मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

अन्य विभागाचे शासन निर्णय

GR Other Freedom

अ.क्र. विषय शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक
1 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तसेच आजी व माजी सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती, या सवलतीमधील पुस्तक अनुदान, गणवेश अनुदान शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन यात वाढ करणेबाबत
2 स्वातंत्र्य सैनिकांना पाटबंधारे प्रकल्पातील पाणी अग्रहक्काने देण्याबाबत
3 स्वातंत्र्य सैनिकांना निवासी प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन देण्याबाबत
4 स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना शासनामार्फत दिलेल्या फोटो पासवर मंत्रालयात प्रवेश देण्याबाबत PDF icon शासन परिपत्रक क्र.पीईएस 0607/प्र.क्र.512/वि.शा.4, दि.12.10.2007 (मराठी)(45.35 KB)
5 जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांचा समावेश करण्याबाबत PDF icon शासन निर्णय क्र.जी आयो 2008/प्र.क्र241/आरोग्य -6, दि.10.12.2009 (मराठी)(69.78 KB)
6 सन 1997-98 या शैक्षणिक वर्षापासून इ.11 वीच्या वर्गात प्रवेश देण्यासंबंधी अवलंबावयाची कार्यपदधती सुधारणा करण्याबाबत. PDF icon शासन निर्णयक्र.एचएससी 1097/1444/97 /उमाशि 1, दि.25.3.2010 (मराठी)(547.29 KB)
7 राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू करण्यास मान्यता
8 राज्य स्तरीय समितीची स्थापना सन 1857 स्वातंत्र्य संग्रामाचे 150 वर्ष व भारतीय स्वातंत्र्याचे 60 वर्ष साजरे करण्याबाबत. PDF icon शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण 2007/ प्र. क्र. 42/07/ साका-3 दि. 11.04.2007 (मराठी)(903.29 KB)
9 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तसेच आजी माजी सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती. PDF icon शासन निर्णय क्र. एन डि. एफ/2004/(613/04)केंपुयो दि.25.10.2004 (मराठी)(109.6 KB)
10 Grand Education concession to the Children of Freedom Fighter- Revised Scheme regarding--- PDF icon G.R. NO. MTS 1465-H date 23.11.1965 (मराठी)(471.08 KB)
11 सन 1997-98 या शैक्षणिक वर्षापासून इ. 11 वी. च्या वर्गात प्रवेश देण्ययासंबंधी अवलंबण्याची कार्यपदधती. PDF icon शासन निर्णय क्र.एसएससी1097 /1444/97/उमाभि-1, दि.26.06.1997. (मराठी)(547.29 KB)