Close

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 8

  सामान्य प्रशासन विभाग – कार्यासन 8 – अनुकंपा नियुक्ती
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1
  26/10/1994
  शा.नि.क्र.अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ
  शासकीय सेवेत असताना दिवंगत/अकाली सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांस अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत. (शैक्षणीक तसेच वयोमर्यादेच्या अटी/शर्ती इ.)
  2
  23/08/1996
  शा.नि.क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र.34/अ/आठ
  पात्र नातेवाईकामध्ये सून आणि अविवाहीत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांच्यावर अवलंबून असणारा भाऊ/ अविवाहीत बहिण यांचा समावेश करण्याबाबत, कुटुंबातील अन्य व्यक्तींचा सांभाळ करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घेणे, कर्मचाऱ्याच्या एकापेक्षा जास्त पत्नी हयात असल्यास ज्या पत्नीला अनुकंपा नियुक्ती द्यायची आहे त्या व्यतीरीक्त अन्य पत्नीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबत. लिपिक-टंकलेखक पदांवरील नियुक्तीकरीता टंकलेखन प्रमाणपत्र 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीत सादर करणेबाबत
  मराठी (381.28 KB)
  3
  11/09/1996
  शा.नि.क्र.अकंपा-1095/प्र.क्र.34/अ/आठ
  अनुकंपा नियुक्ती करीता अज्ञान वारसदाराचे बाबतीत सज्ञान म्हणजे 18 वर्षाचा झाल्यावर एक वर्षाच्या आत अर्ज सादर करणेबाबत.
  मराठी (136.46 KB)
  4
  20/12/1996
  शा.नि.क्र.अकंपा-1096/प्र.क्र.67/96/आठ
  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदांखेरीज अन्य गट “क” मधील कार्यकारी पदावर अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत
  मराठी (213.08 KB)
  5
  12/03/1997
  शा.नि.क्र.अकंपा-1099/2335/प्र.क्र.90/93/आठ
  प्रत्येक जिल्हयातील विभाग/ कार्यालयातील अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी येणाऱ्या सर्व अर्जाची ज्येष्ठता दिनांकानुसार गट “क”व गट “ड” पदांसाठी स्वतंत्र सामाईक यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठेवण्याबाबत.
  मराठी (852.65 KB)
  6
  08/09/1997
  शा.नि.क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.32/आठ
  लिपिक-टंकलेखक पदांवर अनुकंपा नियुक्ती मिळाल्यानंतर 2 वर्षाच्या विहीत मुदतीत टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या उमेदवारांचे बाबतीत गट “ड” मधील नियुक्तीसाठी पदांची उपलब्धता विचारात घेऊन नियुक्ती देणेबाबत. मराठी (109.13 KB)
  7
  21/11/1997
  शा.नि.क्र.अकंपा-1093/2335/प्र.क्र.90/93/आठ
  संबंधीत कार्यालयाने अनुकंपा नियुक्तीसाठी आलेल्या अर्जांची छाननी करुन सर्व नियमांची पूर्तता होत असलेले अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय/सा.प्र.वि. कडे आपल्या शिफारशी सह पाठविण्याबाबत.
  8
  10/03/1998
  शा.नि.क्र.अकंपा-1098/प्र.क्र.5/98/आठ
  मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या विधवेच्या बाबतीत टंकलेखन प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यास मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून 2 वर्षांनंतर एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याबाबत.
  मराठी (600.55 KB)
  9
  28/03/2001
  शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.20/2000/आठ
  वयाची 50 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच जे कर्मचारी कर्करोग/ पक्षाघात किंवा अपघातामुळे सेवेसाठी कायमचे असमर्थ होतील केवळ त्यांच्यात कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र ठरविणेबाबत, शासनाने रिक्त पदे भरण्यास मंजूरी दिलेल्या गट क व गट ड मधील पदांवर अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्याबाबत, दि.31.12.2001 नंतर तिसरे अपत्य झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयाास अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविणे बाबत, अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचा लाभ गट क गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना गट क व गट ड पदांवर नियुक्ती
  (721.54 KB)
  10
  05/02/2001
  शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.5/2001/आठ
  अनुकंपा नियुक्तीसाठी कुटुंबातील पात्र नातेवाईकापैकी अन्य कोणीही पात्र नसेल तर पात्र नातेवाईकामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सुनेचा समावेश करण्याबाबत
  (105.62 KB)
  11
  24/09/2001
  शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.51/2000/आठ
  अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी विहीत संगणक ज्ञानाची अर्हता प्राप्त करण्याविषयी
  (140.81 KB)
  12
  30/07/2002
  शा.नि.क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ
  अनुशेषाची पदे भरण्याबाबत.
