मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

हुतात्मा स्मारकाबाबत शासन निर्णय

GR Martyr Monument

अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक
1 हुतात्मा स्मारके - देखभाल व परिरक्षा - - -
2 राज्यात उभारण्याबाबत आलेल्या हुतात्मा स्मारकावर हुतात्म्यांची नावे कोरण्याबाबत - - -
3 सामुहीक मालमत्तेत स्थानिक स्वातंत्र्य सैनिकांची नावे देणे. - - -
4 हुतात्मा स्मारकाच्या वार्षिक- अनुदानाबाबत व हुतात्मा स्मारक परिरक्षण व देखभालीसाठी स्वायत्त संस्थेकडे सुपूर्त करणेबाबत. - - -
5 आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम- हुतात्मा स्मारक दुरुस्तीबीबत - - -
6 राज्यातील हुतात्मा स्मारकांची देखभाल व दुरुस्तीबाबत ॲना दाणी (अ. मु स. व वि. चौ. अ.) - - -
7 राज्यातील हुतात्मा स्मारकची देखभाल व दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून अतिरीक्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत. - - -