुलेखक व निम्नश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी निवडसूची तया करण्यासाठी विभागीय निवड समिती क्र 2 ची पूनर्रचना एएससी 1110/प्र क्र 144/2010/14 अ (28.8 KB) Marathi
13 11/03/2014 एसआरव्ही 1014/प्र क्र 17/14 मंत्रालयीन गट अ व गट ब राजपत्रित संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना आंतरविभागीय बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत एसआरव्ही 1014/प्र क्र 17/14 (274.23 KB) Marathi
सेवा प्रवेश नियम
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
14 14/06/2012 शा. नि. क्रमांक ससप1112/प्र क्र 21/14 उप सचिव संवर्गसंख्येच्या 33.33% पदे श्रेणीवाढ करून सह सचिव पदांमध्ये रूपांतरकरण्याबाबत शा. नि. क्रमांक ससप1112/प्र क्र 21/14 (65.75 KB) Marathi
15 31/05/2006 आरटीआर 1002/प्र क्र 2/02/14 अ मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे उप सचिव या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम आरटीआर 1002/प्र क्र 2/02/14 अ	(90.91 KB) Marathi
16 31/07/1997 एएससी 1593/3691/14 अ बृहन्मुंबईतील इंग्रजी व मराठी उच्चश्रेणी लघुलेखक निम्नश्रेणी लघुलेखक आणि लघुटंकलेखक या पदावरील सेवा प्रवेशांचे विनियमन करण्याबाबत नियम एएससी 1593/3691/14 अ (220.76 KB) Marathi
17 20/06/1995 आरटीआर 1086/14-अ मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे सहायक या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम आरटीआर 1086/14-अ	(99.79 KB) Marathi
18 14/09/1992 आरटीआर 1390/प्र.क्र.4/90/14 मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे उप सचिव या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम आरटीआर 1390/प्र.क्र.4/90/14	(45.97 KB) Marathi
19 04/10/1991 आरटीआर 1391/14 मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे अवर सचिव या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे विनियमन करण्याबाबत नियम आरटीआर 1391/14 (44.28 KB) Marathi
20 12/12/1990 एसआरव्ही 1190/347/14-ब राज्यसेवा वर्ग दोन यांच्या पदांवर करावयाच्या भरतीचे नियंत्रण करण्यासंबंधित नियम एसआरव्ही 1190/347/14-ब	(36.21 KB) Marathi
21 17/05/1989 सीसीएस 2886/22/86/14 ब मंत्रालयीन विभागांमधील शासनाचे कक्ष अधिकारी सर्वसाधारण राज्यसेवा वर्ग दोन यांच्या पदांवर करावयाच्या भरतीचे नियंत्रण करण्यासंबंधित नियम सीसीएस 2886/22/86/14 ब	(85.9 KB) Marathi