मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन 17

सामान्य प्रशासन विभाग - कार्यासन १७

विभागीय परीक्षा नियम - कक्ष अधिकारी
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
1 06/06/1977 अधिसूचना क्र. ईएक्सएम-1276 / सतरा कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा नियम, 1977 ( मुळ नियम ) ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र. ईएक्सएम-1276 / सतरा	(342.37 KB) Marathi
2 06/06/1977 अधिसूचना क्र. EXM-1276 / XVII कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा नियम, 1977 ( मुळ नियम ) ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1276 / XVII (462.56 KB) Marathi
3 15/03/1979 अधिसूचना क्र. EXM-1277 / XVII सुधारणा नियम, 1979 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1277 / XVII	(103.34 KB) Marathi
4 26/11/1980 अधिसूचना क्र. EXM-1279 / XVII सुधारणा नियम, 1980 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1279 / XVII (51.38 KB) Marathi
5 11/06/1994 अधिसूचना क्र. EXM-1284 / XVII सुधारणा नियम, 1984 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1284 / XVII	(123.91 KB) Marathi
6 13/07/1984 अधिसूचना क्र. EXM-1284 / C.R. 7 / 84 / XVII सुधारणा नियम, 1984 चे शुध्दीपत्रक ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1284 / C.R. 7 / 84 / XVII	(65.7 KB) Marathi
7 14/02/1990 अधिसूचना क्र. EXM-1287 / XVII सुधारणा नियम, 1990 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1287 / XVII (1.69 MB) Marathi
8 21/06/1993 अधिसूचना क्र. EXM-1293 / XVII सुधारणा नियम, 1993 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1293 / XVII (165.2 KB) Marathi
9 05/05/2011 अधिसूचना क्र.परीक्षा 2010 / 234 / प्र.क्र.25 / (3) / 2010 / 17 सुधारणा नियम, 2011 ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र.परीक्षा 2010 / 234 / प्र.क्र.25 / (3) / 2010 / 17 (67.3 KB) Marathi
10 05/05/2011 अधिसूचना क्र.EXM 2010 / 234 / C.R. 25 / (3) / 2010 / 17 सुधारणा नियम, 2011 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र.EXM 2010 / 234 / C.R. 25 / (3) / 2010 / 17	(71.31 KB) Marathi
11 31/01/2015 अधिसूचना क्र. परीक्षा 2013 / प्र.क्र.05/ 17 सुधारणा नियम, 2015 ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र. परीक्षा 2013 / प्र.क्र.05/ 17 (179.37 KB) Marathi
12 31/01/2015 अधिसूचना क्र. EXM-2013 / C.R. 5 / 17 सुधारणा नियम, 2015 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-2013 / C.R. 5 / 17 (191.53 KB) Marathi
13 27/03/2015 संकीर्ण 2315/प्र.क्र.8/कार्या.17 सहायकांची कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा आणि नामनिर्देशनाने नियुक्त झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा यापुढे सुधारीत अभ्यासक्रमानुसार आयोजित करण्याबाबत. संकीर्ण 2315/प्र.क्र.8/कार्या.17	(330.83 KB) Marathi
शासन निर्णय
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
14 16/04/1975 Circular No. EXM-1073 / O & M Examination for promotion to the posts of superintendents and P.R.T. Examination for Assistants and G.D.C. · Period of Examination to be treated as duty. Circular No. EXM-1073 / O & M (75.82 KB) Marathi
15 02/08/1976 परिपत्रक क्र. इएक्सएम 1076 / 17 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा मराठीतून घेण्याबाबत परिपत्रक क्र. इएक्सएम 1076 / 17 (129.76 KB) Marathi
16 24/08/1976 G.R.No.EXM 1075 / 1681-XVII Departmental Examination · For qualifying for promotion to higher posts · Concessions to B.C. candidates for passing. G.R.No.EXM 1075 / 1681-XVII	(107.05 KB) Marathi
17 01/11/1977 G.R.No.EXD 1076 / 1945 / 137 / XVII Departmental Examination Rules Amending · For granting exemption to candidates who are over aged. G.R.No.EXD 1076 / 1945 / 137 / XVII	(114.99 KB) Marathi
18 10/07/1979 G.R.No.EXD 1076 / 452 / XVII Departmental Examination Rules Amending · For granting exemption to candidates who are over aged. G.R.No.EXD 1076 / 452 / XVII	(93.35 KB) Marathi
19 28/11/1979 G.R.No.EXD. 1076 / 452 / XVII Departmental Examination Rules Amending · For granting exemption to candidates who are over aged. G.R.No.EXD. 1076 / 452 / XVII	(96.98 KB) Marathi
