मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

निवृत्तीवेतन

GR Pension

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 शासन निर्णय क्र.पीओएस 1065/एल, दि 18.10.1965. Discretionary Grant Grant of financial assistance from the pdf icon image(मराठी) (142.22 KB)
2 GR NO. POS- 1065/L, Dated 19.11.1965 Discretionary fund for granting relief to person /their families who have served the nation in various fields - Rules regarding the disbursement of Grants the reform pdf icon image(मराठी) (501.27 KB)
3 GR NO. POS- 1065/L, Dated 29.04.1969 Discretionary fund for granting relief to person /their families who have served the nation in various fields - Rules regarding the disbursement of Grants the reform pdf icon image(मराठी) (64.77 KB)
4 GR NO. POS- 1070/L1, Dated 10.08.1970. Grant of assistance to underground freedom fighters. pdf icon image(मराठी) (104.72 KB)
5 GR NO. POS- 1275/10358 /2844-spl.cell-I-FF,Dated 30.7.1975. freedom fighter freedom fighter increase the amount of Pension to the- pdf icon image(मराठी) (283.73 KB)
6 GR NO. HMT-1081/SC-OS-I FFs, Dated 7.8.1981. Grant pension to widow and each of the parents of Hutatma laid their lives for the emancipation of the country and also increase the amount of Pension to the freedom fighters. pdf icon image(मराठी) (153.66 KB)
7 शासन निर्णय क्र. पीओएस 1082 /विक-1/ स्वा.सै,दि. 16.2.1982 स्वातंत्र्य सैनिक व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्ती इत्यांदींना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (176.72 KB)
8 GR NO. POS- 1082/SC.I/FFs, Dated 16.2.1982. Grant of pension to freedom fighters their dependents, etc. pdf icon image(मराठी) (270.06 KB)
9 शासन पत्र क्र. सं‍किर्ण/1082/विक-1-स्वासै, दि. 20.10.1982. स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन वितरण करण्याबाबत छाननी करावयाच्या बाबी संबंधाने सूचना. pdf icon image(मराठी) (144.03 KB)
10 शा. नि. क्र. पीओएस 1082 /विक-1/ स्वा.सै,दि. 24.12.1982 स्वातंत्र्य सैनिक व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सवलतीबाबत. pdf icon image(मराठी) (136.84 KB)
11 शा. नि. क्र. पीओएस 1083/1965 /विक-1/ स्वा.सै,दि. 17.6.1983. केद्र शासनाकडे शिफारस केलेल्या परंतू अदयापही पेन्शन मंजूर न झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (169.44 KB)
12 शा. पत्र क्र. पीओएस 1083/577 /विक-1/ स्वा.सै,दि. 3.1.1984. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्याच्या पश्चात त्यांच्या विधवांना राज्य शासनाचे पेन्शन मंजूर करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (158.11 KB)
13 शा. नि. क्र. पीओएस 1083/2134 /विक-1/ स्वा.सै,दि. 21.1.1984. स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन/ अन्य सवलती देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (133.74 KB)
14 शा. नि. क्र. पीओएस 1284/पे./स्वासै. /विक-1/ स्वा.सै, दि. 19.3.1984. स्वातंत्र्य सैनिकांना जादा दिलेल्या पेन्शनची वसुली करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (103.66 KB)
15 शा. पत्र क्र. पीओएस 1084/356 /विक-1/ स्वा.सै,दि. 19.6.1984. भुमीगत स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन व्यतिरिक्त इतर व आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (81.44 KB)
16 शा. नि. क्र. पीओएस 1284/म. ऑ./ विक-1/ स्वा.सै, दि. 11.1.1984. स्वातंत्र्य सैनिकांना शासकिय खर्चाने पेन्शन देण्याबाबत pdf icon image(मराठी) (70.97 KB)
17 शा. नि. क्र. पीओएस 1084/गो. मु. सं. / स्वा.सै/वि.क.1, दि. 30.4.1985. गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रकरणासंबंधी समिती नेमण्याबाबत... pdf icon image(मराठी) (138.76 KB)
18 शा. नि. क्र. पीओएस 1084/गो. मु. सं. / स्वा.सै/वि.क.1, दि. 30.5.1985. गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रकरणासंबंधी समिती नेमण्याबाबत... pdf icon image(मराठी) (143.46 KB)
19 शा. नि. क्र. पीओएस 1285/1/ स्वा.सै.कक्ष, दि. 22.1.1986. स्वातंत्र्य लढयामध्ये भाग घेताना ज्यांना अपंगत्व आले किंवा जे गोळीबाराने जखमी झाले अशांना व स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये भाग घेतंल्यमुळे ज्यांना फटक्याची शिक्षा झाली होती त्यांना इतर स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे पेन्शन व इतर आर्थिक सवलती देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (160.67 KB)
