मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 15

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 15

50/55 वर्षानंतरच्या पुनर्विलोकनाबाबत
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 24/10/1979 एसआरसी 1079/303/15 शासकीय सेवकाची वयाच्या 50/55व्या वर्षानंतर सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता ठरविण्याची कार्यपध्दती एसआरसी 1079/303/15 (91.5 KB) Marathi
2 08/10/1985 SRV-1074-X Continuence of Govt servants beyond the age of 50/55 years - Standards for judging suitability of Revision of-- SRV-1074-X	(111.39 KB) Marathi
3 17/12/1985 एसआरसी 1085/960/47/15 शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियत सेवावधीपूर्वी निवृत्ती एसआरसी 1085/960/47/15	(77.31 KB) Marathi
4 18/10/1993 विपुस 1092/प्र क्र 20/92/15 शासकीय वर्ग 1 व 2 च्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नियत सेवावधीपूर्वी सेवा नियुक्ती - वयाच्या 50 / 55 वर्षापलीकडे किंवा अर्हताकारी 30 वर्षाच्या सेवा कालावधी पुढे सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्यासाठी करावयाचे पुनर्विलोकन विपुस 1092/प्र क्र 20/92/15	(448.28 KB) Marathi
5 21/03/2000 विपुस 1099/प्र क्र 52/99/15 मंत्रालयीन विभागातील गट - ब चे अराजपत्रित कर्मचारी व गट क (वर्ग-3) कर्मचाऱ्यांनी मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीविरुध्द सादर केलेल्या अभिवेदनांबाबत. विपुस 1099/प्र क्र 52/99/15	(116.35 KB) Marathi
6 22/09/2003 विपुस 1002/प्र क्र 148/2002/15 शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या वयाच्या 50/55 व्या वर्षी अथवा 30 वर्षे अर्हताकारी सेवा कालावधीच्या पुढे शासन सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमाविण्यासाठी करावयाच्या पुनर्विलोकनाबाबत तसेच पुनर्विलोकनांती मुदतपूर्व सेवानिवृत्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या अभिवेदनाबाबत. विपुस 1002/प्र क्र 148/2002/15	(124.29 KB) Marathi
7 04/08/2010 विपुस 1008/प्र क्र 5/2008/08/15 वयाच्या 55 वर्षापूर्वी अथवा सेवेच्या 30 वर्षानंतर गट क व गट ड च्या शासकीय कर्मचाऱ्ऱ्यांची नियत सेवावधीपूर्वी सेवानिवृत्ती मंत्रालयाबाहेरील बृहन्मुंबईतील व राज्यातील इतर कार्यालयातील गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांच्या अभिवेदन समित्या स्थापन करण्याबाबत विपुस 1008/प्र क्र 5/2008/08/15 (178.68 KB) Marathi