मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

इतर शासन निर्णय

GR Other

अ.क्र. शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय
1 PDF icon शासन निर्णय क्र. पी. ओ एस 1082/कव. क. -1 स्वासैक दि.24.12.1982. (मराठी) (121.75 KB) स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या आर्थीक सवलतीबाबत
2 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक पीओएस आय.टी. 1084/विक-1-/स्वासैक, दि.17.07.1984 (मराठी) (178.96 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या विधवांना ओळखपत्र देण्याबाबत.
3 PDF icon शासन परिपत्रक क्र.पीओएस 1089/228/प्र.1/90/ स्वासैक, दि.30.04.1990 (मराठी) (80.19 KB) दिवंगत स्वातंत्र्य सैनिकांच्या अंत्यविधीच्या वेळी शासकीय अधिका-याने शासनाच्या वतीने उपस्थितीत राहून पुष्पचक्र वाहण्याबाबत
4 PDF icon शासन नि.क्र.PSO/CR.77/90 /स्वासैक- दि.22.04.1992 (मराठी) (317.7 KB) स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांची पत्नी / पती अथवा एक साथीदार यात वर्षभर विनामुल्य प्रवास सवलत देण्याबाबत.
5 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक एईएम 1092/3655 सी आर-90/92/ 16-अ दि. 31.05.1993 (मराठी) (252.12 KB) 1991 च्या सेवामुक्त जनगणना विभागिय तक्ते कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना शासकिय निम शासकिय सेवेत तात्पुरत्या नियुक्ती करिता पसंतीक्रम देण्याबाबत.
6 PDF icon शासन परिपत्रक 1097/ प्र.क्र.59 /97/ffc-1 दि.16.02.1998 (मराठी) (270.26 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांना बॅकेमार्फतच पेन्शन अदा करण्याबाबत
7 PDF icon शासन परिपत्रक क्र. 1089/223/प्र.क्र. 47/98 स्वासैक, दि.30.04.1998 (मराठी) (247.11 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात येणारा प्रवासभत्ता सार्वजनिक बॅके मार्फत त्याच खात्यात जमा करण्याबाबत.
8 PDF icon शासन नि.क्र.हुस्माक-1091/प्रक्र-71/97/स्वासैक- दि.16.12.1998 (मराठी) (800.55 KB) मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील हुतात्म्यांना स्मरणार्थ स्मृतीस्थंभ उभारण्याबाबत.
9 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण2000 सी आर-276 स्वासैक, दि. 4.05.2001 (मराठी) (98.76 KB) मराठवाडा विभागात 17 सप्टेंबर हा दिवस मुक्ती संग्राम दिवस म्हणून कायम स्वरूपी साजरा करण्याबाबत.
10 PDF icon शासन परिपत्रक एस आर व्ही 1001/प्रक्र21/01/30 11.09.2001 (मराठी) (328.96 KB) दि.17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन साजरा करण्याबाबत.
11 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक एनडीएफ/2004/(613/04)केंपुयो दि.25.10.2004 (मराठी) (278.76 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तसेच आजी- माजी सैनिकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती.
12 PDF icon शासन परिपत्रक क्र संकिर्ण-1001/392/प्र.क्र.124स्वासैक-1 दि.30.10.2004 (मराठी) (361.5 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या सन्मान करण्यासाठी त्यांची राज्य , विभाग, जिल्हास्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांवर नेमणूक करण्याबाबत.
13 PDF icon शासन परिपत्रक एस आर व्ही 2005/प्रक्र47/05/12 25.08.2005 (मराठी) (736.9 KB) माननीय सर्वौच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या / अस्थायी नियुक्ती नियमित न करण्याबाबत दिलेले आदेश
14 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक 2007/ प्र. क्र. 13/07/ स्वासैक, दि. 12.03.2009 (मराठी) (323.55 KB) स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना अज्ञुनेय असलेला लाभ व अनुंषगिक अटिबाबतची माहिती देण्याबाबत.
15 PDF icon शासन निर्णय क्रमांक 2007/ प्र. क्र. 58 स्वासैक, दि. 24.07.2013 (मराठी) (943.99 KB) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या आर्थीक सवलतीबाबत