मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

संकिर्ण शासन निर्णय (2)

GR Miscellaneous

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 शा.नि. क्र. संकिर्ण 2000/प्र. क्र.276 , स्वा.सै.क-1, दि.4.5.2001 मराठवाडा विभागात 17 सप्टेंबर हा दिवस मुक्ती संग्राम दिवस म्हणून कायमस्वरुपी साजरा करण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (76.19 KB)
2 शा.नि. क्र. संकिर्ण 1002/716/प्र. क्र.102 , स्वासैक-1, दि.30.8.2002 महिला स्वातंत्र्य सैनिकाचे पती निधन झाल्यास शासनाकडून आर्थिक मदत देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (87.18 KB)
3 शा.नि. क्र. एनडीएफ 2004/(613/4) केंपुयो , दि.25.10.2004 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तसेच आजी/माजी सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलत . pdf icon image (मराठी) (64.72 KB)
4 शा.नि. क्र. संकिर्ण 2007/प्र. क्र.42 , साका, दि.11.4.2007 राज्य स्तरीस समितीची स्थापना-सन 1857 च्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे 150 वर्श व भारतीय संविधानाचे 60 वर्ष साजरे करण्याबाबत pdf icon image (मराठी) (95.25 KB)