20 17/04/1980 शा.नि.क्र.इएक्सएस १०८० / १७ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा मराठीतून घेण्याबाबत. शा.नि.क्र.इएक्सएस १०८० / १७	(395.98 KB) Marathi
21 17/05/1980 Circular No.EXD 1080 / 34 / XVII Departmental Examination Rules Amending of · For granting exemption to candidates who are over aged. Circular No.EXD 1080 / 34 / XVII	(145.06 KB) Marathi
22 18/09/1980 शासन परिपत्रक क्र. इएक्सएम १०८० / १७ सहायकांची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा व सहायकांची अधीक्षकांच्या पदावर पदोन्नती होण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा- मराठीतून घेण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. इएक्सएम १०८० / १७	(61.57 KB) Marathi
23 02/12/1980 शासन परिपत्रक क्र. इएक्सएम १२७७ / १७ रोखून ठेवण्यात आलेली वेतनवाढ मोकळी ( Release ) करण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. इएक्सएम १२७७ / १७	(108.5 KB) Marathi
24 13/12/1982 शासन ज्ञापन क्र.परीक्षा १४८२ / १७ मंत्रालयीन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षांसाठी उत्तरपत्रिका छापून घेण्याबाबत. शासन ज्ञापन क्र.परीक्षा १४८२ / १७	(54.98 KB) Marathi
25 14/03/1988 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १६८७ / प्र.क्र. १५२ / सतरा महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा ( निम्नस्तर लिपिक व सहायक ) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम १९७७ आणि (अधीक्षक ) विभागीय परीक्षा नियम १९७७ विशेष योग्यतेची नोंद गोपनीय अभिलेखात घेणेबाबत. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १६८७ / प्र.क्र. १५२ / सतरा	(185.87 KB) Marathi
26 25/04/1988 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १०८८ / प्र.३५ / सतरा लिपिक, सहायक यांची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा आणि अधीक्षक पदावर पदोन्नती देण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा · गुणांच्या फेरमोजणीसाठी करण्यात येणारे अर्ज विहित कार्यपध्दतीत करण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १०८८ / प्र.३५ / सतरा	(181.83 KB) Marathi
27 16/10/1989 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १०८९ / प्र.क्र. २३ / ८९ / १७ मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांतर्फे घेण्यात येणाऱ्या विभागीय परीक्षांसाठी अवलंबिण्यात यावयाची कार्यपध्दती. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १०८९ / प्र.क्र. २३ / ८९ / १७	(59.04 KB) Marathi
28 23/01/1990 शासन निर्णय क्र. परीक्षा १०८९/प्र. १०/८९/१७ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व राज्य / प्रादेशिक निवडमंडळ अपुरस्कृत कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत परीक्षेसाठी कालावधी मोजतांना विचारात घ्यावयाचा नियुक्तीचा दिनांक. शासन निर्णय क्र. परीक्षा १०८९/प्र. १०/८९/१७	(124.21 KB) Marathi
29 15/10/1991 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १०९१ / प्र.क्र.( ४ / ९१ ) / १७ महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा ( लिपिक व सहायक ) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा · नियम ५ (अ ) अनुसार वेतनवाढ रोखण्यात आलेली नसल्यास सदर वेतनवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने रोखण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १०९१ / प्र.क्र.( ४ / ९१ ) / १७	(111.19 KB) Marathi
30 01/12/1992 शासन निर्णय क्र. परीक्षा १०८९ / प्र.१० / ८९ / १७ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व राज्य / प्रादेशिक निवडमंडळ अपुरस्कृत कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत परीक्षेसाठी कालावधी मोजतांना विचारात घ्यावयाचा नियुक्तीचा दिनांक. शासन निर्णय क्र. परीक्षा १०८९ / प्र.१० / ८९ / १७ (131.4 KB) Marathi
31 28/05/1993 शासन निर्णय क्र. परीक्षा १०८९ / प्र.क्र.२० / ८९ / सतरा सेवांतर्गत पदविका अभ्यासक्रम,सेवाप्रवेशात्तर प्रशिक्षण तसेच इतर विभागीय परीक्षांमध्ये आक्षेपार्ह वर्तन करणाऱ्यांविरुध्द करावयाची कारवाई. शासन निर्णय क्र. परीक्षा १०८९ / प्र.क्र.२० / ८९ / सतरा	(148.13 KB) Marathi
