मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

प्रदान

GR To Pay

क्रमांक शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय डाउनलोड
1 शा. नि. क्र. पी. ओ एस 1083/ स्वासैकक्ष दि.17.07.1986. महाराष्ट्र शासनाची गौरव निवृत्तीवेतन योजना- केंद्र सरकारकडून निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन देण्याची योजना यानुसार निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत बँकाव्दारे देण्याची योजना. pdf icon image(मराठी) (84.03 KB)
2 शा. नि. क्र. पी. ओ एस 1083/1/ स्वासैकक्ष दि.18.11.1986. महाराष्ट्र शासनाची गौरव निवृत्तीवेतन योजना- केंद्र सरकारकडून निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन देण्याची योजना यानुसार निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत बँकाव्दारे देण्याची योजना. pdf icon image(मराठी) (105.37 KB)
3 शा. नि. क्र. पी. ओ एस 1083/2/ स्वासैकक्ष दि.24.12.1986. महाराष्ट्र शासनाची गौरव निवृत्तीवेतन योजना- केंद्र सरकारकडून निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन देण्याची योजना यानुसार निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत बँकाव्दारे देण्याची योजना. pdf icon image(मराठी) (137.83 KB)
4 शा. नि. क्र. पी. ओ एस 1082/3/ स्वासैकक्ष दि.5.1.1987. महाराष्ट्र शासनाची गौरव निवृत्तीवेतन योजना- केंद्र सरकारकडून निवृत्तीवेतन मिळणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना अतिरिक्त निवृत्तीवेतन देण्याची योजना यानुसार निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत बँकाव्दारे देण्याची योजना. pdf icon image(मराठी) (111.66 KB)
5 G.R. POS-1094/CR-253/91 /FF,Dt. 16.8.1994 Scheme for payment of pension through Public Sector Bank (i) MH. Govt. gourav pension scheme (ii) the scheme to grant additional State pension to the state F F who are received central govt. pension. pdf icon image(मराठी) (137.47 KB)
6 शा. नि. क्र. संकिर्ण-1097/ प्र.क्र. 59/ 97/ स्वासैक-1, दि. 16.2.1998 स्वातंत्र्य सैनिकांना बँकाव्दारे निवृत्तीवेतन अदा करण्याबाबत. pdf icon image(मराठी) (71.35 KB)