मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

सन्मानपत्र (II)

GR Sanmanpatra

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 G.LET. NO. 1068-L, Dated-26.11.1968 Sanman Patra - Grant of Sanman Patra to the Freedom Fighter pdf icon image (मराठी) (144.84 KB)
2 GR. No. SPT 1074/L-I, Dt-21.6.1974. Grant of Sanman Patra To the exe-1. N. L. Personnel pdf icon image (मराठी) (56.55 KB)
3 GR. No. SPT 1074/L-I, Dt-3.12.1974 Grant of Sanman Patra to the Freedom Fighter receiving pension from the govt. of India under their pension scheme pdf icon image (मराठी) (92.53 KB)
4 GR. No. SPT 1074/Sc-I-FFs, Dt-26.7.1976. Grant of Sanman Patra to the Freedom Fighter receiving pension Tamrapatras from the govt. of India under their pension scheme pdf icon image (मराठी) (73.99 KB)
5 GR. No. TRS-1981/2194 /XXX, Dt-3.7.1981 Invitation to Tamrapatra recipients to official state pension pdf icon image (मराठी) (40.77 KB)
6 शा. नि. क्र. टीएमपी-1283-विक-2, दि.2.5.1983 स्वातंत्र्य सैनिकांना ताम्रपट- सन्मानपत्र देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (144 KB)
7 शा. नि. क्र. अेसपीटी-1084/ 1611/विक-1, दि.16.8.1984. स्वातंत्र्य सैनिकांना देण्यात येणाऱ्या सन्मानपत्राबाबत pdf icon image (मराठी) (97.53 KB)
8 शा. पत्र क्र. पी. ओ एस -1085/ विक-1 स्वासै., दि.13.4.1985 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांना व पेन्शन धारक सहाव्या प्रवर्गातील स्वातंत्र्य सैनिकांना सन्मानपत्र देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (39.04 KB)
9 शा. पत्र क्र. पी. ओ एस -1085/ विक-1 स्वासै, दि.3.5.1985 स्वातंत्र्य सैनिकांना ताम्रपट- सन्मानपत्र देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (36.88 KB)
10 शा. पत्र क्र. पी. ओ एस -1286/ गोवा/ स्वासै, दि.1987 गोवा मुक्ती संग्रामामध्ये भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांना इतर स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे पेन्शन व इतर आर्थिक सवलती देण्याबाबत. pdf icon image (मराठी) (41.48 KB)
11 शा. नि. क्र. टीएमपी-1288- स्वासैक, दि.11.8.1988. स्वातंत्र्य सैनिकांना ताम्रपट देण्याबाबत pdf icon image (मराठी) (184.89 KB)