32 16/04/1994 शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण १०९४ / प्र.क्र.७ / ९४ / १७ लिपिक,सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा, कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा व सरळ सेवेने नियुक्त झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची विभागीय परीक्षा · दोन वर्षापूर्वीच्या उत्तरपत्रिका नष्ट करण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण १०९४ / प्र.क्र.७ / ९४ / १७	(57.42 KB) Marathi
33 26/05/1994 शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १०९४ / प्र.क्र.१० / ९४ / १७ लिपिक,सहायक यांची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा, कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा व सरळ सेवेने नियुक्त झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांची विभागीय परीक्षा · गुणांची फेरमोजणी करण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १०९४ / प्र.क्र.१० / ९४ / १७ (94.76 KB) Marathi
34 23/10/1998 शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा २१२८ / प्र.क्र.११ / ९८ / १७ लिपिक-टंकलेखक अशा संयुक्त प्रवर्गात विकल्प दिलेल्या टंकलेखकांच्या सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेच्या संधीची गणना. शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा २१२८ / प्र.क्र.११ / ९८ / १७	(120.45 KB) Marathi
35 16/11/2006 शासन निर्णय क्र. परीक्षा १२०६ / प्र.क्र.७ / ०६ / १७ विभागीय परीक्षा · वरीष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना सवलत. शासन निर्णय क्र. परीक्षा १२०६ / प्र.क्र.७ / ०६ / १७	(140.18 KB) Marathi
36 04/08/2007 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १२०७ / प्र.क्र.१२ /०७ / १७ विभागीय परीक्षांसाठीचे प्रशिक्षण देणाऱ्या व्याख्यात्यांना नियोजित वेळी व्याख्यान घेण्यास परवानगी देण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १२०७ / प्र.क्र.१२ /०७ / १७	(124.02 KB) Marathi
37 04/12/2008 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १००८ / ४३८ / प्र.क्र.२६ / २००८ / १७ विभागीय परीक्षा नियमांमध्ये सुधारणा · वयाधिक्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याविषयी. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा १००८ / ४३८ / प्र.क्र.२६ / २००८ / १७	(140.12 KB) Marathi
38 19/12/2009 शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा १२०९ / प्र.क्र.३५ / ०९ / १७ मंत्रालयीन विभागांमध्ये बदली झालेल्या सहायकांने कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीच्या परीक्षेकरिता घ्यावयाच्या विभागीय विषयांकरता. शासन परिपत्रक क्र.परीक्षा १२०९ / प्र.क्र.३५ / ०९ / १७	(122.25 KB) Marathi
39 16/09/2010 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा-२०१० / प्र.क्र.१६ / २०१० / १७ मंत्रालयीन विभागातील अधिकाऱ्यांना तसेच कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरच्या विभागातील कामकाजाविषयीचे प्रशिक्षण प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर देण्याबाबत. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा-२०१० / प्र.क्र.१६ / २०१० / १७	(76.17 KB) Marathi
40 13/09/2012 शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा-२०१२ / प्र.क्र.३ / १७ सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा / विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यासंदर्भात लक्ष्यात घ्यावयाच्या बाबी. शासन परिपत्रक क्र. परीक्षा-२०१२ / प्र.क्र.३ / १७ (300.08 KB) Marathi
41 26/02/2013 शासन निर्णय क्र. परीक्षा-२०१२ / प्र.क्र.२ / १७ लिपिक व सहायक यांची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा आणि कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी घेण्यात येणारी परीक्षा व सरळसेवेने नियुक्त झालेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांसाठी विभागीय परीक्षा यांसाठी नियुक्त व्याख्याते, प्राश्निक, परीक्षक, प्रशासकीय नियंत्रक अधिकारी, शासन निर्णय क्र. परीक्षा-२०१२ / प्र.क्र.२ / १७	(336.44 KB) Marathi
42 07/10/2013 शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप्र २०१३ / प्र.क्र.१९ / १७ मंत्रालयीन सेवेतील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक, सहायक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा आणि कक्ष अधिकारी पदोन्नतीसाठीची विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याबाबत सूचना. शासन परिपत्रक क्र. सेप्रप्र २०१३ / प्र.क्र.१९ / १७	(119.11 KB) Marathi