20 शा. नि. क्र. पीओएस 1285/3/ स्वा.सै.कक्ष, दि. 22.1.1986. गोवा मुक्ती लढयामध्ये भाग घेतलेल्या ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांना शिक्षा झाली व तुरुंगवास भोगावा लागला किंवा ज्यांना जखमा झाल्या आणि हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल व्हावे लागले. अशा स्वातंत्र्य सैनिकांना इतर स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे पेन्शन व इतर आर्थिक pdf icon image(मराठी) (221.28 KB)
21 शा. नि. क्र. पीओएस 1286/1 / स्वा.सै.क,दि. 1.1.1987. सहा महिन्यांपेक्षा कमी व एक महिन्यांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या आर्य समाज चळवळीतील स्वातंत्र्य सैनिकांना पेंन्शन देण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (90.49 KB)
22 शा. पत्र क्र. पीओएस 1087/ स्वा.सै,दि. 17.11.1987. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालीदि.31.7.1987 रोजी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिक उच्चाधिकार समितीच्या बैठकिच्या कार्यवृत्तावरील कार्यवाहीबाबत. pdf icon image(मराठी) (161.98 KB)
23 शा. पत्र क्र. पीओएस 1089/130/ स्वा.सै,दि. 16.2.89. स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन व आर्थिक सवलतीबाबत. pdf icon image(मराठी) (160.82 KB)
24 शा. पत्र क्र. पीओएस 1090/601/ स्वा.सै,दि. 22.4.1990. स्वातंत्र्य सैनिक पेन्शन मंजूर करताना घ्यावयाची काळजी. pdf icon image(मराठी) (314.59 KB)
25 शा. पत्र क्र. पीओएस 1090/1854/ स्वा.सै,दि. 23.1.1994. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पश्चात त्यांच्या विधवांना राज्य शासनाचे पेन्शन मंजूर करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (102.11 KB)
26 शा. नि. क्र. पीओएस 1093/प्र. क्र.127 / स्वा.सै.क,दि. 30.9.1995 शा. नि. क्र. पीओएस 1093/प्र.क्र.12/ स्वा.सै.क,दि. 4.7.1995 नुसार शासनास सादर करावयाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कागदपत्रांची पुर्तता करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (146.42 KB)
27 GR NO. POS- 1095/1542/Admin No. 78/95/FFc/, Dt.3.11.1995 Regarding removal of condition of age limit in the Underground Freedom fighters matter. pdf icon image(मराठी) (83.97 KB)
28 शा. नि. क्र. पीओएस 1095/1542/प्र. क्र.78 / स्वा.सै.क,दि. 3.11.1995 भुमीगत स्वातंत्र्य सैनिक प्रकरणी किमान वयोमर्यादा अट काढुन टाकण्याबाबत pdf icon image(मराठी) (68.28 KB)
29 शा. नि. क्र. पीओएस 1097/प्र. क्र.87/97, स्वा.सै.क,दि. 18.8.1999 गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये सहभागी झालेले स्वातंत्र्य सैनिक श्रीमती कमलताई भागवत , स्वातंत्र्य सैनिक यांची शिफारस ग्राहय धरण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (215.2 KB)
30 शा. नि. क्र. जिगौस-1099/627/प्र. क्र.250, स्वा.सै.क,दि. 15.11.1999 स्वातंत्र्य सैनिकांना निवृत्तीवेतनसंबंधी प्रकरणांची छाणणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा गौरव समित्या बरखास्त करण्याबाबत pdf icon image(मराठी) (71.5 KB)
31 शा. नि. क्र. पीओएस 1097/प्र. क्र.87/97, स्वा.सै.क,दि. 30.5.2000 गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये सहभागी झालेले स्वातंत्र्य सैनिक pdf icon image(मराठी) (236.37 KB)
32 शा. नि. क्र. संकिर्ण 1002//प्र. क्र.100, स्वा.सै.क,दि. 22.8.2002 2 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या शिफारसदारांची शिफारसपत्र विचारात न घेण्याबाबत. शिफारसदारांची किती शिफारस करावी यावर मर्यादा घालण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (297.86 KB)
33 शा. पत्र क्र. संकिर्ण 2004/1715/प्र. क्र.189/, स्वा.सै.क,दि. 29.12.2004 भुमीगत प्रवर्गातील अर्जदार स्वातंत्र्य सैनिकांकडून घ्यावयाची कागदपत्राबाबत. pdf icon image(मराठी) (138.38 KB)
34 शा. नि. क्र. संकिर्ण 2009/प्र. क्र.172 /09, स्वा.सै.क-1, दि.14.9.2010. /09, स्वा.सै.क-1, दि.14.9.2010. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामातील उस्मानाबाद जिल्हयातील देवधानोरा, चिलवडी व नंदगाव या तीन जळीत गावातील ग्रामस्थांना एक रकमी नुकसान भरपाई मंजूर करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (127.15 KB)