मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभाग-शासन-निर्णय(जुना)

क्रमांक शासन निर्णयाचा दिनांक विषय सांकेतांक क्र डाउनलोड
1 25/07/2007 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत. 20070724154318001 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत. (मराठी) (195.47 KB)
2 28/08/2007 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत. 20070828111833001 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत. (मराठी) (76.01 KB)
3 28/09/2007 अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा 200709280000000107 अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा	(मराठी) (448.61 KB)
4 15/01/2008 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत. 200801150000000107 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबत. (मराठी) (1.54 MB)
5 07/03/2008 अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा 20080307124346001 अधिसूचना क्र. इएक्सएम-2176 / सतरा (मराठी) (143.59 KB)
6 24/03/2008 पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका. 200803240000000107 पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका.	(मराठी) (58.48 KB)
7 24/07/2008 गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. 200807240000000207 गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. (मराठी) (123.25 KB)
8 08/01/2008 विधान मंडळ सदस्य, माजी विधान मंडळ सदस्य, अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त व दलित मित्र पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध नियुक्ती करण्याबाबत. 20080801144236001 विधान मंडळ सदस्य, माजी विधान मंडळ सदस्य, अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त व दलित मित्र पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध नियुक्ती करण्याबाबत. (मराठी) (97.52 KB)
9 08/08/2008 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. 20080808160807001 -
10 21/08/2008 विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने त्यांच्या नावाखली विशेष कार्यकारी अधिकारी असा दरवाज्यावर फलक लावण्याबाबत 201601121207153307 विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने त्यांच्या नावाखली विशेष कार्यकारी अधिकारी असा दरवाज्यावर फलक लावण्याबाबत	(मराठी) (197.63 KB)
11 22/04/2009 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार. 201601041141148507 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार. (मराठी) (1.63 MB)
12 26/05/2009 माजी सैनिकांची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करण्याबाबत. 201601041141063407 माजी सैनिकांची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करण्याबाबत. (मराठी) (410.77 KB)
13 24/07/2009 गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. 201601041140536207 गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. (मराठी) (521.71 KB)
14 03/09/2010 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या इष्टांकात/प्रमाणकांत वाढ करणेबाबत. 20100907144941001 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या इष्टांकात/प्रमाणकांत वाढ करणेबाबत.	(मराठी) (95.67 KB)
15 31/01/2011 सन 2008 पासुनच्या “गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार” प्राप्त व्यक्तिंची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याबाबत. 20110129184415001 -
16 27/03/2012 माजी आमदारांना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. 20120327120849349001 माजी आमदारांना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्याबाबत.	(मराठी) (80.73 KB)
17 28/08/2012 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणेबाबतचे शासन पत्र 20120828144080100 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणेबाबतचे शासन पत्र	(मराठी) (82.92 KB)
18 06/06/2013 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेत सुधारणा करणेबाबत. 01312061551556607 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेत सुधारणा करणेबाबत.	(मराठी) (1.13 MB)
19 17/08/2013 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. 201308161535598107 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्तीबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. (मराठी) (333.39 KB)
20 06/12/2013 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत. 201312061551556607 विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत. (मराठी) (1.13 MB)
21 10/12/2013 “अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार”, “ दलित मित्र पुरस्कार ” व गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेतील सुधारणेबाबत. 201312111216169107 “अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार”, “ दलित मित्र पुरस्कार ” व गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेतील सुधारणेबाबत. (मराठी) (1.16 MB)
22 04/03/2014 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या व्यक्तींकडून साहित्य परत घेणेबाबत तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तिंच्या साहित्यावर नोंदणी क्रमांक व वैधतेचा कालावधी नमूद करण्याबाबत. 201403051710584207 विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आलेल्या व्यक्तींकडून साहित्य परत घेणेबाबत तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तिंच्या साहित्यावर नोंदणी क्रमांक व वैधतेचा कालावधी नमूद करण्याबाबत. (मराठी) (1.36 MB)
23 31/12/2015 विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीबाबतचे सुधारित निकष निश्चित करण्याबाबत..... 201512311444257907 विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्तीबाबतचे सुधारित निकष निश्चित करण्याबाबत..... (मराठी) (248.79 KB)
24 26/09/2012 तालुका, जिल्हा/महानगरपालिका, विभागीय, मंत्रालय स्तरांवरील लोकशाही दिन अंमलबजावणीबाबत एकत्रित आदेश. 201209271451070100 तालुका, जिल्हा/महानगरपालिका, विभागीय, मंत्रालय स्तरांवरील लोकशाही दिन अंमलबजावणीबाबत एकत्रित आदेश. (मराठी) (356.41 KB)