मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

वैदयकीय खर्चाबाबत शासन निर्णय

GR Medical

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 शा. नि. क्र. पीओएस1283विक-1, स्वा.सै.,दि. 21.11.1983 क्षयरोग कॅन्सर इ.दुर्धर रोगांनी आजारी असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना आर्थीक मदत देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (56.29 KB)
2 शा. नि. क्र. पीओएस-1285/2, स्वा.सै.,दि. 22.1.1986 क्षयरोग कॅन्सर इ.दुर्धर रोगांनी आजारी असलेल्या किवा कायम स्वरुपी अथवा अंशत: अपंगत्व आलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शन धारक विधवांना आर्थीक मदत देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (193.11 KB)
3 शा. नि. क्र. जीओयो-2008/ प्र.क्र. 241/आरोग्य 6, स्वा.सै., दि. 10.12.2009 जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांना समावेश करण्यायबाबत. pdf icon image (मराठी) (50.16 KB)