मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

हुतात्मा (II)

GR Hutatma

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 शा. नि. पिओएस हुस्माक 1090 /स्वासैक. दि. 11.06.1990 हुतात्मा स्मारके - देखभाल व परिरक्षा समिती. pdf icon image (मराठी) (297.51 KB)
2 शा. नि. पिओएस 1091 /स्वासैक दि. 20.12.1991. हुतात्मा स्मारके - देखभाल व परिरक्षा समिती.--- pdf icon image (मराठी) (97.37 KB)
3 शा. नि. पिओएस हुस्माक 1097 / प्र.क्र. 24/97 स्वासैक दि. 3.11.1997. मराठवाडयातील मुक्ती संग्रामातील हुतात्मांच्या स्मरणार्थ स्मृतीस्तंभ उभारणे -या कामी शासकिय समितीचे गठन करण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (241.92 KB)
4 शा. नि. पिओएस हुस्माक 1096 / प्र.क्र. 68/96 स्वासैक दि. 5.11.1997 हुतात्मा स्मारकाच्या वार्षिक- अनुदानामध्ये वाढ करणेबाबत. pdf icon image (मराठी) (149.4 KB)
5 शा. नि. पिओएस हुस्माक 1097 / प्र.क्र. 71/97 स्वासैक दि. 31.3.2000 मराठवाडयातील मुक्ती संग्रामातील हुतात्मांच्या स्मरणार्थ स्मृतीस्तंभ उभारणे-शासन निर्णयातील अटी शितील करण्यराबाबत. pdf icon image (मराठी) (106.21 KB)