  (110.49 KB)
  13
  21/11/2002
  शा.नि.क्र.अकंपा-1000/प्र.क्र.59/2000/आठ
  अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी विहीत संगणक ज्ञानाची अर्हता प्राप्त करण्याविषयी
  (113.29 KB)
  14
  22/01/2003
  शा.नि.क्र.अकंपा-1001/प्र.क्र.5/2002/आठ
  अनुशेषाची पदे भरण्याबाबत.
  (126.68 KB)
  15
  13/06/2003
  शा.नि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.52/2003/आठ
  अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी एकूण पदसंख्येच्या 5 % ची मर्यादा विहीत करणेबाबत.
  (168.02 KB)
  16
  22/08/2005
  शा.नि.क्र.अकंपा-1004/प्र.क्र.51/2004/आठ
  अनुकंपा विषयक प्रचलीत कर्यापध्दती व योजनेच्या तरतुदीत सुधारणा करणेबाबत केवळ गट क व गट ड च्या दिवंगत झालेल्या कर्मचाऱ्‍ यांच्या पात्र कुटुंबियांनाच अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत वयाच्या 40 वर्षापर्यंतच्या उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती अनुज्ञेय करण्याबाबत, प्रतीवर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांच्या 5% पदे अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीने भरण्याबाबत, कर्मचारी दिवंगत झाल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत अर्ज करण्याबाबत.
  (279.11 KB)
  17
  17/07/2007
  शा.नि.क्र.अकंपा-1006/प्र.क्र.174/06/आठ
  नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात जायबंदी/मृत्यू झालेल्या शासकीय सेवेतील व्यक्तीच्या कुटुंबीयाना शासन सेवेत सामावून घेणेबाबत.
  (60.83 KB)
  18
  01/01/2008
  शा.नि.क्र.अकंपा-1007/प्र.क्र.181/07/आठ
  अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रचलीत कार्यपध्दती व योजनेच्या तरतूदीत सुधारणा करणेबाबत
  (213.03 KB)
  19
  31/03/2008
  शा.नि.क्र.अकंपा-1008/अनौ.17/08/प्र.क्र.35/08/आठ
  सैनिक कल्याण विभाग, पुणे व सैनिक सेवा पूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबाद या कार्यालयातील दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याची कार्यवाही
  (158 KB)
  20
  23/04/2008
  शा.नि.क्र.अकंपा-1007/1295/प्र.क्र.1/81/07/आठ
  दि. 22.8.2005 पूर्वीच्या प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी असलेली 5% ची मर्यादा लागू न करण्याबाबत दि. 22.08.2005 पूर्वीच्या प्रतीक्षासूचीतील उमेदवारांना 3 वर्षांमध्ये 50%, 25%, 25%, या प्रमाणात नियुक्ती करण्याबाबत
  (162.91 KB)
  21
  11/06/2008
  शा.नि.क्र.अकंपा-1008/प्र.क्र.87/08/आठ
  निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदर, नवी दिल्ली या कार्यालयातील गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत.
  (127.27 KB)
  22
  10/07/2009
  शा.नि.क्र.अकंपा-1008/1142/प्र.क्र.166/08/आठ
  अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पात्र नातेवाईकांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र ठरविणेबाबत.