43 17/04/2015 शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -2315/(प्र.क्र.13)/का-17 लिपिक-टंकलेखक/सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा आणि कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षेच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना. शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण -2315/(प्र.क्र.13)/का-17 (109.88 KB) Marathi
लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
44 06/06/1977 अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, 1977 ( मुळ नियम ) ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा (342.37 KB) Marathi
45 06/06/1977 अधिसूचना क्र. EXM-2176 / XVII सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, 1977 ( मुळ नियम ) ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-2176 / XVII	(462.56 KB) Marathi
46 21/07/1978 अधिसूचना क्र. EXM-2177 / XVII सुधारणा नियम, 1978 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-2177 / XVII	(150.31 KB) Marathi
47 20/04/1979 अधिसूचना क्र. EXM-2177 / XVII सुधारणा नियम 1978 चे शुध्दीपत्रक ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-2177 / XVII (82.37 KB) Marathi
48 16/11/1980 अधिसूचना क्र. EXM-2179 / XVII सुधारणा नियम, 1980 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-2179 / XVII	(51.38 KB) Marathi
49 14/02/1990 अधिसूचना क्र. EXM-2187 / XVII सुधारणा नियम, 1990 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-2187 / XVII	(1.69 MB) Marathi
50 05/05/2011 अधिसूचना क्र.परीक्षा 2010 / 234 / प्र.क्र.25 / (1) / 2010 / 17 सुधारणा नियम, 2011 ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र.परीक्षा 2010 / 234 / प्र.क्र.25 / (1) / 2010 / 17 (67.3 KB) Marathi
51 05/05/2011 अधिसूचना क्र.EXM-2010 / 234 / C.R. 25 / (1) / 2010 / 17 सुधारणा नियम, 2011 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र.EXM-2010 / 234 / C.R. 25 / (1) / 2010 / 17	(71.31 KB) Marathi
सहायक कक्ष अधिकारी -सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम
क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
52 06/06/1977 अधिसूचना क्र. ईएक्सएम-1676 / सतरा सहायक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा नियम, 1977 ( मुळ नियम ) ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र. ईएक्सएम-1676 / सतरा (404.81 KB) Marathi
53 06/06/1977 अधिसूचना क्र. EXM-1676 / XVII सहायक सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा नियम, 1977 ( मुळ नियम ) ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1676 / XVII	(554.72 KB) Marathi
54 15/03/1979 अधिसूचना क्र. EXM-1677 / XVII सुधारणा नियम, 1979 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1677 / XVII	(103.34 KB) Marathi
55 20/06/1979 अधिसूचना क्र. EXM-1677 / XVII मुळ नियम 1977 चे शुध्दिपत्रक ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1677 / XVII	(44.88 KB) Marathi
56 26/11/1980 अधिसूचना क्र. EXM-1679 / XVII सुधारणा नियम, 1980 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1679 / XVII (51.38 KB) Marathi
57 14/02/1990 अधिसूचना क्र. EXM-1687 / XVII सुधारणा नियम, 1990 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1687 / XVII (1.69 MB) Marathi
58 21/06/1993 अधिसूचना क्र. EXM-1693 / XVII सुधारणा नियम, 1993 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र. EXM-1693 / XVII	(165.2 KB) Marathi
59 05/05/2011 अधिसूचना क्र.परीक्षा 2010 / 234 / प्र.क्र.25 / (2) / 2010 / 17 सुधारणा नियम, 2011 ( मराठी प्रत ) अधिसूचना क्र.परीक्षा 2010 / 234 / प्र.क्र.25 / (2) / 2010 / 17	(67.3 KB) Marathi
60 05/05/2011 अधिसूचना क्र.EXM 2010 / 234 / C.R. 25 / (2) / 2010 / 17 सुधारणा नियम, 2011 ( इंग्रजी प्रत ) अधिसूचना क्र.EXM 2010 / 234 / C.R. 25 / (2) / 2010 / 17 (71.31 KB) Marathi
61 29/12/2015 अधिसूचना क्र.संकीर्ण २३१५/प्र.क्र.2५/१७ सहायक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा (सुधारणा) नियम २०१५ . अधिसूचना क्र.संकीर्ण २३१५/प्र.क्र.2५/१७ (99.05 KB) Marathi
62 16/01/1996 शा . नि . क्र . संकीर्ण २३१५/प्र.क्र.2/१७ सहायकांची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०१६ पासून दिनांक २९ डिसेंबर ,२०१५ च्या सुधारणा नियमानुसार आयोजित करण्याबाबत. शा . नि . क्र . संकीर्ण २३१५/प्र.क्र.2/१७ (420.36 KB) Marathi