  (46.04 KB)
  23
  13/11/2009
  शा.नि.क्र.अकंपा-2008/प्र.क्र.248/08/आठ
  दि.26.11.2008 ते दि.29.11.2008 या कालावधीत मुंबई येथे आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यांत शहीद झालेल्या पोलीस सेवेतील व्यक्तींच्या कुटुंबियांपैकी एकास गट ब किंवा अ मधील पदावर शासन सेवेत सामावून घेण्याबाबत
  मराठी (129.02 KB)
  24
  06/12/2010
  शा.नि.क्र.अकंपा-1010/प्र.क्र.308/10/आठ
  शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना अनुकंपा नियुक्ती देण्यासाठी कमाल वयोमर्यादेचा व टंकलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा निकष सुधारीत करण्याबाबत
  (1.65 MB)
  25
  17/09/2012
  शुध्दपत्रक क्र.अकंपा-1012/प्र.क्र.204/आठ
  नक्षलवादी/आतंकवादी/दरोडेखोर/समाजविघातक/जीव धोक्यात घालून प्रत्यक्ष कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्याच्या पात्र कुटुंबीयास प्राधान्याने अनुकंपा नियुक्ती देण्याबाबत
  मराठी (94.54 KB)
  26
  26/02/2013
  शा.नि.क्र.अकंपा-1013/प्र.क्र.8/आठ
  विवाहीत मुलीस अनुकंपा नियुक्तीस पात्र ठरविणेबाबत
  मराठी (374.95 KB)
  27
  01/03/2014
  शा.नि.क्र.अकंपा-1014/प्र.क्र.34/आठ
  अनुकंपा नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या पदांच्या मर्यादेत वाढ करण्याबाबत
  मराठी (88.41 KB)
  28
  04/10/1997
  शा.परि.क्र.अकंपा-1097/प्र.क्र.50/97/आठ
  प्रत्येक जिल्हयातील विभाग/ कार्यालयात अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी येणाऱ्या सर्व अर्जाची छाननी योग्य रीतीने करुन अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालय/सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्याबाबत.
  मराठी (215.81 KB)
  29
  21/10/2003
  शा.परि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.51/2003/आठ
  अनुकंपा नियुक्तीच्या अटी व शर्ती शिथीलक्षम नसल्याने अशी प्रकरणे/ नियमांना धरुन नसलेली प्रकरणे/ शासन सक्षम नसलेली प्रकरणे विभागाने सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर न करण्याबाबत
  (221.32 KB)
  30
  30/01/2004
  शा.परि.क्र.अकंपा-1003/प्र.क्र.59/2003/आठ
  राज्यातील शासकीय/जिल्हा परिषद/ पंचायत समिती मधील वर्ग-3 व वर्ग-4 ची खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याबाबत
  (266.36 KB)
  31
  05/02/2010
  शा.परि.क्र.अकंपा-1009/826/प्र.क्र.201/09/आठ
  अनुकंपा नियुक्ती करीता येणाऱ्या अडचणीबाबत
  (116.97 KB)
  32
  15/05/2010
  शा.परि.क्र.अकंपा-1010/67/प्र.क्र.41/10/आठ
  अनुकंपा नियुक्ती करीता ठेवण्यात येणारी प्रतीक्षासूची वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत
  (113.44 KB)
  आगाऊ वेतनवाढ
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1
  14/12/2006
  शा. परि.क्र. आवेवा-2006/प्र.क्र.208/06/आठ
  शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करण्याबाबत
  (607.63 KB)
  2
  03/07/2009
  शा. परि.क्र. आवेवा-2009/प्र.क्र.87/09/आठ
  ऑक्टोबर, 2006, 2007 व 2008 या वर्षाच्या आगाऊ वेतनवाढी मंजूर केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतननिश्चित करण्याबाबत
  (98.62 KB)
  परिविक्षाधीन कालावधी संबंधित परिपत्रके
  क्रमांक दिनांक शीर्षक विषय डाउनलोड
  1
  26/08/1952
  शा.परि.क्र.5346/46
  परिविक्षाधीन कालावधीत कोणत्याही स्वरूपाची रजा (नैमित्तीक रजा वगळून) उपभोगल्यास परिविक्षाधीन कालावधी रजेच्या कालावधी एवढा वाढविण्याबाबत
  (58.58 KB)
  2
  14/04/1959
  शा.परि.क्र.3868/46
  प्रोबेशनरी कालावधी दरम्यान पैसे द्या, त्या कालावधीत वाढीव रक्कम काढा.
  (299.14 KB)
  2
  20/08/1962
  शा.परि.क्र.3868/46
  प्रोबेशनरी कालावधी दरम्यान पैसे द्या, त्या कालावधीत वाढीव रक्कम काढा.
  (130.28 KB)